Amen­dement Niet bezui­nigen op welzijn


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel: Welzijns­kader ‘WELzijn in Almere’ (RV-36)

7 juni 2021

Dit amendement heeft de Partij voor de Dieren samen met de SP ingediend.

Amendement nr: RG-161/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 10 juni 2021

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

5. In te stemmen met de beoogde financiële keuzes voor het welzijnsbudget en met de invulling van de in de Programmabegroting 2020 vastgestelde taakstelling oplopend tot € 1,5 miljoen door:

a. Het bestaande welzijnsbudget niet in te zetten in Almere Hout en andere nieuw te bouwen gebieden in Almere, met uitzondering van het geld dat beschikbaar komt voor jaarlijkse en eenmalige bijdragen aan (ontmoetings)initiatieven.

b. Aan spoor 1 ‘Almeerders aan zet’ € 8.658.500 te besteden vanaf 2022 en hiermee € 510.000 van de taakstelling in te vullen.

c. Aan spoor 2 ‘Formele ondersteuning verminderen of voorkomen’ € 1.980.000 te besteden vanaf 2022 en € 1.480.000 vanaf 2023 en hiermee € 990.000 van de taakstelling in te vullen.

Te wijzigen in:

5. De vastgestelde taakstelling voor welzijn zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020 oplopend tot € 1,5 miljoen te schrappen, met dien verstande dat:

a. Dit voor het jaar 2022 op te vangen uit de algemene middelen;

b. Een voorstel voor het structureel opvangen van de bezuinigen aan de raad voor te leggen bij de Programmabegroting 2023.

T O E L I C H T I N G

De indieners zijn van mening dat het inhoudelijke deel van het welzijnskader in geen enkele relatie staat tot de bezuiniging. De indieners zijn het ermee eens dat een goed welzijnsbeleid en de uitvoering daarvan een stevig fundament voor het samenleven in de stad moet zijn. Het college geeft aan dat ‘investeren in sociale netwerken betekent investeren in individuele en maatschappelijke veerkracht.’ Het welzijnsbudget is sinds 2010 achtergebleven bij de groei van de stad. En de verwachting is dat de stad de komende jaren alleen nog maar verder zal groeien. Daarnaast zijn de maatschappelijke opgaven de afgelopen jaren, mede door de decentralisaties, toegenomen en zullen ook de komende jaren toenemen. Zowel de Adviesraad Sociaal Domein, welzijnsorganisaties, onderwijsorganisaties, woningcorporaties, zorgorganisaties en de politie in de stad waarschuwen voor het negatieve effect van de bezuinigingen. Door deze bezuinigingen wordt het doel ‘een stevig fundament voor het samenleven in de stad’ niet bereikt, maar het juist een wankel fundament wordt. De indieners zijn dan ook van mening dat de taakstelling op welzijn geschrapt moet worden en hiervoor naar een oplossing gezocht moet worden.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Lees onze andere moties

Motie Groen groenonderhoud

Lees verder

Amendement Een goede balans tussen inkomensgroepen binnen wijken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer