Amen­dement Almeerse kern­kwa­li­teiten borgen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Uitgangs­punten Stedelijk Woning­bouw­pro­gramma Almere 2021-2024 (RV-41)

14 juni 2021

Amendement nr: RG-189/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 17 juni 2021

Aan beslispunt 2 in het voorgesteld raadsbesluit toe te voegen:

a. als uitgangspunt bij de woningbouwontwikkeling de drie Almeerse kernkwaliteiten te nemen, te weten:

i. Het groene en ruime karakter van de stad;

ii. De grote variatie aan wijken;

iii. Een goede balans tussen inkomensgroepen binnen wijken

Overige bestaande beslispunten schuiven en beginnen bij b.

Toelichting:

De Partij voor de Dieren vindt de, in het stedelijk woningbouwprogramma en de vorig jaar aangenomen Woonvisie, genoemde kernkwaliteiten voor Almere van groot belang en wil deze met dit amendement ook nadrukkelijk borgen in het raadsvoorstel.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere