Amen­dement Behoud de iconische Wester­dreef


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Bomen Wester­dreef (RV-83)

25 oktober 2021

Amendement nr: RG-332/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 oktober 2021

Het beslispunt:

2. In te stemmen met het wegnemen van de onveiligheidssituatie langs de Westerdreef door:

i. de 137 bomen in het noordelijke deel binnen 6 maanden te vervangen door iepen,

ii. een fasegewijze dunning toe te passen in het zuidelijke deel van de Westerdreef.

Te wijzigen in:

2. Te kiezen voor het behoud van de huidige boomstructuur van de Westerdreef door:

i. binnen 6 maanden met gerichte, zorgvuldige en terughoudende snoeimaatregelen de veiligheid voor de korte termijn te waarborgen,

ii. voor de lange termijn alleen de bomen met een hoog veiligheidsrisico (onder veiligheidsfactor van 0,75) op termijn en zeer gefaseerd en op zeer zorgvuldige wijze, met aandacht voor de bestaande onder beplanting, te vervangen door nieuwe bomen,

Toelichting:

De huidige boomstructuur met bijbehorende onderbeplanting van de Westerdreef is een icoon voor Almere. Zowel qua ecologische als belevingswaarde zijn de bomen van groot belang voor de leefbaarheid van de wijde omgeving. Het nu grootschalig kappen van bomen zal zorgen voor een (ecologische) kaalslag van ongekende omvang. Het aanzien en de entree van dat deel van Almere Haven zal tot in de lengte van dagen ingrijpend veranderd worden. Door een groot deel van de bomen zo rigoureus te kappen, zal ook de onderbeplanting verwijderd moeten worden en/of grote schade oplopen. Deze onderbeplanting heeft juist ook een groot aandeel in de ecologische en belevingswaarde van de huidige structuur. De indieners zijn van mening dat de door het college voorgestelde maatregelen veel te ingrijpend zijn en voor langere termijn grote schade aan het gebied aanbrengen.

Dekking (voor de benodigde structurele 90.000 euro per 4 jaar, te weten 22.500 euro per jaar) kan gezocht worden bij de begroting 2022 en verder, in eerste instantie binnen het eigen budget van beheer en onderhoud, waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld structureel minder frequent maaien.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Een Keti Koti monument / landmark in Almere

Lees verder

Amendement Kies bij terugplant voor grotere bomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer