Motie Opheffen Floriade BV


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel ‘Resultaat bestuur­­lijke verkenning Floriade Expo 2022’ (RV-31)

9 juni 2020

Motie nr: RG-163/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 9 juni 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • de volledige Raad van Commissarissen eerder is opgestapt vanwege het zich niet gehoord voelen en niet nakomen van afspraken;
 • er frequente wisselingen in de directie hebben plaatsgevonden;
 • er momenteel nog 0 euro sponsorgeld is opgehaald;
 • er momenteel nog geen enkele externe financier of investeerder is binnen gehaald;
 • de samenwerking tussen de verschillende partijen uiterst moeizaam loopt;
 • de BV nu geen eigen onderhandelingspositie richting Weerwater CV heeft en de belangen van het evenement onvoldoende kan behartigen,

van mening dat:

 • de overheadkosten van directie en RvC van 900.000 euro voor het restant van de periode tot na het eventuele event, niet in verhouding staan tot de mogelijke voordelen;
 • de meerwaarde van een aparte BV op armlengte afstand geen voordeel, maar een nadeel is gebleken;
 • er naast besparing op de overheadskosten, waarschijnlijk nog meer efficiëntie besparingen mogelijk zijn bij het samenvoegen van (het personeel van) de BV en de ZPO;
 • het samenvoegen de samenwerking zal verbeteren en minder inefficiënte overlegstructuren noodzakelijk maakt,

draagt het college op:

 • per direct de overhead van directie en RvC binnen de BV op te heffen en, in het geval van het toch doorzetten van het evenement, het personeel onder directe aansturing van de gemeente te stellen;
 • met een voorstel naar de raad te komen hoe de besparingen die hierdoor ontstaan gebruikt kunnen worden om de ergste noden in de stad te verlichten (denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan huidige vervuiling van Almere, knelpunten in de (jeugd)zorg, gevolgen Corona etc.},

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere