Motie Uitbreiding waardes Bomen­kader


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Evaluatie en aanpak Essen­tak­sterfte (RV-21)

15 juni 2020

Motie nr: RG-135/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 juni 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • momenteel in het bomenkader alleen de volgende waardes van bomen behandeld worden: identiteit, belevingswaarde, waarde van ecosysteemdiensten en economische waarde;
 • deze waardes alleen gaan over het nut van de boom in relatie tot de mens,

van mening dat:

 • hiermee onvoldoende aandacht is voor de rol die bomen vervullen in het totale systeem van biodiversiteit en soortenrijkdom;
 • er meer relevante waardes zijn zoals:
  • ecologische/natuurwaarde: “De waarde die de boom heeft als onderdeel van een groter
   ecologisch systeem en bijdrage aan de biodiversiteit
  • intrinsieke waarde: “Natuur en dus ook een boom heeft een waarde van zichzelf"
 • deze twee belangrijke waardes van de boom, namelijk ecologische/natuurwaarde en intrinsieke waarde, zouden moeten worden toegevoegd in het Bomenkader,

draagt het college op:

 • uit te spreken dat ze niet langer alleen het belang van de boom voor de mens overweegt, maar ook aandacht heeft voor de ecologische/natuurwaarde van de boom en de intrinsieke waarde van de boom;
 • in de praktijk al rekening te houden met deze waardes
 • in de uitwerking van het boombeheerplan en de visie Ecologie deze waardes mee te nemen;
 • in de volgende evaluatie op te nemen op welke manier hiervoor een afwegingssysteem in het bomenkader kan worden opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.


  Status

  Aangenomen

  Voor

  PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks

  Tegen