Bijdrage Warme­tran­sitie - visie voor Almere


We doen nu niet genoeg!

29 november 2021

Eerste termijn:

Voorzitter,

Wij doen niet genoeg! Almere doet niet genoeg.

Dit zijn duidelijke woorden… die portefeuillehouder Hoek zelf onlangs heeft gezegd bij de bespreking van de begroting als reactie op het pleidooi van de Partij voor de Dieren om meer en met meer tempo te doen voor ons klimaat.

Na het lezen van deze warmtevisie snappen wij deze woorden nog beter. Almere doet inderdaad niet genoeg, deze visie is veel te passief, te weinig en te laat. U hoort het, de Partij voor de Dieren wordt er niet warm van. Graag verhelder ik voorzitter:

  1. We zijn te passief in de houding die we nu aannemen en pas willen starten met het aardgasvrij maken van wijken wanneer het Rijk over de brug komt (met capaciteit, middelen en instrumenten). Als we de doelstellingen willen halen dan is deze houding wat de Partij voor de Dieren betreft zorgelijk. Helemaal als je bedenkt dat we nog 35.000 woningen van het gas willen halen voor 2050.
  2. Almere doet veel te weinig om onze doelstelling om in 2030 al klaar te zijn om voor 49% minder CO2 uitstoot te zorgen. De Partij voor de Dieren ziet graag dat er meer haast wordt gemaakt met de energietransitie en dat energieverbruik wordt verminderd. Energie die we niet gebruiken, hoeven we immers ook niet op te wekken.
  3. Als stad zijn we veel te laat als we inzetten op een natuurlijk tempo waarover men schrijft op blz. 30 en 37. We zouden een actief tempo moeten hanteren. De tijd van natuurlijke ontwikkelingen willen afwachten is al een beetje achter ons. Nog jaren zo doorgaan zet ons niet in een versnelling.

Voorzitter er zijn drie alternatieven keuzes bij het raadsvoorstel gesteld, namelijk:

  1. De raad kan wel een keuze maken voor alternatieven per stadsdeel.

Laat ik helder zijn voorzitter, als je deze keuze maakt kan je misschien ook de versnelling maken die je juist wilt.

  1. De raad kan het tempo voor aardgasvrij(klaar) maken van wijken versnellen.

Ook dit punt voorzitter vinden wij een wijze keuze. Je zou een wijk kunnen aanwijzen waar slechte isolatie is en waar dus veel voordeel te behalen valt

  1. De raad kan middelen ter beschikking stellen voor de uitwerking in wijkuitvoeringsplannen.

Voorzitter op dit punt vragen wij ons af of niet meer budget voorgefinancierd zou kunnen worden, om dit later te compenseren met de financiën vanuit het Rijk. Waarom de afwachtende houding terwijl de klok aardig doortikt en men weet dat het Rijk uiteindelijk over de brug komt?

Voorzitter,

We lazen het ook al in de gesprekswijzer dat deze warmtevisie geen antwoord geeft op de vraag in welke wijken Almere tot 2030 aan de slag gaat, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord. Het Rijk geeft als vuistregel voor de eerste transitievisie mee dat deze betrekking zou moeten hebben op een vijfde van de gebouwenvoorraad in de gemeente.

Wij hebben hierover en over meer onduidelijke zaken een aantal belangrijke vragen voor de portefeuillehouder:

Vragen aan de wethouder:

Biomassa

  • Zoals u allen weet heeft de raad zich duidelijk tegen houtige biomassa uitgesproken, waarbij er onlangs een motie van ons over is aangenomen, waarbij het gebruik van nieuwe houtige biomassa initiatieven wordt uitgesloten (ook indirect). Mijn vraag of de heer Hoek al op gesprek is geweest bij Vattenfall? Of de portefeuillehouder uitleg kan geven waarom de warmtevisie toch praat over biomassa en in beslispunt 2b van het voorstel stelt dat geen enkel beschikbaar en betrouwbaar alternatief uitgesloten wordt voor aardgas in de gebouwde omgeving? De Partij voor de Dieren neemt aan dat u houtige biomassa wel uitsluit?

In 2026 pas verder praten?

  • Kan de portefeuillehouder aangeven waarom we nu concrete doelen en deadlines missen in deze warmtevisie? De Partij voor de Dieren wil dat we onze deadline van 2030 niet uit het oog verliezen om dan 49% minder CO2 uitstoot te hebben, waarom praten we pas over 5 jaar weer verder, oftwel in 2026 en zijn we tot die tijd aardig tempoloos? Wij nemen aan dat het Rijk eerder over de brug komt met steun, dan is het toch aannemelijker dat we er spoedig erna weer met de raad verder over praten? Graag een reactie.

Financiën Rijk – fte duurzaamheid

  • Kan de wethouder aangeven hoe deze nu aankijkt tegenover de financiën vanuit het Rijk? En dan haal ik even aan dat ook de co-orporaties aangeven dat het belangrijk is dat Almere zijn regierol pakt en dus meer middelen en menskracht vrij maakt om de warmtetransitie te faciliteren. Moeten we dan niet meer geld vragen aan het Rijk, helemaal nu het college zelf aangeeft hoe ontzettend weinig fte er is op duurzaamheid en er echt een minimale bezetting is. We hebben 2,4 fte en de visie geeft zelf een vergelijking met Utrecht en Amsterdam die er echt veel en veel meer hebben. Gaat de portefeuillehouder hiervoor lobbyen? Hoe kijkt deze dus zelf aan hoe dit opgelost kan en dient te gaan worden? De Partij voor de Dieren vindt de afwachtende houding van geen geld van het Rijk, dus we doen bijna niks, echt niet kunnen.

Isolatie?

  • Het is voor iedereen helder dat wat we niet gebruiken aan energie we ook niet hoeven op te wekken. Sterker nog, in de stukken staat dat dit toch wel 1 van de meest belangrijke punten is, dus besparen en isoleren is ontzettend belangrijk. Ook om energiearmoede tegen te gaan. Graag hoort de Partij voor de Dieren hoe dit college dit concreet aanpakt, daar de warmtevisie zelf aangeeft dat dit een kernelement is van deze visie?

Tweede termijn

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor alle beantwoordingen.

Het is goed te horen dat het college in de pen klimt richting de raad, zodra er substantiële beweging zal zijn vanuit het Rijk. Is uiteraard ook niet meer dan logisch en de Partij voor de Dieren kijkt er dan ook zeker naar uit. Laten we hopen dat het al zeer spoedig mag zijn.

Voor de Partij voor de Dieren is het verstoken van hout geen oplossing voor het energievraagstuk, omdat dat niet duurzaam is. Voor het stoken van hout is massale boskap en vervuilend transport nodig en door de stook komen er fijnstof en andere ongezonde stoffen in de lucht. Onze motie RG-207 Geen houtige biomassa is dan ook eerder dit jaar aangenomen. Ik heb de wethouder vorige week horen zeggen dat als hij de vrienden van Vattenfall tegenkomt ook aangeeft dat Almere vindt dat houtige biomassa niet gebruikt zou moeten worden. Is niet helemaal de vuist op tafel die de Partij voor de Dieren had gehoopt, daar wij willen dat Almere zich stevig uitspreekt tegenover het gebruik van houtige biomassa, om zo ook de druk te blijven opvoeren tegen de komst van de biomassacentrale in Diemen. Vattenfall wil immers geen biomassacentrale bouwen die niemand wilt.

Is de wethouder bereid om een duidelijk schriftelijk statement te maken, zodat het voor Vattenfall nogmaals heel duidelijk is wat Almere niet wilt: Houtige biomassa.

Ik hoor graag of de wethouder hiertoe bereid is.

Zo niet, dan zullen wij samen met de SP met een voorstel komen voor deze warmtevisie die houtige biomassa wel uitsluit.

Ook voorzitter vindt de Partij voor de Dieren dat de alternatieven die aan de raad geboden zijn in het raadsvoorstel, van dermate belang zijn, dat we dan ook met een voorstel hierop zullen komen.

Voorzitter,

Ik sluit af voorzitter met de eerste woorden van de heer Hoek in zijn voorwoord:

We willen een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten aan onze kinderen. Daarom zijn er de komende jaren grote veranderingen nodig. Beter omgaan met ons energieverbruik is er daar één van: minder energie verbruiken.

De Partij voor de Dieren staat er al jaren zo in, nu het college nog. Daarom komen we met een voorstel over een isolatieplan en tijdspad om werkelijk stappen te maken om het energieverbruik te gaan verminderen.

Tot zover.