Voor­ge­nomen bomenkap Oosterwold


Indiendatum: 17 feb. 2023

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een strook van 75 meter breed ook een stuk minder breed kan zijn voor het uitvoeren van ophoogwerkzaamheden in de nabije omgeving?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de kap van deze strook niet strookt met de illustraties in het door de raad in 2021 vastgestelde “ontwikkelplan Stadsbos Almeerderhout”? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom besluit het college anders te handelen dan omschreven in het ontwikkelplan?

3. Hoe zeker is het dat er een Stichtse lijn komt in de toekomst, en hoeveel jaar duurt dit nog minimaal?

4. Als het nog niet zeker is dat er een Stichtse Lijn komt, waarom wordt er dan wel al, vooruitlopend op deze mogelijkheid een strook van 2 hectare bos gekapt, terwijl deze OV-verbinding er misschien nooit komt of nog zeer lang op zich laat wachten?

5. Is het college bereid om voorlopig deze strook niet te kappen, en als dat niet anders kan alleen een strook breed genoeg voor de vrachtauto’s ten behoeve van de werkzaamheden aan Nobelhorst Fase 4 vrij te maken? Zo nee, waarom niet?

6. Als het college toch besluit deze strook van 2 hectare te kappen vooruitlopend op de kans dat er ooit een Stichtse Lijn komt, hoe past dat dan bij het zeer terughoudend omgaan met kapwerkzaamheden?

7. Als het college toch besluit deze strook van 2 hectare te kappen vooruitlopend op de kans dat er ooit een Stichtse Lijn komt, hoe verhoud zich dit dan tot de kaders van Stadsbos Almeerderhoud waarbij deze strook als groene verbinding wordt aangegeven en ook zeer belangrijk voor de dieren is?

8. Als deze strook van 2 hectare die gekapt gaat worden niet met de Stichtse Lijn te maken heeft, wat is hier dan de reden van, en in welke kaders is deze ontwikkeling terug te vinden? In alle andere kaders door ondergetekende geraadpleegd is er of géén ontwikkeling terug te zien, of slechts een weg en/of stichtse lijn. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat voor een autoweg geen strook van 75 meter breed nodig is?

9. Is het college bereid om alle kapwerkzaamheden uit te stellen, in ieder geval totdat er gesprekken/participatie zijn/is geweest met de direct omwonenden, allen zeer betrokken bij de bosstrook in de directe omgeving, ook in het kader van de onduidelijkheid om wat voor ontwikkeling het hier nou precies gaat? Zo nee, waarom niet?

10. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat het juist en tijdig informeren en laten meepraten van bewoners die zeer betrokken zijn bij het bos in hun achtertuin onderdeel uit zou moeten maken van een goede participatie? Is dat in deze casus juist verlopen?

Toelichting
In de nieuwsbrief Nobelhorst van 13 februari 2023 zijn veel bewoners van de John Lockeweg en de Frederik van Eedenweg opgeschrokken door voorgenomen bomenkap van 2 hectare in een bosstrook direct oostelijk van de nabij het “Paradijsvogelbosje Oosterwold”. Als reden van de voorgenomen kap van deze strook van 75 meter breed en 260 meter lang wordt in de nieuwsbrief aangegeven dat dit nodig is voor de voorgenomen ophoogwerkzaamheden en ontwikkeling van het gebied, ten behoeve van Nobelhorst fase 4. Onder andere in het ontwikkelplan Hout-Noord uit 2010 staat deze strook van 75 meter breed ingetekend als zijnde reservering van de Stichtse Lijn. Een voorgenomen treinverbinding waar nog zeer weinig over bekend is.

Omwonenden voelen zich overvallen en hebben geen mogelijkheid gehad om bezwaar aan te tekenen tegen de voorgenomen kap, die in de maand maart van 2023 zal gaan plaatsvinden. Omwonenden hebben ook het gevoel slecht in gesprek te kunnen treden met de ambtelijke organisatie om tot een compromis te komen of om hun zorgen te delen. Er is namelijk veel onduidelijk over de toekomstige bestemming van de gekapte strook waarbij er ook sprake is van tegenstrijdige informatie die gegeven wordt en in verschillende plannen en kaders staat.

In de bosstrook leven vele dieren zoals reeën en vossen, en deze staat in verbinding met de rest van het Almeerderhout. Deze dieren staan al onder druk door verdere inperking van hun leefgebied. Daarbij wordt deze strook in het in 2021 door de raad vastgestelde ontwikkelplan Almeerderhout als onderdeel van het groene verbindingsnetwerk gezien en is daar op de bijgevoegde kaarten geen sprake van een strook van 2 hectare.

Ondergetekende begrijpt niet goed waarom de vrachtwagens met zand niet over een smallere strook kunnen, of via een andere route die niet door een bosstrook loopt. Het is voor de omwonenden nog onduidelijk wat de bestemming van de 2 hectare gekapt bos gaat worden als de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Wat ondergetekende betreft zou het gebied waar de werkzaamheden plaats gaan vinden ook bereikbaar moeten zijn zonder een strook van 2 hectare te kappen.

Ondertekening en naam
Kjell van Wijlandt (Partij voor de Dieren)

Indiendatum: 17 feb. 2023
Antwoorddatum: 21 mrt. 2023

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een strook van 75 meter breed ook een stuk minder breed kan zijn voor het uitvoeren van ophoogwerkzaamheden in de nabije omgeving?

De komende jaren zullen Nobelhorst en Oosterwold verder doorgroeien als woongebied en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de Almeerse nieuwbouwopgave. Er zijn daarbij voorzieningen nodig om de geplande woningbouw in stadsdeel Hout mogelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen ten behoeve van afwatering en drooglegging, het aanleggen van kabels en leidingen en straten en wegen.

Voor de strook waar u op doelt, op de grens van Nobelhorst en Oosterwold, vinden op dit moment onderzoeken plaats ter voorbereiding op werkzaamheden later dit jaar. Hoeveel ruimte er precies nodig is, is nog niet bekend. Zeker is dat er in deze strook een watergang en kabels & leidingen gerealiseerd zullen worden. Voor de watergang en de kabels & leidingen is een strook van circa 7,5m talud, circa 12m water, circa 7,5m talud en circa 10m strook voor kabels en leidingen nodig (zie afbeelding 1).

Er is daarnaast in het bestemmingsplan voor deze strook ruimte opgenomen voor de Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)/Stichtse Lijn en voor het doortrekken van de Grote Denkersdreef (vastgelegd in Ontwikkelplan Almere Hout Noord uit 2010). Op dit moment wordt er nog onderzoek gedaan naar welke verkeersstructuur benodigd is om het stadsdeel voor nu en in de toekomst goed te kunnen ontsluiten. Dit bepaalt mede de benodigde breedte van de strook. Het streven is om dit onderzoek voor de zomervakantie af te ronden.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de kap van deze strook niet strookt met de illustraties in het door de raad in 2021 vastgestelde “ontwikkelplan Stadsbos Almeerderhout”? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom besluit het college anders te handelen dan omschreven in het ontwikkelplan?

Nee, dat zijn wij niet met u eens. Het Ontwikkelplan Stadsbos Almeerderhout(2020) stelt de kaders om het Almeerderhout te ontwikkelen tot stadsbosenomvat kaarten die de ambities voor het geheel verbeelden. Deze kaarten geven geen details weer. De realisatie van het stadsbos zal binnen de kaders van het bestemmingsplan plaatsvinden.

In de meergedetailleerde kaartdiena vaststelling van het Ontwikkelplan is uitgewerkt,enis opgenomen in de Atlas Stadsbos Almeerderhout,zijn de uitgangspunten van het bestemmingsplan 1 op 1 overgenomen, zoals de doorsnedes door de bosstrook ten behoeve van het doortrekken van de Marie Curielaan van Fase 4 Noord naar Fase 4 Zuid en de ruimtelijke reservering voor HOV en ontsluitingsweg, zie de onderstaande afbeelding.Afbeelding 2: Kaart Atlas Stadsbos Almeerderhout

3.Hoe zeker is het dat er een Stichtse lijn komt in de toekomst, en hoeveel jaar duurt dit nog minimaal?

Het is niet bekend wanneer de Stichtse Lijn gerealiseerd gaat worden. Op korte termijn lijkt hier nog geen sprake van.

4. Als het nog niet zeker is dat er een Stichtse Lijn komt, waarom wordt er dan wel al, vooruitlopend op deze mogelijkheid een strook van 2 hectare bos gekapt, terwijl deze OV-verbinding er misschien nooit komt of nog zeer lang op zich laat wachten?

Er wordt niet gekapt in de strook waarin de ruimtelijke reservering voor de HOV/Stichtse Lijn is opgenomen. Dit is in lijn met het coalitieakkoord (2022), waarin de afspraak is gemaakt kritisch en terughoudend te zijn voor wat betreft het kappen van bomen. Deze strook maakt daarom geen onderdeel uit van de melding van voorgenomen velling (bekend onder de term ‘kapmelding’) die in januari 2023 is ingediend.

De kapmelding omvat een viertal locaties in Nobelhorst:
-Een tweetal locaties nabij de A6: ondermeervanwege de urgentie tot realisatie van een rioolgemaal (voorwaardelijk voor de woningbouw in Nobelhorst, Vogelhorst en Oosterwold) is het streven de kap langs de A6 nog in het voorjaar van 2023 plaats te laten vinden. De kap van de bomen in de ‘oksel’ vande afrit nabij de A6 staat gepland voor het najaar van 2023;
-Een tweetal locaties in de bosstrook (ten oosten en ten westen van de Kievitsweg): voor deze twee locaties geldt dat wijeerst de lopende onderzoeken en vergunningstrajectenafronden. De planning van het kappen van deze bomen staat voor dit najaar (oktober/november 2023).

Mocht uit onderzoek blijken dat er met spoed werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd voor het riool in Oosterwold dan kan het zijn dat er voor oktober 2023 bomen worden gekapt in de kabels & leidingenstrook, zoals nu voorzien in de tekening bij antwoord 1.

5. Is het college bereid om voorlopig deze strook niet te kappen, en als dat niet anders kan alleen een strook breed genoeg voor de vrachtauto’s ten behoeve van de werkzaamheden aan Nobelhorst Fase 4 vrij te maken? Zo nee, waarom niet?

Zoals bij antwoord 4 aangegeven zal de strook ten behoeve van de ruimtelijke reservering HOV/Stichtse Lijn niet gekapt worden. Kap vindt enkel plaats ten behoeve vande realisatie van definitieve voorzieningen zoals in ieder geval de geplande watergang en de benodigde kabels enleidingen. Mogelijk dat uit onderzoek blijkt dat hier ook een ontsluitingsweg gerealiseerd moet worden. Na de zomervakantie 2023 zal hierover meer duidelijkheid zijn.

6. Als het college toch besluit deze strook van 2 hectare te kappen vooruitlopend op de kans dat er ooit een Stichtse Lijn komt, hoe past dat dan bij het zeer terughoudend omgaan met kapwerkzaamheden?

Zoals de antwoorden bij vraag 4 en 5 aangeven worden er geen bomen gekapt in de strook van de ruimtelijke reservering voor de HOV/Stichtse Lijn.

7. Als het college toch besluit deze strook van 2 hectare te kappen vooruitlopend op de kans dat er ooit een Stichtse Lijn komt, hoe verhoudt zich dit dan tot de kaders van Stadsbos Almeerderhout waarbij deze strook als groene verbinding wordt aangegeven enook zeer belangrijk voor de dieren is?

Zie het antwoord op de vragen 4, 5 en 6.

8. Als deze strook van 2 hectare die gekapt gaat worden niet met de Stichtse Lijn te maken heeft, wat is hier dan de reden van, en in welke kaders is deze ontwikkeling terug te vinden? In alle andere kaders door ondergetekende geraadpleegd is er of géén ontwikkeling terug te zien, of slechts een weg en/of stichtse lijn. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat voor een autoweg geen strook van 75 meter breed nodig is?

Zie het antwoord op vraag 1.

9. Is het college bereid om alle kapwerkzaamheden uit te stellen, in ieder geval totdat er gesprekken/participatie zijn/is geweest met de direct omwonenden, allen zeer betrokken bij de bosstrook in de directe omgeving, ook in het kader van de onduidelijkheid om wat voor ontwikkeling het hier nou precies gaat? Zo nee, waarom niet?

De bomen op de twee locaties langs de A6, die onderdeel uitmaken van de ingediende kapmelding,zullen vanwegede lopende onderzoeken (ecologie & water) nog dit voorjaar gekapt worden. Kap van de bomen in de bosstrook (toekomstig stadsbos) staat gepland voor in het najaar van 2023, wanneer alle benodigde onderzoeken en vergunningstrajectenzijn doorlopen.

Er vindt geen participatie plaats over de kapwerkzaamheden en/of hetnut en de noodzaak van infrastructuur. Bewoners worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief en informatiebijeenkomst. Zoals aangegeven wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar de benodigde infrastructuur in het gebied in het kader van een goede ontsluiting van het gehele stadsdeel Hout. Dit onderzoek bevat een integrale afweging van aspecten zoals de woningbouwopgave, verkeersafwikkeling en geluidscontouren.

10. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat het juist en tijdig informeren en laten meepraten van bewoners die zeer betrokken zijn bij het bos in hun achtertuin onderdeel uit zou moeten maken van een goede participatie? Is datin deze casus juist verlopen?

Ja, direct omwonenden worden geïnformeerd via de nieuwsbrief Nobelhorst en voor de direct betrokken bewoners van Oosterwold isapart een informatiebijeenkomst georganiseerd om hente informeren over plannen, de lopende onderzoeken en de aanstaande werkzaamheden. Er vindt geen participatie plaats over welke infrastructuur in de verkeersstrook langs Oosterwold gerealiseerd gaat worden. Na de zomervakantie zal bekend zijn welke voorzieningen in deze strook gerealiseerd zullen worden. Wanneer alle kaders en uitgangspunten bekend zijn zal een inrichtingsplan worden opgesteld voor deze strook. Als onderdeel van het opstellen van een inrichtingsplan is er straks ruimte voor participatie over de groeninrichting, aan de zijde van de woningen in Oosterwold.

Interessant voor jou

Floriade Expo 2022 Foundersrapportage

Lees verder

Inclusief stemmen mag geen blinde vlek zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer