Motie Behoud bestaand groen langs de Orega­noweg


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Projec­t­op­dracht voor­be­reiden Ontwik­ke­lingsplan en Grond­ex­ploi­tatie locatie Orega­noweg (RV-50)

14 juni 2021

Amendement nr: RG-203/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 17 juni 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

- er op het terrein langs de Oreganoweg momenteel twee rijen zilverlindes en onderbeplanting staan;

- aangegeven is dat een aantal van deze bomen zouden moeten wijken voor het bouwproject;

- de natuur en in het bijzonder de bomen in Almere al ernstig onder druk staan en dat er vaak groen moet wijken voor bouwplannen,

van mening dat:

- het de absolute voorkeur moet hebben om alle bomen op deze locaties te behouden, danwel te verplaatsen;

- als verplaatsen niet mogelijk blijkt te zijn, gekozen moet worden voor behouden en niet voor kap,

draagt het college op:

- in de afspraken met Lidl en de nog te bepalen marktpartij op te nemen dat er geen bomen en overige (onder)groei op het terrein verloren mogen gaan: als verplaatsen van één of meerdere bomen niet mogelijk is, blijven die op het terrein staan,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere