Amen­dement Het groene en ruime karakter van de stad


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Uitgangs­punten Stedelijk Woning­bouw­pro­gramma Almere 2021-2024 (RV-41)

14 juni 2021

Amendement nr: RG-190/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 17 juni 2021

Aan beslispunt 2 in het voorgesteld raadsbesluit toe te voegen:

f. om de Almeerse kernkwaliteit “Het groene en ruime karakter van de stad” te borgen bij de uitvoering van het stedelijk woningbouwprogramma door bij ieder voorstel wat eventueel “bouwen in het groen” betreft, de raad een serieus uitgewerkt alternatief voor te leggen, waarbij er geen groen verloren gaat;

Toelichting:

De Partij voor de Dieren vindt de Almeerse kernkwaliteit “Het groene en ruime karakter van de stad” van groot belang en wil dat deze beter geborgd wordt in het voorliggende programma. Het is zeer onwenselijk om groen te laten wijken voor woningbouw, want juist als de stad drukker wordt, is er meer behoefte aan een gezond leefklimaat.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere, AP/OPA