Planeet­vrien­de­lijke reclame-aanbe­ste­dingen


Indiendatum: 28 sep. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het met de indieners eens dat openbare reclame die verleidt tot het doen van aankopen die veel co2 uitstoten, zoals vliegreizen, niet passend is in een tijd van klimaatcrisis én energieschaarste? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met de indieners eens dat de klimaatcrisis – zoals benoemd in het coalitieakkoord ‘een van de grootste uitdagingen van deze tijd’, maatregelen vergt die onder andere neerkomen op het beperken van de Co2 uitstoot, en dat de fossiele industrie een grote uitstoter van Co2 is? Zo nee, waarom niet?

3. Vind het college het tonen van reclames voor de fossiele industrie in de openbare ruimte net als de indieners niet passen bij de noodzakelijke maatregelen om de klimaatcrisis tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om toe te zeggen dat binnen de eerstvolgende reclame-aanbesteding (van de sandwichborden), en voor de lichtmastreclames die verlengd moeten worden, er voorwaarden worden opgenomen die erop gericht zijn om reclame waarin de fossiele industrie of het gebruik van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld vliegreizen of een brandstofmerk) gepromoot wordt te verbieden? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college ook bereid om het gevraagde in vraag vier voor de toekomstige aanbestedingen te doen? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bereid om te onderzoeken of de langer lopende aanbestedingen nog tijdens de looptijd aangepast kunnen worden om te voldoen aan de voorwaarden gesteld in vraag 4? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid om in de APV voorwaarden op te nemen om fossiele reclame uit de stad te weren? (Zie hiervoor het initiatiefvoorstel in de bijlage.) Zo nee, waarom niet?

8. Is het college het met de indieners eens, dat kapitalistische uitingen die erop gericht zijn om mensen aankopen te laten doen die zij niet van plan waren te doen, niet passend zijn in de openbare ruimte, en staat het college er dus voor open om alle reclame-aanbestedingen helemaal uit te faseren, om zodoende de eerste stad zonder openbare reclame te worden? Zo nee, waarom niet?

Toelichting
In steeds meer gemeenten gaat de roep op om te stoppen met fossiele reclame, zoals in Amsterdam, Utrecht, Enschede, Leiden en Haarlem. Waarbij Haarlem ook de eerste gemeente ter wereld wordt waarbij in de nieuwe reclame-aanbestedingen wordt vastgelegd dat hier geen reclame van dode dieren uit de bio-industrie meer getoond mag worden.

De Partij voor de Dieren en Bij1 zijn van mening dat de tijd waarin inwoners constant om de oren wordt geslagen met goedkope vliegreisjes, Shell of andere uitingen van de fossiele industrie die medeveroorzaker zijn van de klimaatcrisis waar wij ons in bevinden niet meer van deze tijd zijn. Eigenlijk zouden mensen in de openbare ruimte helemaal niet geconfronteerd hoeven te worden met kapitalistische uitingen gericht op het verleiden tot een aankoop, zijn de Partij voor de Dieren en Bij1 van mening.

Er zijn 2 manieren om invloed uit te oefenen op de getoonde reclame-uitingen: door de wensen vast te leggen in een aanbesteding of door dit vast te leggen in de Algemene plaatselijke verordening. Daarnaast kan in theorie een contract ook opengebroken worden, maar het is nog onduidelijk welke kosten dat in deze situatie met zich meebrengt.

Aangezien begin 2023 de aanbesteding van de sandwichborden start, en deze daarna wellicht voor weer 10 jaar vast ligt, is het nu of nooit en wordt Almere door de tijdsgeest en andere (grote)gemeenten ver voorbij gestreefd.

De huidige lopende contracten zijn:
• Oceán: Digitaal scherm lang de A6.
Landelijke reclame-uitingen
Contract loopt tot 20 maart 2028
• Clear Channel Nederland: reclameborden A0
Landelijke en plaatselijke reclame uitingen
Contract loopt tot 30 juli 2031
• Hoffman reclame: sandwichborden rondom lichtmasten
Plaatselijke reclame uitingen/aankondigingen
Contract loopt tot 1 april 2023
• Gemeente Almere: Lichtmastreclames
Plaatselijke verwijzing naar bedrijven. Op aanvraag bedrijven met jaarlijkse stilzwijgende verlenging.

Voorbeeldraadsinitiatief om het weren van fossiele reclame op te nemen in de APV, met juridische context:
https://denhaag.partijvoordedi...

Indiendatum: 28 sep. 2022
Antwoorddatum: 8 nov. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het met de indieners eens dat openbare reclame die verleidt tot het doen van aankopen die veel co2 uitstoten, zoals vliegreizen, niet passend is in een tijd van klimaatcrisis én energieschaarste? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het eens dat in de huidige tijdgeest er aandacht moet zijn voor het (onnodig) verbruik van fossiele brandstoffen en energie, en dat reclame uitingen die dergelijke verbruiken stimuleren niet passend zijn in het licht van de klimaatcrisis en energieschaarste.

2. Is het college het met de indieners eens dat de klimaatcrisis – zoals benoemd in het coalitieakkoord ‘een van de grootste uitdagingen van deze tijd’, maatregelen vergt die onder andere neerkomen op het beperken van de Co2 uitstoot, en dat de fossiele industrie een grote uitstoter van Co2 is? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn het hiermee eens.

3. Vind het college het tonen van reclames voor de fossiele industrie in de openbare ruimte net als de indieners niet passen bij de noodzakelijke maatregelen om de klimaatcrisis tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

Wij vinden, net als de indieners, dat een overdaad aan reclames voor het gebruik van fossiele brandstof niet goed past bij de noodzakelijk klimaattransitie.

4. Is het college bereid om toe te zeggen dat binnen de eerstvolgende reclame-aanbesteding (van de sandwichborden), en voor de lichtmastreclames die verlengd moeten worden, er voorwaarden worden opgenomen die erop gericht zijn om reclame waarin de fossiele industrie of het gebruik van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld vliegreizen of een brandstofmerk) gepromoot wordt te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Deze keuze heeft financiële gevolgen. Met een inperking wordt de aanbesteding namelijk minder aantrekkelijk. Aangezien hier geen dekking voor is, zijn waar daartoe op dit moment niet bereid. Wel zijn we bereid in de gaten te houden welke financiële gevolgen dit heeft in gemeenten waar ze wel deze keuze hebben gemaakt zodat we in de toekomst een beter beeld hebben en hierin een betere afweging kunnen maken.

5. Is het college ook bereid om het gevraagde in vraag vier voor de toekomstige aanbestedingen te doen? Zo nee, waarom niet?

Dat hangt onder andere af van de uitkomsten van wat gesteld is in het antwoord op vraag 4.

6. Is het college bereid om te onderzoeken of de langer lopende aanbestedingen nog tijdens de looptijd aangepast kunnen worden om te voldoen aan de voorwaarden gesteld in vraag 4? Zo nee, waarom niet?

Wij zien daar nu nog geen aanleiding toe en willen eerst de ontwikkelingen bij
andere gemeenten volgen (zie het antwoord op vraag 4). Daarnaast is het aanpassen van lopende aanbestedingen niet raadzaam, gezien de juridische en financiële risico’s die daarbij komen kijken.

7. Is het college bereid om in de APV voorwaarden op te nemen om fossiele reclame uit de stad te weren? (Zie hiervoor het initiatiefvoorstel in de bijlage.) Zo nee, waarom niet?

Dat hangt onder andere af van de uitkomsten van wat gesteld is in het antwoord op vraag 4. Ook wachten we de juridische ontwikkelingen op dit gebied graag af. Er zijn inmiddels gemeenten die dit in hun APV hebben opgenomen, maar het is momenteel nog onduidelijk of zo’n verbod ook standhoudt bij een eventuele rechtsgang.

8. Is het college het met de indieners eens, dat kapitalistische uitingen die erop gericht zijn om mensen aankopen te laten doen die zij niet van plan waren te doen, niet passend zijn in de openbare ruimte, en staat het college er dus voor open om alle reclame-aanbestedingen helemaal uit te faseren, om zodoende de eerste stad zonder openbare reclame te worden? Zo nee, waarom niet?

Momenteel is er geen beleid op dit gebied. Dit is ook geen prioriteit voor ons, gezien de extra capaciteit en middelen die het vergt om beleid hiervoor op te stellen.