Motie Blad­blazers


Motie vreemd aan de orde van de dag

13 februari 2020

Motie nr: RG-27/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 februari 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat:

 • duurzaamheid een belangrijke rol speelt in de aanbestedingen van de gemeente;
 • de gemeente een belangrijke voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid naar haar inwoners;
 • het gebruik van bladblazers op dit moment door de gemeente niet voorgeschreven noch verboden wordt;
 • door benzine aangedreven bladblazers tot wel 120dB geluid kunnen produceren en zeer schadelijke en giftige stoffen zoals stikstofdioxiden, koolstofdioxiden, en fijnstof de lucht in blazen;
 • bladeren op de grond essentieel zijn voor overwinterende insecten en kleine zoogdieren, die gebruik maken van de isolerende werking en de voedingsstoffen in de bladeren;
 • bladeren op de grond een essentieel onderdeel uitmaken van de natuurlijke cyclus van de natuur en een belangrijke functie hebben in, onder andere, het hervoeden van de bodem en de bescherming tegen vorst en erosie;
 • er signalen zijn dat bladblazers binnen Almere ook gebruikt worden op onverharde ondergrond, zoals plantsoenen in de straten en gazons (waar geen sprake is van verstikkingsgevaar voor het gras),

van mening dat:

 • het onwenselijk is om de bedieners van door benzine-aangedreven bladblazers en de directe omgeving bloot te stellen aan de enorme geluidsbelasting en schadelijke stoffen;
 • het wenselijk is dat ook binnen een stad ecologische processen kunnen plaatsvinden. En het onwenselijk is als dit wordt verstoord door het verwijderen van bladeren;
 • het gebruiken van dergelijke vervuilende apparaten niet past binnen het streven om als stad klimaatneutraal te worden en klimaatverandering tegen te gaan;
 • het gebruik van benzine-aangedreven bladblazers niet past in het streven een gezonde, groene, duurzame en diervriendelijke stad te zijn;
 • het gebruik van bladblazers ontmoedigd zou moeten worden en er hooguit elektrisch aangedreven bladblazers gebruikt zouden mogen worden;

draagt het college op:

 • het gebruik van bladblazers in het algemeen, en benzine-aangedreven bladblazers in het bijzonder, om de hierboven genoemde redenen zo veel mogelijk te ontmoedigen;
 • als gemeente, en voor de gemeente uitvoerende partijen, uitsluitend elektrisch aangedreven bladblazers te gebruiken en dit ook op te nemen in aanbestedingen;
 • via toezicht en bepalingen in aanbestedingen er extra zorg voor te dragen dat bladblazers uitsluitend op verharde oppervlaktes worden toegepast,

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA