Amen­dement Aanscherping Bomen­kader


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Evaluatie en aanpak Essen­tak­sterfte (RV-21)

15 juni 2020

Motie nr: RG-134/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 juni 2020

Beslispunt:

2a. Het Bomenkader op dit moment niet aan te passen;

Te wijzigen in:

2a. Het Bomenkader aan te passen, door:

I. bij de keuze tot het kappen van bomen, de in hoofdstuk 3.1.1 genoemde waardes en het behoud van bomen zwaarder te laten wegen dan individuele belangen,
II. bewoners te betrekken bij de wijze waarop en welke bomen er teruggeplant worden in het geval van kap,

Toelichting:

De Partij voor de Dieren is van mening dat het behoud van bomen ook altijd in het belang is van de bewoners, gezien de grote overstijgende waarde van bomen voor ecologie, het tegengaan van klimaatverandering, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarnaast zijn mensen met veel bomen in de omgeving gelukkiger en gezonder.

Deze waardes dienen in de toekomst zwaarder te wegen bij de keuze om wel of niet tot kap over te gaan. Zaken als overlast of vraag naar extra parkeerplaatsen zouden nooit een reden tot kap mogen zijn. Daarnaast willen wij de invloed van bewoners borgen als het gaat over de wijze waarop en welke bomen teruggeplant worden in het geval van kap.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere