Bijdrage Begroting - Duurzaam, leefbaar en bereikbaar


Wat heb je aan geld als de ijskap smelt?

1 november 2021

Bovenstaande video is de gehele bijdrage van Jesse Luijendijk inclusief interrupties van andere partijen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren zei het twee weken geleden al: Wat heb je aan geld als de ijskap smelt? In de tussentijd is er weer een nog alarmerender rapport bijgekomen dat stelt dat de zeespiegelstijging nog sneller gaat dan we al dachten. En ook de Raad van State gaf vandaag aan dat de overheid nu echt actie moet gaan ondernemen.

Voorzitter, in Almere zitten wij al 4 meter onder de zeespiegel. Wij kunnen 2 meter extra stijging hier niet handelen. Je kan dijken niet oneindig verhogen. Alle investeringen die we gedaan hebben en komend jaar en de jaren daarna nog gaan doen in Almere, zijn allemaal weggegooid geld als we de grootste uitdaging waar we voor staan, de klimaatcrisis niet echt aanpakken. Dit college blijft liever oppotten, Dagobert Duck is er niks bij. Geld drijft niet, geld houdt het zeewater niet tegen. Geld gaat ons dan niet meer redden. Geld heeft alleen nu zin, als we nu doen wat nodig is.

Waarom is er nog steeds geen grootschalig plan om alle daken in Almere van zonnepanelen te voorzien? Uiteraard te beginnen, met al het gemeentelijk vastgoed.
Nee, dit college zet liever in op zonneparken op ons al zeer schaarse grond. Vervolgens gaan we dan natuur opofferen voor bijvoorbeeld woningbouw, en grootschalig bomen kappen, zoals nu weer op de Westerdreef of helaas recentelijk nog in het Lumierepark, waar ook een ware kaalslag heeft plaatsgevonden. Deze grootschalige bomenkap en bouwen in het groen, gaat het klimaatprobleem alleen maar vergroten. Zo zien we dat dit college met oogkleppen op volhard in het volbouwen van ons kostbare groen, gezien de nieuwste raadsvoorstellen m.b.t. de barracudastraat en Pampushout. On-be-grij-pe-lijk!
En hoe verhoudt zich dat tot pagina 57 van de begroting waar staat: “De verdere ontwikkeling van de stad mag niet ten koste gaan van de natuur in de stad, maar moet juist bijdragen aan het behoud en de versterking hiervan.”?

Graag een toezegging van het college over hoe ze wel dit probleem gaat aanpakken en dat ze gaat stoppen met het verergeren van het probleem.

Wat daarbij zou kunnen helpen is als wij bomen niet langer als last zien, maar als een kostbaar bezit en deze letterlijk als kapitaal zouden gaan opnemen in onze begroting en balans. Ook de groene baten van bomen zijn gewoon te berekenen. Veenendaal en Den Haag doen dat al. Waarom Almere niet? Graag een reactie hierop van de wethouder.
De gemeente Almere was hier jaren geleden betrokken bij het project I-tree. Hoe staat het daarmee? En kan het college toezeggen dit zo snel mogelijk uit te gaan voeren?

Kan het college verder aangeven wanneer de duurzaamheidsparagraaf eindelijk ook onderdeel zal worden van de raadsvoorstellen? Daarnaast ging de oorspronkelijke aangenomen motie over ene klimaatparagraaf. Nu klinkt een duurzaamheidsparagraaf wellicht als ene verbreding van het onderwerp, maar in de praktijk leidt het juist tot ene verenging van de paragraaf en worden de effecten op de klimaatverandering helemaal niet meegenomen in voorstellen. Wij zien graag dat de motie alsnog wordt uitgevoerd zoals bedoeld en geschreven is. Graag een toezegging.

Dan voorzitter, dierenwelzijn.

Allereerst complimenten voor het college dat ze extra geld uittrekken voor de wildopvang. Het is fijn om te zien dat deze portefeuillehouder echt begaan is met dit onderwerp.

Onlangs is de raad geconsulteerd over het nieuwe dierenwelzijnsbeleid. Daarin gaf het college aan dat de raad kan kiezen voor een bredere taakopvatting dan het huidige beleid.

Hiermee kan het dierenwelzijnsbeleid verder worden verbonden met de ecologische visie, zodat beter kan worden ingezet op preventie van dierenleed en het kan helpen te focussen op de diersoorten die het meest onder druk staan en die het meest cruciaal zijn voor ons ecosysteem. Om ons dierenwelzijnsbeleid op zo’n manier te kunnen verbreden, is een uitbreiding van de formatie nodig met ten minste een halve voltijdsfunctie. Het college gaf aan dat het vinden van deze dekking integraal zou moeten worden afgewogen bij de Programmabegroting 2022.

Voorzitter, het college heeft helder aangegeven dat de bestaande formatie op dierenwelzijn ontoereikend is, dat het maar een klein team is dat nu inzetbaar is, die nu ook wordt ingezet voor vele vragen en verzoeken van zowel inwoners, ambtenaren en vanuit de raad. De Partij voor de Dieren vindt dit ontzettend zorgelijk en vraagt daarom aan het college waarom er hierover nu niks terug te vinden is in deze begroting? Vind de wethouder een formatie-uitbreiding met op zijn minst een halve voltijdsfunctie erbij ook niet zeer wenselijk en is zij het met de Partij voor de Dieren eens dat een klein team op dierenwelzijn, ook maar klein inzetbaar is en dat dit het welzijn van onze dieren niet ten goede komt?

Voorzitter, ook dit zeiden we twee weken geleden al, maar toen kregen we nog geen reactie van het college. Geen lastenverzwaringen voor Almeerders in 2022 dus, maar dat geldt blijkbaar alleen voor als je geluk hebt en gezond bent. Als je namelijk toevallig de pech hebt gehandicapt te zijn, dan mag je straks 350 euro zelf gaan betalen voor je parkeerplek dichtbij. Dit terwijl het hebben van een handicap al voor genoeg letterlijke, figuurlijke en financiële obstakels zorgt.

Andere bezuinigingen worden wel teruggedraaid, maar om onbegrijpelijke redenen deze niet. Wij zullen met een amendement komen om dit wel terug te draaien.

Ook heeft de Partij voor de Dieren vragen over de gedeeltelijk teruggedraaide bezuinigingen op beheer en onderhoud. Kan de wethouder aangeven of hier ook de speeltuinen onder vallen? In de Noorderplassen moeten bewoners nu járen wachten tot hun speeltuin wordt hersteld, dat is erg jammer voor de leefbaarheid en het plezier voor de inwoners.

Bij cultuur zijn wij ook blij dat de Meester voorlopig gered is, maar net als de PvdA willen wij wel een structurele oplossing.

Wij willen dat de bezuinigen op de wijkbudgetten en daarmee de vele vrijwilligers in de stad, ons sociale kapitaal, volledig teruggedraaid worden en zullen, samen met anderen, hier nog een voorstel voor indienen.

De Floriade gaan we het volgende week weer over hebben.

We zien dat het college gelukkig daar wel stappen lijkt te zetten en bovendien in het geval van de Ijmeerlijn ook voor de verstandige optie lijkt te kiezen. Neemt niet weg dat noodzakelijke investeringen, zoals fietsbruggen en overkappingen bij belangrijke OV knooppunten uitgesteld worden, om nog maar niet te spreken van een bekend groot veiligheidsrisico, de Evenaar in Almere Buiten. De gemeente accepteert hier willens en wetens dat de komende jaren daar nog vele aanrijdingen zullen plaatsvinden met vele mogelijke slachtoffers. Onbegrijpelijk, zeker in het licht van het verwaarloosbare risico van omvallende bomen, welke dit college wel overdreven serieus neemt…

Dit alles is helemaal wrang als je ziet dat de spaarpot alleen maar voller en voller wordt.

U hoort het voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft nog vele zorgen en vragen en we kijken uit naar de reactie van het college.