Verstoring beschermde dier­soorten tijdens werk­zaam­heden Floriade


Kabelbaan zonder onderzoek vooraf is onver­standig

Indiendatum: 2 okt. 2020

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het laten plaatsvinden van zulke grootschalige werkzaamheden als de aanleg van een brug en de aanleg van een kabelbaan, op zo’n korte afstand tot de Beverburcht op het Floriadeterrein, niet goed kan gaan? Zo nee, waarom niet?

2. Hoe houdt het college er toezicht op dat de uitvoeringswerkzaamheden voor de brug (die al enige tijd gaande zijn) en de kabelbaan de natuur in het algemeen, en bedreigde diersoorten zoals de bever in het bijzonder, niet verstoren?

3. Zijn alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de bever tot nu toe zorgvuldig en volledig uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college aangeven waarop zij baseert dat de bever er nog is? En indien dit niet voldoende onderbouwd kan worden, kunt u dan op een veilige en diervriendelijke manier (laten) vaststellen dat deze er nog is?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voorzorgsprincipe voorop dient te staan, en dat bij de rest van de uitvoering van deze en andere projecten op het Floriadeterrein aanvullende beschermingsmaatregelen getroffen dienen te worden en niet alleen het wettelijk minimum aan maatregelen? Zo nee, waarom niet?

6. Kan het college garanderen dat de aanbevolen mitigerende maatregelen bij de aanleg van de kabelbaan onverkort zullen worden uitgevoerd, en dat daarbij geen concessies worden gedaan omwille van tijdsdruk?

7. Kan het college garanderen dat bij de rest van de uitvoering van de werkzaamheden voor het evenement, de bescherming van dier en natuur in het algemeen en van beschermde diersoorten en broedende vogels in het bijzonder, volledig en zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat hier geen concessies op worden gedaan? Zo ja, hoe wordt daar toezicht op gehouden? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:
Uit de second opinion van SAB naar de m.e.r.- beoordeling van de Kabelbaan Floriade is gebleken dat er een reële kans is dat de bever op het Floriadeterrein verjaagd is. In de bespreking over de verklaring van geen bedenkingen voor de kabelbaan van 24 september j.l. gaf de portefeuillehouder, zonder nadere onderbouwing, aan dat de bever er nog is. De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de verstoring van (beschermde) diersoorten op het Floriadeterrein in het algemeen en in dit geval de bever in het bijzonder. Wij zijn bang dat de enorme tijdsdruk op dit project ten koste gaat van de zorgvuldigheid in omgang met dier en natuur. Wij hebben gemeend dat onze vragen hierover verder strekken dan de verklaring van geen bedenkingen voor de kabelbaan, en hebben deze daarom niet tijdens de bespreking gesteld maar wel aangekondigd. Wij verzoeken het college toe te lichten hoe er in woord en daad voor gezorgd wordt dat bij de uitvoeringswerkzaamheden voor het evenement niet – ten gevolge van de alsmaar krapper wordende planning – voorbij wordt gegaan aan de bescherming van de kostbare natuur in het gebied, en in het bijzonder aan de bescherming van de bever die tot symbool voor de Floriade is gemaakt.

Indiendatum: 2 okt. 2020
Antwoorddatum: 27 okt. 2020

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het laten plaatsvinden van zulke grootschalige werkzaamheden als de aanleg van een brug en de aanleg van een kabelbaan, op zo’n korte afstand tot de Beverburcht op het Floriadeterrein, niet goed kan gaan? Zo nee, waarom niet?
  Nee, dat zijn wij niet met u eens. Bij alle werkzaamheden die op het terrein plaatsvinden wordt er zorgvuldig omgegaan met het natuurbelang. Wij houden ons hierbij aan de beschermingsbepalingen van de Flora- en faunawet. Per situatie bekijken wij of daar bovenop extra maatregelen nodig, mogelijk en/of gewenst zijn.
  In dit geval zijn daar bovenop de adviezen van de gemeentelijke ecoloog en van een nationaal erkende bever expert van de Zoogdiervereniging (VZZ) voor ons aanleiding geweest om de initiatiefnemer op te leggen beschermende maatregelen uit te laten voeren bij de werkzaamheden inzake de kabelbaan. In goed overleg met de Floriade Almere 2022 BV zijn aanpassingen in het ontwerp van de brug, het carré en de kabelbaan doorgevoerd om zo de beverburcht te ontzien.
 2. Hoe houdt het college er toezicht op dat de uitvoeringswerkzaamheden voor de brug (die al enige tijd gaande zijn) en de kabelbaan de natuur in het algemeen, en bedreigde diersoorten zoals de bever in het bijzonder, niet verstoren?
  Dit gebeurt op de gebruikelijke wijze door reguliere inventarisaties en het betrekken
  van ecologen bij werkzaamheden.
 3. Zijn alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de bever tot nu toe zorgvuldig en volledig uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?
  Ja.
 4. Kan het college aangeven waarop zij baseert dat de bever er nog is? En indien dit niet voldoende onderbouwd kan worden, kunt u dan op een veilige en diervriendelijke manier (laten) vaststellen dat deze er nog is?
  Wij hebben dit laten vaststellen door de ecoloog van de gemeente. Deze heeft bovendien een second opinion laten uitvoeren door een nationaal erkende bever expert van de Zoogdiervereniging (VZZ). Zie verder ook ons antwoord op vraag 1.
 5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voorzorgsprincipe voorop dient te staan, en dat bij de rest van de uitvoering van deze en andere projecten op het Floriadeterrein aanvullende beschermingsmaatregelen getroffen dienen te worden en niet alleen het wettelijk minimum aan maatregelen? Zo nee, waarom niet?
  Ja, zie het antwoord op vraag 1.
 6. Kan het college garanderen dat de aanbevolen mitigerende maatregelen bij de aanleg van de kabelbaan onverkort zullen worden uitgevoerd, en dat daarbij geen concessies worden gedaan omwille van tijdsdruk?
  Ja, zie ook het antwoord op vraag 1 en 2.
 7. Kan het college garanderen dat bij de rest van de uitvoering van de werkzaamheden voor het evenement, de bescherming van dier en natuur in het algemeen en van beschermde diersoorten en broedende vogels in het bijzonder, volledig en zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat hier geen concessies op worden gedaan? Zo ja, hoe wordt daar toezicht op gehouden? Zo nee, waarom niet?
  Ja, zie ook het antwoord op vraag 1 en 2.

Toelichting van de Partij voor de Dieren:
Uit de second opinion van SAB naar de m.e.r.- beoordeling van de Kabelbaan Floriade is gebleken dat er een reële kans is dat de bever op het Floriadeterrein verjaagd is. In de bespreking over de verklaring van geen bedenkingen voor de kabelbaan van 24 september j.l. gaf de portefeuillehouder, zonder nadere onderbouwing, aan dat de bever er nog is. De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de verstoring van (beschermde) diersoorten op het Floriadeterrein in het algemeen en in dit geval de bever in het bijzonder. Wij zijn bang dat de enorme tijdsdruk op dit project ten koste gaat van de zorgvuldigheid in omgang met dier en natuur. Wij hebben gemeend dat onze vragen hierover verder strekken dan de verklaring van geen bedenkingen voor de kabelbaan, en hebben deze daarom niet tijdens de bespreking gesteld maar wel aangekondigd. Wij verzoeken het college toe te lichten hoe er in woord en daad voor gezorgd wordt dat bij de uitvoeringswerkzaamheden voor het evenement niet – ten gevolge van de alsmaar krapper wordende planning – voorbij wordt gegaan aan de bescherming van de kostbare natuur in het gebied, en in het bijzonder aan de bescherming van de bever die tot symbool voor de Floriade is gemaakt.

Interessant voor jou

De noodklok luidt: onbereikbare wijkteams en veel te lange wachttijden bij het 14036 telefoonnummer van de gemeente

Lees verder

Stagnatie ontwikkelingen spoor Almere – Amsterdam/Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer