Amen­dement Fasering aanpak Essen­tak­sterfte


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Evaluatie en aanpak Essen­tak­sterfte (RV-21)

15 juni 2020

Motie nr: RG-138/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 juni 2020

Beslispunten:

3. De conclusie van de evaluatie te delen dat de huidige aanpak van de essentaksterfte in Almere inhoudelijk een goede aanpak is, bestaande uit de volgende uitgangspunten:
a. Alle essen worden jaarlijks geïnventariseerd conform het protocol essentaksterfte;
b. Conform het Bomenkader worden bewoners zoveel mogelijk bij keuzes rond bomen in hun omgeving, waarbij de inbreng van de omgeving met het gemeentelijk vakmanschap wordt gecombineerd;
c. Er worden geen gezonde essen verwijderd en vervangen in het kader van de aanpak essentaksterfte;
d. Licht aangetaste essen in parken en bossen worden niet verwijderd en vervangen;
e. Zware en matig aangetaste essen worden altijd verwijderd en vervangen;
f. Wanneer meer dan 50% van de essen in een woonstraat matig of zwaar is aangetast, worden alle zieke essen, inclusief de licht aangetaste essen, vervangen;
g. Wanneer minder dan 50% van de essen in een woonstraat zwaar of matig is aangetast dan wordt er aan de bewoners voorgelegd welke actie er ondernomen moet worden ten aanzien van de licht aangetaste essen;
h. In een boomhoofdstructuur kunnen, als dat nodig is voor de continuïteit van de structuur, ook licht aangetaste essen worden vervangen

4. Bij de perspectiefnota 2021 een besluit te nemen over de wijze waarop de aanpak essentaksterfte gecontinueerd wordt.

Te wijzigen in:

3. Bij het vervolg van de aanpak van de essentaksterfte in Almere de volgende uitgangspunten te hanteren:
a. Alle essen worden jaarlijks geïnventariseerd conform het protocol essentaksterfte;
b. Conform het Bomenkader worden bewoners zoveel mogelijk betrokken bij keuzes rond bomen in hun omgeving, waarbij de inbreng van de omgeving met het gemeentelijk vakmanschap wordt gecombineerd;
c. Er worden geen gezonde of licht aangetaste essen verwijderd en vervangen in het kader van de aanpak essentaksterfte;
d. Licht en matig aangetaste essen in parken en bossen worden niet verwijderd en vervangen;
e. Alleen zwaar aangetaste essen worden altijd verwijderd en vervangen;
f. Matig aangetaste essen in woonstraten worden alleen verwijderd en vervangen als er geen alternatieven mogelijk zijn of indien deze gevaar opleveren;
g. Wanneer meer dan 50% van de essen in een woonstraat matig of zwaar is aangetast, dan wordt er aan de bewoners voorgelegd welke actie er ondernomen moet worden ten aanzien van de licht en matig aangetaste essen

4. Bij de eerstvolgende Programmabegroting na de 2e evaluatie Aanpak Essentaksterfte een definitief besluit te nemen over de wijze waarop het vervolg van de aanpak essentaksterfte gecontinueerd wordt, en daar bovenstaande uitgangspunten in uit te werken,

Toelichting:

In het raadsvoorstel worden nog twee alternatieven voor de huidige aanpak van essentaksterfte genoemd. De Partij voor de Dieren is van mening dat het altijd onwenselijk is om gezonde of licht aangetaste bomen te kappen. De Partij voor de Dieren stelt voor om te kiezen voor het in het raadsvoorstel genoemde alternatief van meer fasering, zodat mens, dier en natuur niet in één keer geconfronteerd worden met grote kale gebieden en aangetaste essen de kans krijgen te herstellen en de essen langer behouden blijven voor de stad.

De extra kosten van deze aanpak worden ook over langere periode verdeeld, waardoor extra kosten per jaar gering zijn, maar wel grote voordelen heeft voor de beleving, ecosysteemdiensten en ecologie.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere