Zorg­plicht reeën in Almere


Indiendatum: 18 mei 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Naar aanleiding van signaleringen en zorgen door de Partij voor de Dieren betreffende de reeën in Almere, heeft ook Almere Deze Week artikelen omtrent dit onderwerp geschreven. Bent u bekend met deze artikelen?
  2. Kan het college aangeven hoe het gesteld is met de reeën populatie in Almere? Denkt u aan waar de verschillende kuddes reeën zich in Almere bevinden en hoe het staat met de populatie aantallen en indien bekend, de aantallen per leefgebied?
  3. Door de aanleg van nieuwe wijken, denk aan Almere Hout en Nobelhorst, wordt het beschikbare leefgebied van de wilde dieren, waaronder zeker de reeën, steeds kleiner. Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren omtrent deze versnippering van het leefgebied en de onveilige situaties die hierdoor nu ontstaan voor mens en dier? Zo nee, waarom niet?
  4. Naast de krimp van het leefgebied van de reeën, is er door corona ook een groei in natuurrecreanten en loslopende honden waar te nemen, waardoor de wilde dieren nog meer verstoord worden. Loslopende honden kunnen een gevaar vormen voor reeën, helemaal als ze drachtig zijn. Kan het college aangeven in welke mate de kaders worden benut van de nieuwe hondenkaart en hoe de wilde dieren in deze periode meer bescherming en rust kunnen krijgen?
  5. In de visie ecologie is met elkaar vastgesteld dat het van belang is om groene zones meer met elkaar te verbinden. Kan het college aangeven hoe en waar deze groene zones met elkaar verbonden kunnen worden, zodat ook de leefgebieden van de reeën meer met elkaar in verbinding komt te staan?
  6. Kan het college aangeven hoe deze nu aankijkt tegen de zogenaamde hotspots in onze stad waar aanrijdingen met wilde dieren voorkomt? En welke maatregelen zijn er in de afgelopen tijd genomen om de aanrijdingen en dus de zogenaamde hotspots tegen te gaan?
  7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat afschot van gezonde (jonge) wilde dieren voorkomen dient te worden en er altijd eerst gekeken moet worden naar diverse preventieve maatwerk maatregelen om het aantal aanrijdingen met wilde dieren te voorkomen (zoals snelheidsaanpassingen, wildsignaleringssystemen, wildwaarschuwingssystemen, plaatsing extra bebordingen, adequaat hekwerk/afrastering langs wegen, minder verstoringen, meer ecoducten/verbindingen tussen gebieden etc)
    Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

De reeënpopulatie in Almere staat meer en meer onder druk, dit door de toegenomen recreanten in de natuurgebieden vanwege de lockdown, maar ook door de verstoringen door loslopende honden. Drachtige reeën kunnen moeilijker vluchten voor honden en het komt helaas voor dat reeën, maar ook hun kalfjes worden doodgebeten. Naast deze verstoringen worden ook de leefgebieden van deze dieren kleiner. Steeds meer gebieden zijn in ontwikkeling, zoals in Almere Hout, waardoor het leefgebied van wilde dieren en zeker de reeën in het gedrang komt en de dieren sneller verstoord worden in hun natuurlijke habitat.

De Partij voor de Dieren in Almere is bezorgd over de reeën in het natuurgebied van Almere en dat deze dieren in wellicht constante staat van stress zijn. Onlangs is er nog een kudde reeën vanuit het Kotterbos de stad in gevlucht, wat zeer onveilige situaties kan opleveren voor mens en dier. Ook vindt de Partij voor de Dieren dat het niet zo mag zijn dat door onzorgvuldige zorgplicht voor onze wilde dieren, deze dieren nu de dupe zijn. De jacht op de reeën en overige wilde dieren is niet het antwoord, meer natuur en ruimte wel.

Almere Deze Week schreef ook meerdere artikelen over de situatie betreffende de reeën in Almere:

https://www.almeredezeweek.nl/...

https://www.almeredezeweek.nl/article/details/forse-hoeveelheid-aanrijdingen-met-wild-bij-almere

En Omroep Flevoland lanceerde een artikel en een podcast omtrent het onderwerp:

https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/233055/podcast-steeds-meer-aanrijdingen-met-reeen?id=233055

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/232992/aanrijdingen-met-reeen-30-procent-meer-vergeleken-met-vorig-jaar

Indiendatum: 18 mei 2021
Antwoorddatum: 8 jun. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Naar aanleiding van signaleringen en zorgen door de Partij voor de Dieren betreffende de reeën in Almere, heeft ook Almere Deze Week artikelen omtrent dit onderwerp geschreven. Bent u bekend met deze artikelen?

Ja, daar zijn wij bekend mee.

2. Kan het college aangeven hoe het gesteld is met de reeën populatie in Almere? Denkt u aan waar de verschillende kuddes reeën zich in Almere bevinden en hoe het staat met de populatie aantallen en indien bekend, de aantallen per leefgebied?

Uit de Nationale Database Flora en Fauna is een goed beeld beschikbaar van het ruimtelijk voorkomen van het ree in Almere (zie kaart). De populatiegrootte en aantallen per leefgebied zijn minder goed bekend. In onze groengebieden worden reeën door Faunabeheer niet geteld omdat afschot niet wordt toegestaan. In de terreinen van Staatsbosbeheer en Flevolandschap (tevens de belangrijkste gebieden voor het ree) worden wel tellingen uitgevoerd, en op basis van die tellingen wordt ook het afschot bepaald.

3. Door de aanleg van nieuwe wijken, denk aan Almere Hout en Nobelhorst, wordt het beschikbare leefgebied van de wilde dieren, waaronder zeker de reeën, steeds kleiner. Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren omtrent deze versnippering van het leefgebied en de onveilige situaties die hierdoor nu ontstaan voor mens en dier? Zo nee, waarom niet?

Wij delen de stelling dat het areaal leefgebied voor het ree door de verdere verstedelijking afneemt. Dit is evenwel een proces dat al sinds de start van de stad speelt. Wij beschouwen de hoge aantallen van de afgelopen jaren dan ook als een tijdelijk fenomeen, waarbij de reeën gebruik hebben gemaakt van de tijdelijk beschikbare ruimte (eerst aanleg van bossen voorafgaand aan stedenbouw met daaraan gekoppelde aanvankelijk afwezige en later lage recreatiedruk, ontginningslandbouw, braakliggende terreinen).

De waardering voor deze, deels tijdelijke, hoge natuurwaarden zijn mede aanleiding geweest om de Visie Ecologie 2020 op te stellen. Natuurinclusief “van schets tot schoffel” is daar een belangrijke pijler in. Behoud en versterking van natuurwaarden in en om de stad zijn een belangrijk doel. Zo is het voorkómen van versnippering van leefgebieden al langere tijd een aandachtsgebied waar wij samen met terreinbeheerders aan werken, eerst via het Ecologisch Masterplan Almere 2005 en recent met de Visie Ecologie 2020. Zie ook ons antwoord op uw vraag 5.

4. Naast de krimp van het leefgebied van de reeën, is er door corona ook een groei in natuurrecreanten en loslopende honden waar te nemen, waardoor de wilde dieren nog meer verstoord worden. Loslopende honden kunnen een gevaar vormen voor reeën, helemaal als ze drachtig zijn. Kan het college aangeven in welke mate de kaders worden benut van de nieuwe hondenkaart en hoe de wilde dieren in deze periode meer bescherming en rust kunnen krijgen?

Met de hondenkaart zijn gebieden aan gewezen waar honden onder appèl los mogen lopen en waar honden niet zijn toegestaan. Ook bosgebieden die meestal eigendom zijn van Staatsbosbeheer en Stichting Flevolandschap staan hier bijvoorbeeld op aangegeven. In die gebieden zijn de regels overgenomen die de terreineigenaren hebben opgesteld. Zij monitoren zelf wat nodig is per gebied. Ook zorgen zij voor borden waarop de regels in het gebied zijn aangegeven. Jaarlijks wordt de hondenkaart aangepast. Verzoeken en signalen over wijzigingen worden per geval beoordeeld en waar nodig meegenomen in de nieuwe kaart.

Op de gemeentelijke website en in de verschillende media geven wij samen met de natuurterrein beherende instanties voorlichting over het recreëren (met of zonder hond) in de natuur op de momenten dat er veel jonge dieren geboren worden (Actie “Welkom in de kraamkamer van de natuur”). Wij gaan hier vanzelfsprekend mee door.

5. In de visie ecologie is met elkaar vastgesteld dat het van belang is om groene zones meer met elkaar te verbinden. Kan het college aangeven hoe en waar deze groene zones met elkaar verbonden kunnen worden, zodat ook de leefgebieden van de reeën meer met elkaar in verbinding komt te staan?

In de Ecologische Visie 2020 is een kaart met de ecologische structuur van Almere opgenomen. Op dit moment wordt gewerkt aan een aantal belangrijke ecologische verbindingszones die de onderlinge verbondenheid van natuurgebieden (en daarmee de leefgebieden voor het ree) versterken. De verbinding tussen de Boswachterij Almeerderhout en het Beginbos Vroegevogelbos (ecozone Floriade de Steiger) de verbinding tussen Pampushout en de Lepelaarplassen (ecozone Pampus) en de verbinding tussen Vaartsluisbos en Buitenhout-Kotterbos zijn nu in voorbereiding dan wel afronding.

6. Kan het college aangeven hoe deze nu aankijkt tegen de zogenaamde hotspots in onze stad waar aanrijdingen met wilde dieren voorkomt? En welke maatregelen zijn er in de afgelopen tijd genomen om de aanrijdingen en dus de zogenaamde hotspots tegen te gaan?

De Faunabeheereenheid levert ons jaarlijks een rapportage van het zogenaamde ‘valwild’. Deze rapportage toont de gemelde en opgeruimde kadavers van aangereden grote zoogdieren (waaronder ree). De wegen met een verhoogd aantal verkeersslachtoffers van reeën in en rond Almere (de zogenaamde hotspots) zijn de A27, de A6, de Hoge en Buitenring en de Waterlandse weg. Dit zijn niet alleen wegen waar het beheer niet bij de gemeente ligt, maar ook waar de omliggende terreinen niet in beheer zijn van de gemeente. De aanpak van de problematiek in die situaties ligt primair bij de wegbeheerders (Provincie Flevoland, Rijswaterstaat) en de natuurterrein beherende organisaties (Staatsbosbeheer en Flevolandschap). Wij merken daarnaast op dat de valwildstatistieken voor de wegen en gebieden waar de gemeente verantwoordelijk is, in de laatste vijf jaar geen groei van aanrijdingen met ree laten zien (2017: 10 maal, 2018: 14 maal, 2019: 14 maal, 2020 6 maal; 2021 14 maal, om vergelijking te maken met 2021 is van ieder jaar het eerste kwartaal genomen).

7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat afschot van gezonde (jonge) wilde dieren voorkomen dient te worden en er altijd eerst gekeken moet worden naar diverse preventieve maatwerk maatregelen om het aantal aanrijdingen met wilde dieren te voorkomen (zoals snelheidsaanpassingen, wildsignaleringssystemen, wildwaarschuwingssystemen, plaatsing extra bebordingen, adequaat hekwerk/afrastering langs wegen, minder verstoringen, meer ecoducten/verbindingen tussen gebieden etc)
Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

Dit is al de praktijk voor de gebieden waar de gemeente verantwoordelijk is.

Toelichting:

De reeënpopulatie in Almere staat meer en meer onder druk, dit door de toegenomen recreanten in de natuurgebieden vanwege de lockdown, maar ook door de verstoringen door loslopende honden. Drachtige reeën kunnen moeilijker vluchten voor honden en het komt helaas voor dat reeën, maar ook hun kalfjes worden doodgebeten. Naast deze verstoringen worden ook de leefgebieden van deze dieren kleiner. Steeds meer gebieden zijn in ontwikkeling, zoals in Almere Hout, waardoor het leefgebied van wilde dieren en zeker de reeën in het gedrang komt en de dieren sneller verstoord worden in hun natuurlijke habitat.

De Partij voor de Dieren in Almere is bezorgd over de reeën in het natuurgebied van Almere en dat deze dieren in wellicht constante staat van stress zijn. Onlangs is er nog een kudde reeën vanuit het Kotterbos de stad in gevlucht, wat zeer onveilige situaties kan opleveren voor mens en dier. Ook vindt de Partij voor de Dieren dat het niet zo mag zijn dat door onzorgvuldige zorgplicht voor onze wilde dieren, deze dieren nu de dupe zijn. De jacht op de reeën en overige wilde dieren is niet het antwoord, meer natuur en ruimte wel.

Almere Deze Week schreef ook meerdere artikelen over de situatie betreffende de reeën in Almere:

https://www.almeredezeweek.nl/...

https://www.almeredezeweek.nl/article/details/forse-hoeveelheid-aanrijdingen-met-wild-bij-almere

En Omroep Flevoland lanceerde een artikel en een podcast omtrent het onderwerp:

https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/233055/podcast-steeds-meer-aanrijdingen-met-reeen?id=233055

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/232992/aanrijdingen-met-reeen-30-procent-meer-vergeleken-met-vorig-jaar