Motie Almere Vuur­werkvrij!


Motie vreemd aan de orde van de dag

13 maart 2020

Motie nr: RG-08/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 5 maart 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • het maatschappelijk draagvlak voor vuurwerk steeds verder afneemt en een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor een verbod op consumentenvuurwerk is;
 • meer dan 500.000 mensen en verschillende organisaties de petitie/manifest voor een vuurwerkverbod hebben getekend (https://vuurwerkmanifest.nl/);
 • ruim 1.700 organisaties waaronder politie, brandweer, medici, verzekeringen, dierenorganisaties etc. oproepen om consumentenvuurwerk te verbieden;
 • de gemeenteraden van Apeldoorn, Rotterdam en Amsterdam zich hebben uitgesproken voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk,

overwegende dat:

 • landelijk gezien het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling gepaard gaat met agressie (niet alleen fysiek maar ook verbaal) tegen hulpverleners maar ook tegen mensen die anderen aanspreken
  op hun gedrag tijdens het afsteken van vuurwerk;
 • het afsteken van vuurwerk zorgt voor lichamelijk letsel en ook dodelijke slachtoffers zijn te betreuren;
 • de afgelopen jaarwisseling in Almere weer een forse inzet van politie, brandweer en handhaving heeft gekost om het “beheersbaar” te houden;
 • er jaarlijks tijdens en rond de jaarwisseling in Almere voor tienduizenden euro’s aan schade is aan gemeentelijke (en particuliere) eigendommen, waarvoor de belastingbetaler opdraait;
 • vuurwerk zorgt voor zware milieuverontreiniging doordat zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon, en vuurwerkresten in de bodem en het oppervlaktewater terecht komen;
 • de luchtkwaliteit tijdens de jaarwisseling slechter is dan in Aziatische miljoenensteden als New Delhi en de concentratie fijnstof in de steden 30 keer hoger is dan normaal;
 • Oud en Nieuw geen feest is voor 700.000 longpatiënten die tijdens de jaarwisseling kampen met problemen aan hun luchtwegen;
 • het afsteken van vuurwerk zorgt voor veel dierenleed, zowel onder huisdieren als wilde dieren (met name wilde vogels);

van mening dat:

 • de overheid een zorgplicht heeft als het gaat om het voorkomen van de vele nadelige gevolgen van het afsteken van vuurwerk,
 • het verkopen en afsteken van consumentenvuurwerk valt onder landelijke wet- en regelgeving (Vuurwerkbesluit);
 • de gemeente invloed kan uitoefenen op de locaties waar consumentenvuurwerk al dan niet mag worden verkocht (bestemmingsplan) en afgestoken (artikel 2:65 APV),

spreekt uit:

 • een vuurwerkvrije gemeente te willen zijn,

verzoekt het college:

 • Alle gebieden in Almere met ingang van de komende jaarwisseling aan te wijzen als gebied waar het verboden is consumentenvuurwerk af te steken;
 • geen medewerking te verlenen aan de komst van eventuele nieuwe verkooppunten van consumentenvuurwerk in de stad;
 • om bij het opstellen of actualisatie van bestemmingsplannen geen ruimte meer te bieden aan locaties waar consumentenvuurwerk mag worden verkocht;
 • te onderzoeken of op één of meerdere plekken in Almere tijdens de jaarwisseling evenementen kunnen worden georganiseerd waar een centrale professionele show wordt gehouden (bij voorkeur een laser- of droneshow) en hierover bij de Perspectiefnota te rapporteren aan de raad,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Lees onze andere moties

Motie Bladblazers

Lees verder

Motie Niet bezuinigen op wijkteams en welzijnswerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer