Bijdrage Actieplan Geluid


4 november 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan een fijne en gezonde leefomgeving, daarom zijn we blij dit onderwerp te bespreken. Wel hebben we wat vragen over het Actieplan.

Het onderdeel preventie van geluidoverlast, Overlast bij de bron aanpakken, wordt wel benoemd, maar verder niet uitgewerkt. Dat is een gemiste kans. Als we dat niet aanpakken, blijft het dweilen met de kraan open. Bovendien, met alleen geluidswallen of stil asfalt, pak je niet gelijk ook de andere problemen van meer verkeer aan, zoals de luchtkwaliteit. Hoe kijkt de wethouder hier tegen aan?

Het valt de Partij voor de Dieren namelijk op dat het Actieplan erg menscentraal is. Als gemeente hebben we de plicht om alle inwoners van onze stad te beschermen, dat zijn dus niet alleen de menselijke inwoners. Uit onderzoek is gebleken dat door mensen geproduceerd geluid veel invloed heeft op alle soorten dieren, waardoor zij ander gedrag gaan vertonen en daarmee de ecosystemen op den duur ernstig verstoord kunnen worden. Is de wethouder het met de PvdD eens dat geluidsoverlast voor mens én dier voorkomen moet worden en kan hij dan aangeven hoe hij met dit Actieplan dat gaat doen?

Voorzitter, uit technische vragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat het college geen eisen aan aannemers stelt wat betreft de duurzaamheid van geluidsschermen. Er zijn veel mogelijkheden om de geluidsschermen van duurzaam materiaal, zoals bamboe of kokosvezels, te maken dat ook nog eens begroeid kan worden met beplanting. Is de wethouder het met de PvdD het eens dat dit een gemiste groene kans is en kan hij toelichten waarom het college hier geen eisen voor stelt aan de uitvoerder en of hij bereid is om dit alsnog te doen?

Daarnaast zou volgens de Partij voor de Dieren breder gekeken moeten worden dan alleen verkeer. Ook evenementen zorgen voor geluidsoverlast, bijvoorbeeld het festival op het Utopia-eiland van een paar jaar geleden en de vuurwerkshow op 30 oktober die onlangs opeens werd aangekondigd. Waarom heeft het college geen doelstellingen en acties opgenomen wat betreft evenementen?

Tenslotte wil ik graag aandacht vragen voor een maatregel die volgens de Partij voor de Dieren een deel van de oplossing zou kunnen zijn. Dat zijn namelijk lawaaiflitsers. Rotterdam en Amsterdam zijn bezig met proeven met lawaaiflitsers, en meer gemeenten hebben al interesse t. Hoe zit Almere hierin? Kan Almere ald grote stad niet ook een belangrijke bijdrage leveren aan deze proef.Volgens de PvdD zou dat een goede stap voorwaarts zijn. Is de wethouder het met de PvdD eens dat Almere hierin een voortrekkersrol kan opnemen en is hij bereid om de in Almere ook een proef te starten? Toezegging?