Voor­ge­nomen bomenkap Oosterwold


Indiendatum: 17 feb. 2023

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een strook van 75 meter breed ook een stuk minder breed kan zijn voor het uitvoeren van ophoogwerkzaamheden in de nabije omgeving?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de kap van deze strook niet strookt met de illustraties in het door de raad in 2021 vastgestelde “ontwikkelplan Stadsbos Almeerderhout”? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom besluit het college anders te handelen dan omschreven in het ontwikkelplan?

3. Hoe zeker is het dat er een Stichtse lijn komt in de toekomst, en hoeveel jaar duurt dit nog minimaal?

4. Als het nog niet zeker is dat er een Stichtse Lijn komt, waarom wordt er dan wel al, vooruitlopend op deze mogelijkheid een strook van 2 hectare bos gekapt, terwijl deze OV-verbinding er misschien nooit komt of nog zeer lang op zich laat wachten?

5. Is het college bereid om voorlopig deze strook niet te kappen, en als dat niet anders kan alleen een strook breed genoeg voor de vrachtauto’s ten behoeve van de werkzaamheden aan Nobelhorst Fase 4 vrij te maken? Zo nee, waarom niet?

6. Als het college toch besluit deze strook van 2 hectare te kappen vooruitlopend op de kans dat er ooit een Stichtse Lijn komt, hoe past dat dan bij het zeer terughoudend omgaan met kapwerkzaamheden?

7. Als het college toch besluit deze strook van 2 hectare te kappen vooruitlopend op de kans dat er ooit een Stichtse Lijn komt, hoe verhoud zich dit dan tot de kaders van Stadsbos Almeerderhoud waarbij deze strook als groene verbinding wordt aangegeven en ook zeer belangrijk voor de dieren is?

8. Als deze strook van 2 hectare die gekapt gaat worden niet met de Stichtse Lijn te maken heeft, wat is hier dan de reden van, en in welke kaders is deze ontwikkeling terug te vinden? In alle andere kaders door ondergetekende geraadpleegd is er of géén ontwikkeling terug te zien, of slechts een weg en/of stichtse lijn. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat voor een autoweg geen strook van 75 meter breed nodig is?

9. Is het college bereid om alle kapwerkzaamheden uit te stellen, in ieder geval totdat er gesprekken/participatie zijn/is geweest met de direct omwonenden, allen zeer betrokken bij de bosstrook in de directe omgeving, ook in het kader van de onduidelijkheid om wat voor ontwikkeling het hier nou precies gaat? Zo nee, waarom niet?

10. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat het juist en tijdig informeren en laten meepraten van bewoners die zeer betrokken zijn bij het bos in hun achtertuin onderdeel uit zou moeten maken van een goede participatie? Is dat in deze casus juist verlopen?

Toelichting
In de nieuwsbrief Nobelhorst van 13 februari 2023 zijn veel bewoners van de John Lockeweg en de Frederik van Eedenweg opgeschrokken door voorgenomen bomenkap van 2 hectare in een bosstrook direct oostelijk van de nabij het “Paradijsvogelbosje Oosterwold”. Als reden van de voorgenomen kap van deze strook van 75 meter breed en 260 meter lang wordt in de nieuwsbrief aangegeven dat dit nodig is voor de voorgenomen ophoogwerkzaamheden en ontwikkeling van het gebied, ten behoeve van Nobelhorst fase 4. Onder andere in het ontwikkelplan Hout-Noord uit 2010 staat deze strook van 75 meter breed ingetekend als zijnde reservering van de Stichtse Lijn. Een voorgenomen treinverbinding waar nog zeer weinig over bekend is.

Omwonenden voelen zich overvallen en hebben geen mogelijkheid gehad om bezwaar aan te tekenen tegen de voorgenomen kap, die in de maand maart van 2023 zal gaan plaatsvinden. Omwonenden hebben ook het gevoel slecht in gesprek te kunnen treden met de ambtelijke organisatie om tot een compromis te komen of om hun zorgen te delen. Er is namelijk veel onduidelijk over de toekomstige bestemming van de gekapte strook waarbij er ook sprake is van tegenstrijdige informatie die gegeven wordt en in verschillende plannen en kaders staat.

In de bosstrook leven vele dieren zoals reeën en vossen, en deze staat in verbinding met de rest van het Almeerderhout. Deze dieren staan al onder druk door verdere inperking van hun leefgebied. Daarbij wordt deze strook in het in 2021 door de raad vastgestelde ontwikkelplan Almeerderhout als onderdeel van het groene verbindingsnetwerk gezien en is daar op de bijgevoegde kaarten geen sprake van een strook van 2 hectare.

Ondergetekende begrijpt niet goed waarom de vrachtwagens met zand niet over een smallere strook kunnen, of via een andere route die niet door een bosstrook loopt. Het is voor de omwonenden nog onduidelijk wat de bestemming van de 2 hectare gekapt bos gaat worden als de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Wat ondergetekende betreft zou het gebied waar de werkzaamheden plaats gaan vinden ook bereikbaar moeten zijn zonder een strook van 2 hectare te kappen.

Ondertekening en naam
Kjell van Wijlandt (Partij voor de Dieren)