Motie Geen hout naar biomassa


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Concept Regionale Energie Strategie (cRES) voor Flevoland (RV-20)

9 juni 2020

Motie nr: RG-158/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 juni 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • hout, gekapt in opdracht van de gemeente Almere, via aannemers in biomassacentrales terecht kan komen;
  • wetenschappelijk bewezen is dat biomassa uit houtstook geen groene stroom levert, maar zelfs meer co2, fijnstof en stikstof uitstoot dan gas of kolen;
  • het verbranden van grote hoeveelheden hout aantoonbaar schadelijk is voor de volksgezondheid, vanwege de negatieve invloed op de luchtkwaliteit;
  • houtsnippers slechts een geringe opbrengst leveren, namelijk €9,- tot €15,- per ton houtsnippers, en €12,- tot €18,- per m3 rondhout;
  • in de cRES momenteel staat dat het college terughoudend is met nieuwe inzet in biomassa, omdat de weerstand ertegen groeiende is,

van mening dat:

  • biomassa geen groene, maar bruine stroom levert;
  • bomen van essentiële waarde zijn voor de stad en de economische opbrengst uit biomassa nooit een (extra) reden zou mogen zijn voor het overgaan tot kappen van een boom;
  • de vaststelling van de cRES een goede gelegenheid is om alvast op positieve zin vooruit te lopen op de ontwikkelingen rondom biomassa, en er helemaal vanaf te zien,

draagt het college op:

  • in de cRES op te nemen dat het opwekken van stroom door middel van biomassa onwenselijk is;
  • in de contracten met aannemers op te nemen dat houtsnippers en snoeiafval niet meer ingezet mogen worden voor biomassa, vanwege bovenstaande redenen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere