Linde­bomen Middach­tenlaan


Indiendatum: 7 dec. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Wat is de reden voor de kap van de 5 lindebomen aan de Middachtenlaan op 05 december 2022 en welke invloed heeft de wens van de omwonenden hier gehad?

2. Zijn alle opties om de lindebomen niet te hoeven kappen verkend? Zo nee, waarom is dit niet gedaan? Zo ja, waarom is er voor kap gekozen?

3. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er hier gekapt is zonder communicatie vooraf, en wat gaat het college doen om dit niet nog een keer te laten gebeuren?

4. Eind volgend jaar worden er pas nieuwe bomen terug geplant, terwijl met de kap van de 5 35-jaar oude lindebomen iets ingrijpends is gebeurd in de omgeving van de Middachtenlaan. Wat is de reden dat er voor is gekozen om pas eind volgend jaar nieuwe bomen terug te planten?

5. Begrijpt het college ook dat het erg onprettig is dat omwonenden nu een zomer tegemoet zien waarbij de bomen niet meer kunnen helpen om de zomerhitte te temperen, en is het college het mede daarom met de Partij voor de Dieren eens dat er gekozen zou moeten worden voor snellere terugplant?

6. Hoeveel bomen en van welke leeftijd en stamdikte komen terug ter vervanging van de 5 lindebomen op deze plaats of worden elders gecompenseerd? Waarom vindt het college dit aantal te rechtvaardigen, gezien de klimaat- en biodiversiteitscrisis waarin wij in zitten?

Toelichting

Op maandag 5 december zijn 5 lindebomen gekapt zonder bericht aan omwonenden, blijkt uit onderstaand nieuwsartikel. De Partij voor de Dieren vind het zorgelijk dat deze bomen gekapt worden, en ook dat bewoners hier geen bericht van hebben ontvangen. Dit zorgt ervoor dat de bewoners ook niet in het verweer kunnen komen tegen de voorgenomen kap.
http://www.almeredezeweek.nl/n...

Indiendatum: 7 dec. 2022
Antwoorddatum: 10 jan. 2023

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Wat is de reden voor de kap van de 5 lindebomen aan de Middachtenlaan op 05 december 2022 en welke invloed heeft de wens van de omwonenden hier gehad?

In 2020 zijn de bomen van de Middachtenlaan door een externe partij onderzocht en daarin kwam naar voren dat de -nu verwijderde- bomen te maken hebben met ent-onderstam problematiek. Het enten is een vermeerderingsmethode van boomkwekers waarbij een bovenstam op een ander wortelgestel ‘geplakt’ wordt.
Meestal levert deze methode geen problemen op, maar in het geval van de 5 linden aan de Middachtenlaan is de bovenstam niet goed vergroeid met de wortels en kunnen deze bomen onverwachts omvallen. Aangezien het hier gaat om een ingreep vanuit veiligheid – waar de gemeente een wettelijke zorgplicht voor draagt – kunnen bewoners geen invloed hebben op de keuze.

2. Zijn alle opties om de lindebomen niet te hoeven kappen verkend? Zo nee, waarom is dit niet gedaan? Zo ja, waarom is er voor kap gekozen?

Ja, alle opties zijn verkend. Ent-onderstamproblematiek is een onomkeerbaar en progressief gebrek. Er zijn geen structurele maatregelen beschikbaar om de
veiligheidsrisico's te verminderen. Daarnaast verwijzen wij graag naar de raadsbrief van 11 oktober 2022 ‘Evaluatie Bomenkader en bespreken bomenprojecten’ waarin wordt aangegeven dat we in afwachting van de evaluatie van het Bomenkader in plaats van de eerder geplande 135 bomen hier nu maar 6 bomen zullen gaan vervangen. Het aantal van 6 was echter niet correct en het zijn er -conform het onderzoek- 5 geworden.

3. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er hier gekapt is zonder communicatie vooraf, en wat gaat het college doen om dit niet nog een keer te laten gebeuren?

Dit had niet mogen gebeuren zonder communicatie vooraf en wij betreuren dit ten zeerste. Conform het Bomenkader moeten bewoners tijdig geïnformeerd worden.
Door een misverstand met betrekking tot de planning tussen de aannemer en ons zijn de bewoners in de Middachtenlaan niet op tijd schriftelijk geïnformeerd. De aannemer had begrepen dat de werkzaamheden al uitgevoerd konden worden, terwijl er eerst nog een brief uitgestuurd had moeten worden. Inmiddels zijn de bewoners van de Middachtenlaan wel schriftelijk geïnformeerd.
Om dit soort misverstanden in de toekomst te voorkomen, worden te verwijderen bomen in ons systeem nog niet in opdracht gezet richting onze aannemers, voordat de communicatie met bewoners is afgerond.

4. Eind volgend jaar worden er pas nieuwe bomen terug geplant, terwijl met de kap van de 5 35-jaar oude lindebomen iets ingrijpends is gebeurd in de omgeving van de Middachtenlaan. Wat is de reden dat er voor is gekozen om pas eind volgend jaar nieuwe bomen terug te planten?

Omdat er sprake is van onveilige bomen is er gekozen om eerst de bomen te
verwijderden. Aansluitend gaan we in 2023 de herplantlocaties voorbereiden. Het voorbereiden bestaat uit een grondverbetering, waarbij wij oude zandige grond verwijderen en nieuwe geschikte kleigrond aanbrengen. Deze grondverbetering is cruciaal om problemen in de toekomst te voorkomen: de kwaliteit van de bodem is op dit moment niet voldoende om nieuwe bomen groot en oud te laten groeien.

De grondverbetering voeren wij uit in een droge periode, omdat werken in natte
omstandigheden een negatief effect heeft op de boomstructuur van de grond en er meer kans is op verdichting (door nattigheid klinkt de bodem teveel in en blijft er minder zuurstof behouden voor boomwortel). Het behoud van de bodemstructuur is van groot belang om regenwater, maar ook zuurstof te kunnen bergen die een boom nodig heeft om groter te groeien en een langere levensduur te krijgen. Vervolgens kunnen in november en december 2023 de bomen worden geplant. Deze periode heeft de voorkeur boven het planten van bomen in het voorjaar, aangezien de overlevingskans van de geplante bomen dan veel groter is. Dat effect wordt versterkt door het veranderende klimaat aangezien het voorjaar vaak al erg droog is.
Kortom: er zijn eerst aanpassingen aan de bodem nodig, welke net als het planten van bomen seizoensgebonden zijn voor een optimaal resultaat.

5. Begrijpt het college ook dat het erg onprettig is dat omwonenden nu een zomer tegemoet zien waarbij de bomen niet meer kunnen helpen om de zomerhitte te temperen, en is het college het mede daarom met de Partij voor de Dieren eens dat er gekozen zou moeten worden voor snellere terugplant?

Wij begrijpen dat, maar een snellere aanplant is onverstandig omdat de
omstandigheden voor de nieuwe bomen dan veel ongunstiger zijn. Voor toelichting zie de beantwoording van vraag 4.

6. Hoeveel bomen en van welke leeftijd en stamdikte komen terug ter vervanging van de 5 lindebomen op deze plaats of worden elders gecompenseerd? Waarom vindt het college dit aantal te rechtvaardigen, gezien de klimaat- en biodiversiteitscrisis waarin wij in zitten?

Wij streven er naar de bomen 1 op 1 op dezelfde locatie te vervangen. Of dat
mogelijk is, is afhankelijk van de ligging van kabels en leidingen. Als de compensatie op de plek van de oude boom niet mogelijk is dan wordt er in de directe omgeving gekeken of daar wel plek is. In het huidige Bomenkader zijn geen strakke regels ten aanzien van compensatie opgenomen. Compensatie is echter wel een onderwerp in de evaluatie van het Bomenkader. De aan te planten bomen hebben een minimale stamomtrek van 18-20 cm. Onze ervaring is dat jonge bomen veel beter aanslaan en beter groeien dan een zwaardere maat boom. Doorslaggevend is het kroonvolume dat de bomen kunnen bereiken en dat heeft een directe relatie met de groeiplaats

Er wordt dan ook fors ingezet op het realiseren van goede en grote groeiplaatsen zodat bomen goed kunnen groeien en daardoor de effecten van het veranderende klimaat kunnen dempen. De diversiteit van de Middachtenlaan wordt versterkt door andere soorten te kiezen dan alleen lindebomen.