Motie Niet bezui­nigen op wijkteams en welzijnswerk


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Per­spec­tiefnota 2021’ (RV-29)

9 juni 2020

Motie nr: RG-118/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 juni 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • het college in de Perspectiefnota 2021 stelt dat zij geen mogelijkheden ziet om de bezuiniging op de wijkteams per 2021 met 0,4 mln. terug te draaien;
 • het college in de Perspectiefnota de raad oproept om zelf het initiatief te nemen om deze bezuiniging van € 0,4 miljoen bij de wijkteams terug te draaien en hiervoor dekking te vinden;
 • het college de bezuiniging bij haar afdeling ICT in de Perspectiefnota 2021 met 0,5 mln. terug heeft gedraaid;
 • de formatie van de gemeente bij de MWO met 0,2 mln. in het Perspectief 2021 wel wordt uitgebreid;
 • in de komende begrotingen ook op het welzijnswerk bezuinigd gaat worden, ter grootte van € 1,5 mln.;
 • de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en convenantorganisaties zich ernstig zorgen maken over de komende bezuinigingen op de wijkteams en het welzijnswerk;
 • sinds de overheveling in 2015 de budgetten niet voldoende zijn meegegroeid met de groei van de stad en het aantal wijken;
 • de wijkteams en het welzijnswerk een belangrijke rol hebben om de kosten in de WMO en Jeugdhulp te beperken doordat zij kunnen sturen op preventie en enkelvoudige hulp i.p.v. meervoudige en curatieve zorg;
 • deze verschuiving van curatief naar preventief alleen gerealiseerd kan worden door voldoende bemensing bij zowel de wijkteams als bij het welzijnswerk,

van oordeel dat:

 • de wijkteams en het welzijnswerk een belangrijke rol in de samenleving hebben, zeker in het licht van de huidige pandemie;
 • (verdere) bezuinigingen op de wijkteams en het welzijnswerk onverantwoord en ongewenst zijn,

draagt het college op:

 • om de bezuiniging op de wijkteams en het welzijnswerk terug te draaien;
 • met een dekkingsvoorstel naar de raad te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Almere Vuurwerkvrij!

Lees verder

Motie Geen hout naar biomassa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer