Maai­beleid


Er wordt veel te veel gemaaid in mei!

Indiendatum: 18 mei 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Bent u bekend met het bericht van Almere Deze Week (ADW) ‘geen gras meer maaien in de maand mei’? En heeft u ook kennisgenomen van vele reacties van Almeerse inwoners, onder andere op social media, over het onnodig maaien van stukken natuur bij hen in de buurt?

2. In datzelfde artikel bij ADW geeft stichting NatuurAlert aan dat het maaibeleid dusdanig moet worden aangepast dat er in de maand mei niet meer gemaaid hoeft te worden, omdat deze maand erg belangrijk is voor een sterke biodiversiteit. Deelt u de mening van de vragenstellers (de fracties van de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, de SP en de PvdA) en Natuuralert dat de gemeente Almere dit als prioriteit zou moeten hebben? Zo ja, hoe gaat de gemeente Almere hier vorm aan geven? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u de mening van de vragenstellers dat het grootschalig maaien van grasvelden (niet zijnde velden voor recreatief gebruik of stroken welke van belang zijn voor de (verkeers)veiligheid), een negatief effect heeft op de biodiversiteit, insectenpopulatie en daarmee indirect de vogelpopulatie ? Zo nee, waarom niet?

4. In de aangenomen visie ecologie 2020 wordt beschreven dat het ondersteunen van de biodiversiteit en het onderhouden van natuurlijke wegbermen een positief effect heeft op de natuurlijke bestrijding van plagen (pagina 18 en pagina 48). Op de Veluwedreef in Almere bijvoorbeeld, wordt gebruik gemaakt van nestkasten als proef voor natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Deelt u de mening van de vragenstellers, dat bijvoorbeeld het zo goed als volledig maaien van de beide zijden van de Veluwedreef een negatieve impact heeft op de biodiversiteit, en daarmee op de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups en dat dit dus tegenstrijdig is met de aangenomen visie ecologie? Zo nee, waarom niet?

5. In de aangenomen visie ecologie 2020 wordt gesproken over het toepassen van ecologisch beheer, waarbij gebruik wordt gemaakt van minder vaak of vleksgewijs maaien (ook wel sinusbeheer genoemd). De vragenstellers zien dit zogenaamde sinusbeheer niet terug in de meest recente maairondes van de eerste twee weken van mei. Kunt u aangeven op welke manier sinusbeheer is toegepast bij deze recente maairondes? En waarom dit niet op veel meer plekken wordt ingezet? En kan het college aangeven op welke wijze het huidige maaibeleid van intensief maaien in grote delen van Almere (uitgezonderd speelvelden etc) past binnen het beleid van de aangenomen Visie Ecologie?

6. In een reactie van de Gemeente Almere op Twitter blijkt dat het voor inwoners mogelijk is om een maaivrij gebied aan te vragen. Na een (online) zoektocht kunnen wij naast deze tweet hier geen verdere informatie over vinden, en constateren zo dat dit niet voldoende onder de aandacht van de inwoners is, gezien de vragenstellers hier ook niets over kunnen vinden. Wat zou de gemeente volgens het college kunnen doen om dit meer en beter onder de aandacht van haar inwoners te brengen en eenvoudiger om aan te vragen (bijvoorbeeld door maaimeniet bordjes aan te bieden)?

7. Bij de bespreking van de Visie Ecologie was volgens de portefeuillehouder het rapen van grotere stukken zwerfafval voor het maaien al staand beleid en was verdere aanscherping en toezicht hierop niet nodig. De gemelde voorvallen zouden slechts incidenten betreffen. Helaas blijkt de praktijk toch echt anders, gezien de vele meldingen en eigen waarnemingen. Wat gaat het college doen om te zorgen dat het versnipperde afval wat nu in de natuur terecht komt drastisch gaat verminderen?

Toelichting:
De vragenstellers krijgen zeer veel verontruste berichten uit de stad over het vele en intensieve maaien in Almere, zeker nu de vele velden en stroken in bloei staan. Zie ook het artikel in Almere Deze Week hierover: 'Geen gras meer maaien in de maand mei' (https://www.almeredezeweek.nl/... maand-mei)
Naast het vele maaien, krijgen wij ook veel signalen over door de maaimachines massaal versnipperd afval. Dit blijkt geen incident en is structureel, gezien de vele berichten en eigen waarnemingen hiervan.

Indiendatum: 18 mei 2021
Antwoorddatum: 8 jun. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Bent u bekend met het bericht van Almere Deze Week (ADW) ‘geen gras meer maaien in de maand mei’? En heeft u ook kennisgenomen van vele reacties van Almeerse inwoners, onder andere op social media, over het onnodig maaien van stukken natuur bij hen in de buurt?

Ja, wij hebben de berichtgeving met belangstelling gevolgd. Daarnaast hebben wij de berichtgeving gevolgd over de Pastelstraat waar de bewoners willen dat er meer gemaaid gaat worden.

2. In datzelfde artikel bij ADW geeft stichting NatuurAlert aan dat het maaibeleid dusdanig moet worden aangepast dat er in de maand mei niet meer gemaaid hoeft te worden, omdat deze maand erg belangrijk is voor een sterke biodiversiteit. Deelt u de mening van de vragenstellers (de fracties van de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, de SP en de PvdA) en Natuuralert dat de gemeente Almere dit als prioriteit zou moeten hebben? Zo ja, hoe gaat de gemeente Almere hier vorm aan geven? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het gedeeltelijk met u eens. Een robuust ecosysteem en biodiversiteit in en rond de stad zijn belangrijk. Beleidsmatig zijn deze uitgangspunten bekrachtigd in de Visie ecologie en vormen belangrijke speerpunten in de uitvoering. Dat maakt dat er in Almere slechts 14% van al het gras intensief (wekelijks of tweewekelijks) gemaaid wordt. Dit geldt vooral voor de grasvelden dicht op bebouwing, in en rond de centrumgebieden en op uitzichtpunten. Al het andere wordt om de vier tot zes weken (extensief, 58%) of 1 tot 2 keer (ecologisch beheer, 28%) per jaar gemaaid.

Niet maaien in mei is een sympathieke gedachte. Toch zullen wij ook rekening moeten houden met de functie van gazon. Op een grasveld waar gevoetbald of gerecreëerd kan worden is lang gras onwenselijk. Op andere plekken kunnen wij het gras langer laten groeien.

Over het algemeen is het gras -vanwege de functionaliteit en het beperken van hooikoortsklachten- in de woonwijken korter dan aan de randen van de wijk en in het bovenwijks groen. Wij zijn doorlopend bezig om te kijken hoe wij het areaal ecologisch beheerd gras kunnen uitbreiden.

3. Deelt u de mening van de vragenstellers dat het grootschalig maaien van grasvelden (niet zijnde velden voor recreatief gebruik of stroken welke van belang zijn voor de (verkeers)veiligheid), een negatief effect heeft op de biodiversiteit, insectenpopulatie en daarmee indirect de vogelpopulatie ? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het gedeeltelijk met u eens. De ecologisch beheerde grasvelden of stroken worden 1 – 2 keer per jaar gemaaid. Deze grasvelden liggen verspreid over de stad en hierdoor is er altijd een plek voor de insecten om zich te voorzien van voeding. Er zijn echter ook plantensoorten die het beter doen bij het regelmatig maaien van grasvelden. Soorten als de madelief en kruipende boterbloem verdwijnen namelijk als ze worden overgroeid door hoge grassen. Wel zijn wij van mening dat er meer plekken in de stad zijn waar minder gemaaid kan worden. (Zie ook het antwoord op vraag 2).

4. In de aangenomen visie ecologie 2020 wordt beschreven dat het ondersteunen van de biodiversiteit en het onderhouden van natuurlijke wegbermen een positief effect heeft op de natuurlijke bestrijding van plagen (pagina 18 en pagina 48). Op de Veluwedreef in Almere bijvoorbeeld, wordt gebruik gemaakt van nestkasten als proef voor natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Deelt u de mening van de vragenstellers, dat bijvoorbeeld het zo goed als volledig maaien van de beide zijden van de Veluwedreef een negatieve impact heeft op de biodiversiteit, en daarmee op de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups en dat dit dus tegenstrijdig is met de aangenomen visie ecologie? Zo nee, waarom niet?

Het huidige maairegime op de zijbermen van de Veluwedreef is ongunstig voor biodiversiteit en de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Daarom zijn wij al bezig om te kijken naar een minder intensieve manier van maaien zonder dat de verkeersveiligheid in het geding komt.

5. In de aangenomen visie ecologie 2020 wordt gesproken over het toepassen van ecologisch beheer, waarbij gebruik wordt gemaakt van minder vaak of vleksgewijs maaien (ook wel sinusbeheer genoemd). De vragenstellers zien dit zogenaamde sinusbeheer niet terug in de meest recente maairondes van de eerste twee weken van mei. Kunt u aangeven op welke manier sinusbeheer is toegepast bij deze recente maairondes? En waarom dit niet op veel meer plekken wordt ingezet? En kan het college aangeven op welke wijze het huidige maaibeleid van intensief maaien in grote delen van Almere (uitgezonderd speelvelden etc) past binnen het beleid van de aangenomen Visie Ecologie?

Het sinusbeheer wordt op dit moment op experimentele schaal toegepast. Het sinusbeheer is echter nog niet in de huidige contracten met de aannemers opgenomen. Het is niet zo dat grote delen van Almere intensief gemaaid worden, zie ook vraag 2. Het uitgevoerde maaibeheer past volgens ons binnen de Visie ecologie. Niet alle grasvelden zijn overigens ecologisch te beheren met de huidige inzet van machines. Vooral de grasvelden dicht bij de woningen en in hofjes zijn niet met het materieel te bereiken waarmee het ecologisch beheer plaatsvindt of het resulteert in kostbaar handwerk.

6. In een reactie van de Gemeente Almere op Twitter blijkt dat het voor inwoners mogelijk is om een maaivrij gebied aan te vragen. Na een (online) zoektocht kunnen wij naast deze tweet hier geen verdere informatie over vinden, en constateren zo dat dit niet voldoende onder de aandacht van de inwoners is, gezien de vragenstellers hier ook niets over kunnen vinden. Wat zou de gemeente volgens het college kunnen doen om dit meer en beter onder de aandacht van haar inwoners te brengen en eenvoudiger om aan te vragen (bijvoorbeeld door maaimeniet bordjes aan te bieden)?

Het is volgens ons niet wenselijk om met ‘maai-me-niet’ bordjes te werken. Waar de ene bewoner graag zou zien dat er minder gemaaid wordt, kan de buurman hier heel anders over denken. Draagvlak in de buurt is namelijk een voorwaarde om het maaibeheer aan te passen. Als alle bewoners graag willen dat het grasveld voor de deur minder gemaaid gaat worden dan kunnen de bewoners via een ’melding openbare ruimte’ de wens kenbaar maken. Deze wens wordt vervolgens getoetst op technische haalbaarheid en financiële gevolgen. Als de wens gehonoreerd wordt, dan wordt dit aangepast in het beheersysteem zodat de uitvoerende partij ook op de hoogte is van de wijziging. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor zelfbeheerovereenkomsten waarbij een straat, buurt of gedeelte van de wijk door de bewoners zelf in beheer genomen kan worden. Meer online communicatie over onder andere dit onderwerp is in de maak.

7. Bij de bespreking van de Visie Ecologie was volgens de portefeuillehouder het rapen van grotere stukken zwerfafval voor het maaien al staand beleid en was verdere aanscherping en toezicht hierop niet nodig. De gemelde voorvallen zouden slechts incidenten betreffen. Helaas blijkt de praktijk toch echt anders, gezien de vele meldingen en eigen waarnemingen. Wat gaat het college doen om te zorgen dat het versnipperde afval wat nu in de natuur terecht komt drastisch gaat verminderen?

Door het hogere gras is zwerfvuil minder goed waarneembaar. Het is helaas niet te voorkomen dat ook grotere stukken zwerfafval blijven liggen. Met de middelen die wij tot onze beschikking hebben, proberen wij er het maximale uit te halen. Dat doen wij door onder andere de schoonmaakrondes en maairoutes op elkaar af te stemmen en onze aannemers alert te houden. Daarnaast onderzoeken wij hoe wij de vrijwilligers die zwerfafval ruimen beter kunnen informeren.

Toelichting:
De vragenstellers krijgen zeer veel verontruste berichten uit de stad over het vele en intensieve maaien in Almere, zeker nu de vele velden en stroken in bloei staan. Zie ook het artikel in Almere Deze Week hierover: 'Geen gras meer maaien in de maand mei' (https://www.almeredezeweek.nl/... maand-mei)
Naast het vele maaien, krijgen wij ook veel signalen over door de maaimachines massaal versnipperd afval. Dit blijkt geen incident en is structureel, gezien de vele berichten en eigen waarnemingen hiervan.