Amen­dement Fictieve woongroep


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Woning­s­plitsing en kamer­be­wo­ning’ (RV-09)

6 februari 2020

Amendement nr: RG-36/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 februari 2020

De beslispunten van het raadsvoorstel, zoals die luiden:

a. Kennis te nemen van de Beleidsnota Woningsplitsing en kamerbewoning.

b. In te stemmen met de uitgangspunten van de Beleidsnota Woningsplitsing en kamerbewoning bestaande uit de volgende bepalingen:

i. de regels voor kamerbewoning en woningsplitsing gelden niet voor de bestaande legale gevallen van kamerbewoning en woningsplitsing voor peildatum 12 oktober 2018;
ii. de beleidsregels (opgenomen in paragraaf 3 en uitgewerkt in paragraaf 4 van de beleidsnota) om aanvragen omgevingsvergunningen van kamerbewoning en woningsplitsing te beoordelen aan de hand van:

  1. fysieke leefbaarheidseisen;
  2. algemene leefbaarheidstoets; en
  3. goed verhuurderschap.

c. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen’, twee van de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk over te nemen en één ingediende zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren;

d. Het bestemmingsplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning gewijzigd vast te stellen (gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) conform de wijzigingen in de ‘Nota zienswijzen’, waarbij:

i. het plan met identificatienummer NL.IMRO.0034.BPPAR04-vg01 in elektronische en analoge vorm is vastgelegd;
ii. gebruikgemaakt is van de Basisregistratie Kadaster van 10-07-2019;

e. Het vaststellingsbesluit eerder bekend te maken dan zes weken na vaststelling, als Gedeputeerde Staten van Flevoland hiermee akkoord zijn.

Te wijzigen in:

a. Kennis te nemen van de Beleidsnota Woningsplitsing en kamerbewoning.

b. In te stemmen met de uitgangspunten van de Beleidsnota Woningsplitsing en kamerbewoning bestaande uit de volgende bepalingen:

i. de regels voor kamerbewoning en woningsplitsing gelden niet voor de bestaande legale gevallen van kamerbewoning en woningsplitsing voor peildatum 12 oktober 2018;
ii. de beleidsregels (opgenomen in paragraaf 3 en uitgewerkt in paragraaf 4 van de beleidsnota) om aanvragen omgevingsvergunningen van kamerbewoning en woningsplitsing te beoordelen aan de hand van:

  1. fysieke leefbaarheidseisen;
  2. algemene leefbaarheidstoets; en
  3. goed verhuurderschap.

c. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen’, twee van de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk over te nemen en één ingediende zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren;

d. Het bestemmingsplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning gewijzigd vast te stellen (gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) conform de wijzigingen in de ‘Nota zienswijzen’, waarbij:

i. het plan met identificatienummer NL.IMRO.0034.BPPAR04-vg01 in elektronische en analoge vorm is vastgelegd;

ii. gebruikgemaakt is van de Basisregistratie Kadaster van 10-07-2019;

e. Het vaststellingsbesluit eerder bekend te maken dan zes weken na vaststelling, als Gedeputeerde Staten van Flevoland hiermee akkoord zijn

met dien verstande dat aan zowel de Beleidsnota, de Nota Zienswijze als het bestemmingsplan een definitie van een woongroep wordt toegevoegd die als volgt luidt:

Woongroep
een groep huurders van een zelfstandige woonruimte die elkaar vooraf kennen en gezamenlijk het initiatief nemen voor zelfstandige woonruimte. Waarbij de verhuurder geen zeggenschap heeft over nieuwe leden van de woongroep.

Toelichting
Tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel is gewezen op zgn. fictieve woongroepen, waarbij verhuurders het voorgestelde beleid ontduiken en financieel misbruik maken van huurders. Dat vinden wij ongewenst. Dit kan voorkomen worden door aan het bestemmingsplan een definitie toe te voegen van een echte woongroep.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, SP, Partij voor de Dieren, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie Verruimen van de bereikbaarheid van de wijkteams in Almere

Lees verder

Motie Bladblazers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer