Motie Een Keti Koti monument / landmark in Almere


Realiseer een monument

21 oktober 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

 • in de aangenomen motie RG-232/2021 de Almeerse gemeenteraad zich heeft uitgesproken over dat Keti Koti een nationale feestdag moet worden en dat het college op dit moment onderzoekt hoe zij zich hiervoor kunnen inzetten;
 • het college aangeeft, in antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren en NIDA Almere, dat de gemeente Almere een rol kan spelen in de bekendheid en zichtbaarheid van het Nederlandse slavernijverleden;
 • er in andere steden reeds enige tijd monumenten te vinden zijn met betrekking tot het slavernijverleden;
 • in steden waar slavernijmonumenten zijn (ontwikkeld), de gemeenten aldaar zich proactief hebben opgesteld;
 • Partij voor de Dieren en NIDA Almere signalen hebben gekregen dat er gesprekken zijn gevoerd over het ontwikkelen van een monument/ landmark, maar dat de gemeente hier te weinig in faciliteert, waardoor dit proces niet goed van de grond komt en vertraging op loopt;
 • Partij voor de Dieren en NIDA Almere signalen hebben gekregen dat andere gemeenten waar slavernijmonumenten zijn (ontwikkeld) de gemeenten aldaar zich proactief hebben opgesteld;
 • de wens bij betrokken partijen bestaat om het monument/landmark bij de Keti Koti viering van 2023 te onthullen,

van mening dat:

 • voor een diverse stad als Almere, met veel verschillende nationaliteiten, waaronder mensen wiens voorouders tot slaaf gemaakt zijn, het erkenning biedt als Almere een monument/ landmark krijgt over het Nederlandse slavernijverleden;
 • het past bij de al uitgesproken ambities van het college om zich ten volste in te zetten voor het realiseren van een monument/ landmark;
 • dit monument/ landmark in diverse vormen gerealiseerd kan worden, zoals een abstracte fysieke kunstuiting in de openbare ruimte, een bijzondere binnenruimte, een aanpassing van de openbare ruimte of natuur (bijvoorbeeld een pad, een bijzonder gedeelte van een plein, een boom of bos) en digitale/technologische kunstvormen;
 • slavernij een zeer zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis is, die, juist in een nieuwe stad zoals Almere waar daar weinig sporen van zijn terug te zien, erkent en herdacht dient te kunnen worden op een passende locatie, ook zodat wij nooit zullen vergeten,

draagt het college op:

 • ervoor zorg te dragen dat dit monument/ landmark voor 30 juni 2023 gereed is en onthuld kan worden;
 • de gemeenteraad middels een raadsbrief in het tweede kwartaal van 2022 te informeren over de voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere