Uitstel vergun­nings­aan­vraag evenement Floriade


Koste wat het kost de onde­mo­cra­tische en onzorg­vuldige procedure zoals bij de kabelbaan voorkomen!

Indiendatum: 28 apr. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat het onwenselijk en onacceptabel is, zowel moreel, als voor behoud van draagvlak onder de inwoners, als de vergunningsverlening rond het evenement Floriade op een vergelijkbare ondemocratische en onzorgvuldige manier zou gaan verlopen als rond de vergunning voor de Kabelbaan?
  Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college het met ons eens dat de bezwaar en beroepsmogelijkheid één van de pijlers onder onze democratische rechtstaat is en van groot belang is voor een goede bescherming van mens, dier en natuur, en hier niet aan getornd zou moeten worden?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, waaruit blijkt dat deze mogelijkheid op een inhoudelijk betekenisvolle manier kan worden ingevuld?
 3. Is het college het met ons eens dat het al vele jaren bekend is dat Almere en de Floriade BV het evenement Floriade in april 2022 gaan organiseren, dus dat van overmacht geen sprake is en er voldoende tijd moet zijn voor een zorgvuldige procedure rond de vergunningsverlening?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college het met ons eens dat als nu weer de randen van de wet en termijnen zou worden opgezocht, het risico groot is dat de doorgang van het evenement Floriade in gevaar zou kunnen komen, kort voor de geplande opening en dat dit zeer onwenselijk is, aangezien dan de geleden schade, zowel materieel als immaterieel bij het niet doorgaan kort voor de geplande opening op het grootst is?
  Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college het met ons eens dat de genoemde passage: “Juridisch gezien kan de vergunning tot 12 weken vóór het evenement worden aangevraagd en één dag vóór het evenement worden verleend.” totaal onacceptabel is en het misplaatst is om dit ook maar te benoemen als optie en hier absoluut geen sprake van kan zijn?Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college het met ons eens dat de vergunning voor het evenement Floriade op tijd, uiterlijk 1 september 2021, en bij voorkeur zo spoedig mogelijk doch ruim voor deze harde deadline, zodat er ook nog ruimte is voor beroep op eventuele bezwaren, aangevraagd dient te worden?
  Zo nee, waarom niet?
 7. Is het college het met ons eens dat dit geen streven moet zijn, maar een harde deadline waar niet aan getornd mag worden?
  Zo nee, waarom niet?
 8. Kan het college dit aan de raad toezeggen en aangeven hoe ze dit gaat garanderen?

Zo nee, waarom niet?

TOELICHTING
De Partij voor de Dieren is geschrokken van de raadsbrief van 20-04-2021 dat de vergunningsaanvraag voor het evenement Floriade wederom vertraagd is, zeker met de procedure rond de kabelbaan nog vers in het achterhoofd.