Motie Groen groen­on­derhoud


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Per­spec­tiefnota 2022’ (RV43)

31 mei 2021

Motie nr: RG-150/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 mei 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • tijdens de bespreking van de visie ecologie 2020-2024 de portefeuillehouder heeft aangegeven dat een aantal voorstellen van de Partij voor de Dieren over ecologisch beheer en onderhoud niet of moeilijk uitvoerbaar zijn omdat deze zaken vastliggen in een aanbesteding, of dat onderdelen van het groenonderhoud zijn toevertrouwd aan de discretie van de uitvoerder;
  • de onderhandelingen voor het groenonderhoud op dit moment lopen en er voor sommige onderdelen van het groenonderhoud een nieuwe uitvoerder wordt gezocht;
  • een aanbestedingsprocedure hét moment is om afspraken te maken over de gewenste uitvoering van het groenonderhoud;
  • het college bij de perspectiefnota om flinke extra budgetten voor beheer en de bestrijding van de eikenprocessierups vraagt en de raad hier nog niet goed inhoudelijk over heeft kunnen spreken,

van mening dat:

  • het wenselijk zou zijn om bij deze aanbestedingsprocedure met Tomin en eventuele nieuwe aanbieder(s) afspraken te kunnen maken over ecologisch en minimalistisch maaibeheer, ecologische bestrijding van de eikenprocessierups, af te stappen van door fossiele brandstof aangedreven bladblazers en daadwerkelijk uitvoering te geven aan het rapen van grote stukken afval voor het maaien;
  • de bovenstaande maatregelen kostenneutraal kunnen worden uitgevoerd als er goede afspraken worden gemaakt met de uitvoerder(s) over minder maaien, waarmee vervolgens de andere maatregel(en) kunnen worden bekostigd;
  • het wenselijk is dat de raad betrokken wordt bij de besteding van de extra gevraagde budgetten voor beheer en bestrijding eikenprocessierups en dat de aanstaande bespreking van de beheervisie, daarvoor het logische moment zou zijn,

draagt het college op:

  • pas tot een nieuwe aanbesteding over te gaan nadat de beheersvisie is besproken en vastgesteld door de raad, zodat de raad in de gelegenheid is om eventueel randvoorwaarden voor de nieuwe aanbestedingen op gebied van beheer mee te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere