Motie Geen nieuwe houtige biomas­sa­cen­trale


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 voor Flevoland (RV-53)

23 juni 2021

Motie nr: RG-207/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 17 juni 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

- overwegende dat:
• In de RES 1.0 aan wordt gegeven terughoudend om te gaan met de inzet van houtige biomassa,
daar de weerstand ertegen groeiende is;
• Biomassa uit houtstook meer CO2, fijnstof en stikstof uitstoot dan gas of kolen en het
verbranden van grote hoeveelheden van hout aantoonbaar schadelijk is voor de luchtkwaliteit en
dus de volksgezondheid;
• Vattenfall aangeeft het definitieve besluit tot de omvorming naar een biomassacentrale in
Diemen uit te stellen naar volgend jaar (2022), daar de weerstand tot de bouw van deze
biomassacentrale weerstand oproept;
• Vattenfall daarom duidelijkheid wil van de politiek, van de regio en klanten of deze wel echt
warmte uit biomassa willen;

- van mening dat:
• Het college vooruit zou moeten lopen op de veranderde publieke en wetenschappelijke tendens
tegen biomassa en zich daarom uitdrukkelijk hiertegen zou moeten uitspreken;
• Nieuwe initiatieven van houtige biomassa uitgesloten zouden moeten worden, waaronder ook
indirect,

-draagt het college op:
• het gebruik van nieuwe houtige biomassa initiatieven uit te sluiten (ook indirect),

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, ChristenUnie, VVD