Amen­dement Een goede balans tussen inko­mens­groepen binnen wijken


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Uitgangs­punten Stedelijk Woning­bouw­pro­gramma Almere 2021-2024 (RV-41)

14 juni 2021

Amendement nr: RG-188/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 17 juni 2021

Aan beslispunt 2 in het voorgesteld raadsbesluit toe te voegen:

f. om de Almeerse kernkwaliteit “Een goede balans tussen inkomensgroepen binnen wijken” te borgen bij de uitvoering van het stedelijk woningbouwprogramma door de woningen voor lage inkomens naar evenredigheid te verdelen over alle wijken in Almere.

Toelichting:

De Partij voor de Dieren vindt de Almeerse kernkwaliteit “Een goede balans tussen inkomensgroepen binnen wijken” van groot belang en wil dat deze beter geborgd wordt in het voorliggende programma. Er staat op dit moment te vaak in het voorliggende programma: ”Als alternatief kunnen in dit gebied ook goedkopere koopwoningen en gereguleerde huurwoningen worden gerealiseerd. Gezien het unieke karakter en de opzet van de resterende gebieden is het ruimtelijk en stedenbouwkundig ongewenst hier nu een ander programma te realiseren.” Op deze manier blijft de goede balans tussen inkomensgroepen binnen wijken een papieren tijger en dit is niet in lijn met de Woonvisie (“We streven naar wijken waar verschillende inkomensgroepen door elkaar wonen omdat we van mening zijn dat een dergelijke wijk de grootste kans op cohesie, sociale binding en veiligheid met zich mee brengt. Met een juiste balans aan woningen wordt het mogelijk gemaakt dat inkomensgroepen door elkaar wonen.”). Wij vinden het belangrijk dat er wel een goede en evenredige verspreiding over alle wijken plaatst vindt.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, ChristenUnie, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, VVD, PVV, Respect Almere