Mag het licht uit?


Doe het licht uit tijdens Nacht van de Nacht op 29 oktober!

Indiendatum: 22 sep. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college tevreden over de acties die zij genomen heeft voor de Nacht van de Nacht van dit jaar, en hoe heeft het aantal locaties waar het college het licht uitdoet tijdens de Nacht van de Nacht zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?

2. Welke mogelijkheden ziet het college om dit jaar, en ook komende jaren, bij nog meer eigen gebouwen en bouwwerken zoals bruggen in de stad het licht uit te doen tijdens Nacht van de Nacht? En is het college bereid om deze mogelijkheden te benutten? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het belangrijk is om meer bedrijven, eigenaren van verlichte reclame en eigenaren van andere grote gebouwen te gaan stimuleren om niet meer aan te lichten en ook de verlichting binnen in die gebouwen uit te doen tijdens de Nacht van de Nacht? Zo ja, doet het college dat al dit jaar? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat er naast de Nacht van de Nacht ook overige kansen zijn om lichtvervuiling terug te dringen op alle anderen nachten van het jaar en is het college bereid om in de eerste helft van volgend jaar een raadsbrief te sturen met de kansen en bezwaren voor Almere, waarin ook de visie op de glastuinbouw wordt meegenomen (zie hiervoor ook de lijst met toepasbare adviezen voor gemeenten)? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college aangeven dat zij net zoals de Partij voor de Dieren lichtvervuiling wil aanpakken en daarom stopt met het afgeven van vergunningen voor overdadig grote verlichting zoals zogeheten skybeamers (bijvoorbeeld de power flower in het Weerwater) en grote digitale verlichte (reclame)beeldschermen? Zo nee, waarom niet?

6. Zou het college de vragen zo ruim mogelijk voor de 29ste oktober kunnen beantwoorden (waarvoor dank)?

Indiendatum: 22 sep. 2022
Antwoorddatum: 28 okt. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college tevreden over de acties die zij genomen heeft voor de Nacht van de Nacht van dit jaar, en hoe heeft het aantal locaties waar het college het licht uitdoet tijdens de Nacht van de Nacht zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?

Dit jaar zullen wij een bijdrage leveren aan de Nacht van de Nacht in de vorm van een lezing over de effecten van nachtelijke verlichting op natuur en eenvleermuizenexcursie. Daarnaast wordt in de media (radio, sociale media) aandacht gevraagd voor het onderwerp van kunstmatige verlichting en de effecten op natuur.

Bij alle gebouwen van de gemeente gaat de binnenverlichting automatisch uit bij het inschakelen van het alarm. Wat resteert aan verlichting wordt nodig geacht voor beveiliging en veilig werken.

2. Welke mogelijkheden ziet het college om dit jaar, en ook komende jaren, bij nog meer eigen gebouwen en bouwwerken zoals bruggen in de stad het licht uit te doen tijdens Nacht van de Nacht? En is het college bereid om deze mogelijkheden te benutten? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment worden er aanwezigheidssensoren geïnstalleerd op het stadhuis. Daarnaast gaat bij alle gebouwen het licht al uit bij inschakelen van het alarm. Bij de verlichte terreinen van Stadsreiniging gaat de verlichting aan in verband met diefstal preventie en voor de veiligheid van ons personeel, aangezien deze locaties veelal ook ’s avonds en ’s nachts worden gebruikt bijvoorbeeld tijdens het strooien van zout. Eventuele buitenverlichting bij vastgoedobjecten zijn bedoeld als beveiliging van de objecten.
De bruggen in de gemeente Almere zijn veelal voorzien van decoratieve verlichting. Naast het aanlichten van de brug wordt door de verlichting ook de route op het brugdek aangegeven. De verlichting heeft hiermee een (sociaal) veiligheidsnut. Het uitschakelen van de verlichting kan leiden tot ongevallen en claims richting de gemeente. Het tussentijds uit- en inschakelen van verlichtings-objecten is niet centraal geregeld. Hiervoor moet een servicemonteur apart op route worden gestuurd om op locatie de verlichting uit- en in te schakelen.

De hoge kosten en impact op milieu die hier mee gepaard gaan wegen niet op tegen het laten branden van de al energiezuinige Ledverlichting. Veel liever kijken wij naar constructieve maatregelen om energie te besparen.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het belangrijk is om meer bedrijven, eigenaren van verlichte reclame en eigenaren van andere grote gebouwen te gaan stimuleren om niet meer aan te lichten en ook de verlichting binnen in die gebouwen uit te doen tijdens de Nacht van de Nacht? Zo ja, doet het college dat al dit jaar? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het met de Partij van de Dieren eens dat het belangrijk is dat meer partijen een bijdrage kunnen leveren aan de Nacht van de Nacht (en de overige nachten). De huidige energiecrisis zal naar verwachting bijdragen aan het terugdringen van kunstmatige verlichting.Met betrekking tot de effecten op natuur is in de Visie ecologie 2020 ‘Donkere
Nachten’ specifiek als doel benoemd. In de Uitvoeringsagenda is dit verder
uitgewerkt in twee onderdelen:

  • Onderzoek leefgebied en netwerk duisternis-afhankelijke soorten (gepland
    2023, studentonderzoek);
  • Omgevingsvriendelijke verlichting (gepland 2025). Waar mogelijk wordt dit
    ook al in bestaande uitvoering meegenomen, zoals te lezen is op
    https://www.almere.nl/wonen/be... “Amberkleurig licht voor de meervleermuis”).

4. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat er naast de Nacht van de Nacht ook overige kansen zijn om lichtvervuiling terug te dringen op alle anderen nachten van het jaar en is het college bereid om in de eerste helft van volgend jaar een raadsbrief te sturen met de kansen en bezwaren voor Almere, waarin ook de visie op de glastuinbouw wordt meegenomen (zie hiervoor ook de lijst met toepasbare adviezen voor gemeenten)? Zo nee, waarom niet?

Wij delen de mening dat er kansen zijn voor het terugdringen van lichtvervuiling.Vandaar dat dit onderwerp ook in de Visie ecologie is benoemd. Zoals onder vraag 3 is gesteld, wordt vanuit het vakgebied ecologie een onderzoek voorbereid naar het huidig gebruik van de stad door vleermuizen en bezien waar knelpunten met openbare verlichting optreden. Verder zal de Visie ecologie in de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen worden vertaald. Zoals in het coalitieakkoord te lezen valt willen wij lichtvervuiling aanpakken. Wij zullen op een later moment daar ook de raad bij betrekken. Gezien de schaarse middelen en capaciteit kunnen wij op dit moment geen harde toezegging doen over de termijn waarbinnen wij dit zullen doen.

5. Kan het college aangeven dat zij net zoals de Partij voor de Dieren lichtvervuiling wil aanpakken en daarom stopt met het afgeven van vergunningen voor overdadig grote verlichting zoals zogeheten skybeamers (bijvoorbeeld de power flower in het Weerwater) en grote digitale verlichte (reclame)beeldschermen? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn ons bewust van het belang van terugdringen van kunstmatige verlichting. Er zal echter steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen kosten, baten, locatie, veiligheid et cetera. Wij zullen dit onderwerp ook betrekken bij de nieuwe nota Dieren. De gemeente is niet altijd het bevoegd gezag om toestemming te onthouden. Zo is voor de bescherming van natuur onder de Wet natuurbescherming Gedeputeerde Staten bevoegd om ontheffingen te verlenen of te weigeren.

6. Zou het college de vragen zo ruim mogelijk voor de 29ste oktober kunnen beantwoorden (waarvoor dank)

Wij spannen ons altijd in om uw vragen zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Nog genoeg open deuren voor extra energiebesparing

Lees verder

Planeetvriendelijke reclame-aanbestedingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer