Motie Geen kazerne op akker­bouw­grond van hoge kwaliteit


23075.002

15 juni 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • in de afspraken in de Uitvoeringsagenda is opgenomen dat Rijk en regio zichinspannen zich voor het zorgvuldig ruimtelijk inpassingvan een nieuwe kazernelocatie. En dat bij de inpassing onder andere rekening wordt gehouden met de afwegingsmechanismen (3a) en normen (3b) uit de ontwikkelpijler Robuust natuurlijk fundament;
 • Flevoland in het bezit is van een bodem die geschikt is voor biologische akkerbouw;
 • er in Flevoland, aangevuld met de randmeren, voldoende zoetwater voorhanden is om akkerbouwgewassen te telen in perioden van droogte;
 • de Rijksoverheid ‘Bodem en Water Sturend’ heeft verklaard;
 • Nederland met meerdere transities bezig is w.o. de omschakeling naar bouwen met meer natuurlijke materialen en deze materialen als hout, stro, hennep, vlas en lisdodden ergens geteeld moeten gaan wordenen daarmee ruimte in beslag nemen;
 • Almere een voedselstrategie heeft waarbij is uitgesproken dat iedere Almeerder ten minste 10% van zijn dagelijkse kost uit de directe omgeving eet, korte ketens, weinig footprint;
 • Almere, samen met Zeewolde, aan deze voedselstrategie een invulling geeft door de ontwikkeling van het 4300 ha grote Oosterwold waarin stadslandbouw (tuinbouw) de groene drager van het gebied is;
 • een kazerne met 7000 arbeidsplaatsen op 500 ha neerkomt op 9,5 voetballers per voetbalveld en daarmee past binnen de bedrijfstak logistiek met veel ruimtebeslag en weinig arbeidsplaatsen;
 • het beoogde gebied door migrerende dieren wordt gebruikt en er verstoring van de trekroutes zal plaatsvinden;
 • een kazerne vooral veel nieuwe pendel met zich mee zal brengen over de weinige toegangswegen die Zuidelijk Flevoland heeft,

van mening dat:

 • het Rijk heteigen nieuwe beleid van ‘Bodem en water Sturend’ nog niet omarmt heeft, gezien de genoemde voorkeurslocatie;
 • het verlies van goede akkerbouwgrond met toegang tot zoetwater niet alleen een verlies is voor de regio Flevoland, maar voor heel het land. En misschien wel heel Europa gezien de toenemende temperaturen en droogte in Zuid Europa,

draagt het college op:

 • zich, samen met de regio en in het bijzonder de besturen van Zeewolde en de Provincie, sterk te maken voor het laten prevaleren van het beleid ‘Bodem en water Sturend’, met de uitgangspunten zoals benoemd in de pijler Robuust Natuurlijk Fundament in de Strategische Agenda Flevoland, boven extensieve werkgelegenheid voor de regio,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Forum voor Democratie, BIJ1, Leefbaar Almere, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

50PLUS, DENK, AP/OPA, Respect Almere, PVV, VVD, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, CDA