Motie Opti­ma­liseer parkeer­plaatsen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Projec­t­op­dracht voor­be­reiden Ontwik­ke­lingsplan en Grond­ex­ploi­tatie locatie Orega­noweg (RV-50)

14 juni 2021

Motie nr: RG-202/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 17 juni 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:
- parkeerplaatsen in de huidige vorm van het plan een groot gedeelte van het totale oppervlak uitmaken,

van mening dat:
- het efficiƫnt zou zijn om dubbelgebruik van dat grote aantal parkeerplaatsen zoveel mogelijk te optimaliseren;
- het ook efficiƫnter zou zijn om een deel van die parkeerplaatsen, net als bij veld 1, onder het woonoppervlak te realiseren, zoals een parkeerkelder of inpandige garage. Zo blijft er ook meer ruimte voor groen en eventueel grotere woningaantallen, zonder dat er nog meer ruimtebeslag in de vorm van extra maaiveld-parkeerplaatsen bij komt,

draagt het college op:

- bij verdere planuitwerking in te zetten op maximaal dubbelgebruik van de parkeervoorzieningen die voor bewoners, bezoekers en klanten worden gerealiseerd. Zodat er mogelijk meer ruimte voor groen en eventueel grotere woningaantallen is in het plan;
- Bij de verdere planuitwerking ook nadrukkelijk te kijken naar mogelijkheden van parkeerkelders/inpandige garages etc. om de druk op de buitenruimte te kunnen verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, AP/OPA

Tegen

ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere