Uitstel vergun­nings­aan­vraag evenement Floriade


Koste wat het kost de onde­mo­cra­tische en onzorg­vuldige procedure zoals bij de kabelbaan voorkomen!

Indiendatum: 28 apr. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat het onwenselijk en onacceptabel is, zowel moreel, als voor behoud van draagvlak onder de inwoners, als de vergunningsverlening rond het evenement Floriade op een vergelijkbare ondemocratische en onzorgvuldige manier zou gaan verlopen als rond de vergunning voor de Kabelbaan?
  Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college het met ons eens dat de bezwaar en beroepsmogelijkheid één van de pijlers onder onze democratische rechtstaat is en van groot belang is voor een goede bescherming van mens, dier en natuur, en hier niet aan getornd zou moeten worden?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, waaruit blijkt dat deze mogelijkheid op een inhoudelijk betekenisvolle manier kan worden ingevuld?
 3. Is het college het met ons eens dat het al vele jaren bekend is dat Almere en de Floriade BV het evenement Floriade in april 2022 gaan organiseren, dus dat van overmacht geen sprake is en er voldoende tijd moet zijn voor een zorgvuldige procedure rond de vergunningsverlening?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college het met ons eens dat als nu weer de randen van de wet en termijnen zou worden opgezocht, het risico groot is dat de doorgang van het evenement Floriade in gevaar zou kunnen komen, kort voor de geplande opening en dat dit zeer onwenselijk is, aangezien dan de geleden schade, zowel materieel als immaterieel bij het niet doorgaan kort voor de geplande opening op het grootst is?
  Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college het met ons eens dat de genoemde passage: “Juridisch gezien kan de vergunning tot 12 weken vóór het evenement worden aangevraagd en één dag vóór het evenement worden verleend.” totaal onacceptabel is en het misplaatst is om dit ook maar te benoemen als optie en hier absoluut geen sprake van kan zijn?Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college het met ons eens dat de vergunning voor het evenement Floriade op tijd, uiterlijk 1 september 2021, en bij voorkeur zo spoedig mogelijk doch ruim voor deze harde deadline, zodat er ook nog ruimte is voor beroep op eventuele bezwaren, aangevraagd dient te worden?
  Zo nee, waarom niet?
 7. Is het college het met ons eens dat dit geen streven moet zijn, maar een harde deadline waar niet aan getornd mag worden?
  Zo nee, waarom niet?
 8. Kan het college dit aan de raad toezeggen en aangeven hoe ze dit gaat garanderen?

Zo nee, waarom niet?

TOELICHTING
De Partij voor de Dieren is geschrokken van de raadsbrief van 20-04-2021 dat de vergunningsaanvraag voor het evenement Floriade wederom vertraagd is, zeker met de procedure rond de kabelbaan nog vers in het achterhoofd.

Indiendatum: 28 apr. 2021
Antwoorddatum: 8 jun. 2021

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat het onwenselijk en onacceptabel is, zowel moreel, als voor behoud van draagvlak onder de inwoners, als de vergunningsverlening rond het evenement Floriade op een vergelijkbare ondemocratische en onzorgvuldige manier zou gaan verlopen als rond de vergunning voor de Kabelbaan? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij zijn het niet met u eens. De vergunning voor de kabelbaan is naar onze mening op een democratische en zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wel is hier sprake geweest van gedogen voorafgaand aan de vergunningverlening voor de kabelbaan. Gezien de planning voor de evenementvergunning zal dat hier niet aan de orde hoeven te zijn.

2. Is het college het met ons eens dat de bezwaar en beroepsmogelijkheid één van de pijlers onder onze democratische rechtstaat is en van groot belang is voor een goede bescherming van mens, dier en natuur, en hier niet aan getornd zou moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waaruit blijkt dat deze mogelijkheid op een inhoudelijk betekenisvolle manier kan worden ingevuld?

Ja, wij zijn het met u eens dat de mogelijkheid voor bezwaar en beroep een belangrijke pijler is van de democratische rechtstaat. Daarom dringen wij er bij de Floriade BV op aan om de vergunningaanvraag zo tijdig mogelijk in te dienen, zodat er niet alleen een vergunning is vóór de start van het evenement, maar dat ook de termijn voor indiening van bezwaar is verstreken (6 weken) en zelfs de termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar (maximaal 12 weken na indiening bezwaar). Ter vergelijking: normaliter streven gemeenten naar het verlenen van een vergunning ongeveer 4 tot 6 weken vooraf, zodat het grootste deel of de gehele bezwaartermijn vóór de start van het evenement ligt. Vanwege het bijzondere karakter van dit evenement streven wij ernaar om de beslissing op eventuele bezwaren vóór de start van het evenement te hebben genomen.

3. Is het college het met ons eens dat het al vele jaren bekend is dat Almere en de Floriade BV het evenement Floriade in april 2022 gaan organiseren, dus dat van overmacht geen sprake is en er voldoende tijd moet zijn voor een zorgvuldige procedure rond de vergunningsverlening? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het met u eens dat er voldoende tijd zou moeten zijn voor een zorgvuldige procedure en hebben ook de indruk dat deze tijd er zal zijn. Overigens is het niet zo dat, omdat de aanvrager al weet dat de Floriade er komt, de aanvraag al lang ingediend had kunnen worden. Voor een goede aanvraag moeten veel zaken uitgewerkt worden. Zaken die vaak pas duidelijk worden zodra het evenement meer vorm heeft. Hierdoor is het niet goed mogelijk/wenselijk heel lang van tevoren een aanvraag evenementenvergunning in te dienen.

4. Is het college het met ons eens dat als nu weer de randen van de wet en termijnen zou worden opgezocht, het risico groot is dat de doorgang van het evenement Floriade in gevaar zou kunnen komen, kort voor de geplande opening en dat dit zeer onwenselijk is, aangezien dan de geleden schade, zowel materieel als immaterieel bij het niet doorgaan kort voor de geplande opening op het grootst is? Zo nee, waarom niet?

Ja, dat zijn wij met u eens. Overigens is van het opzoeken van de randen van de wet en termijnen geen sprake (zie antwoorden op de vragen 2, 5 en 6). In geval van een eventueel gegrond bezwaar of beroep, zijn de risico’s bij het niet doorgaan van het evenement, kort voor het evenement inderdaad groot. Uit contact met de Floriade BV blijkt dat zij zich richten op een reële balans tussen enerzijds het zo snel mogelijk indienen van de vergunningaanvraag en tegelijkertijd een aanvraag indienen op basis van goed uitgewerkte plannen.

5. Is het college het met ons eens dat de genoemde passage: “Juridisch gezien kan de vergunning tot 12 weken vóór het evenement worden aangevraagd en één dag vóór het evenement worden verleend.” totaal onacceptabel is en het misplaatst is om dit ook maar te benoemen als optie en hier absoluut geen sprake van kan zijn? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij zijn het niet met u eens. Met deze passage is slechts beoogd om de juridische situatie te schetsen. Met de passage is niet beoogd dit als reële optie te benoemen. Een aanvraag en/of vergunning zo nipt binnen de wettelijke termijn is zeer onwenselijk.

6. Is het college het met ons eens dat de vergunning voor het evenement Floriade op tijd, uiterlijk 1 september 2021, en bij voorkeur zo spoedig mogelijk doch ruim voor deze harde deadline, zodat er ook nog ruimte is voor beroep op eventuele bezwaren, aangevraagd dient te worden? Zo nee, waarom niet?

Ja, afspraken met de Floriade BV zijn gericht op “zo spoedig mogelijk” indienen van de vergunningaanvraag. Wij gaan ervan uit dat dit vóór 1 september 2021 is.

7. Is het college het met ons eens dat dit geen streven moet zijn, maar een harde deadline waar niet aan getornd mag worden? Zo nee, waarom niet?

Nee, de echte harde deadline ligt vast in de APV.

8. Kan het college dit aan de raad toezeggen en aangeven hoe ze dit gaat garanderen? Zo nee, waarom niet?

Nee, hiervoor zijn wij afhankelijk van het moment waarop de Floriade BV de aanvraag indient.