Nog genoeg open deuren voor extra ener­gie­be­sparing


Indiendatum: 13 sep. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het besparen van energie een heel effectieve, zo niet de meest effectieve, manier is om de energiekosten te verlagen, de CO2-uitstoot te verminderen en minder afhankelijk te zijn van Russisch gas?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft en inwoners en ondernemers op verschillende manieren kan stimuleren en noodzaken om zuiniger om te gaan met energie?

3. Is het college bereid om in Almere, net als in Frankrijk, winkels te verplichten hun deuren dicht te houden als er binnen airco of verwarming aan staat, om zo de warmteregulering minder energieslurpend te maken?

4. Is het college bereid om in Almere, net als in Frankrijk, terrasverwarmers in de horeca te verbieden, of, als dat niet mogelijk zou zijn, actief te ontmoedigen?

5. Is het college bereid om in Almere, net als in Duitsland, de verlichte reclame-uitingen tussen 22.00 uur ’s avonds en 16.00 uur ’s middags uit te laten zetten? Zo nee, waarom niet?

6. Eerder dit jaar zegde het vorige college toe om de temperatuur in gemeentelijke gebouwen overdag niet hoger dan 19 graden te verwarmen, en ’s nachts 15 graden. Nu het weer kouder zal worden, wordt dit weer relevant. Kan het college garanderen dat de verwarming in gemeentegebouwen nog steeds nergens hoger dan 19 graden staat, en dat hierover gecommuniceerd wordt zodat men zich hierop kan kleden? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid om hieraan de maatregel toe te voegen om in ruimtes in gemeentelijke gebouwen die niet altijd worden gebruikt, in principe de verwarming uit te laten, en dat gebruikers daar de verwarming zelf op 19 graden kunnen zetten waar nodig?

8. Welke maatregelen ziet het college nog meer als haalbaar om op relatief korte termijn meer energie te besparen?

Indiendatum: 13 sep. 2022
Antwoorddatum: 11 okt. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het besparen van energie een heel effectieve, zo niet de meest effectieve, manier is om de energiekosten te verlagen, de CO2-uitstoot te verminderen en minder afhankelijk te zijn van Russisch gas?

Energie besparen is een van de goedkoopste manieren om CO2 te reduceren en is essentieel om de klimaatdoelen te bereiken. In de huidige energiecrisis is besparen ook een van de snelste maatregelen om de energierekeningen te verlagen en aan de energievraag te kunnen voorzien.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft en inwoners en ondernemers op verschillende manieren kan stimuleren en noodzaken om zuiniger om te gaan met energie?

Ja, wij nemen hierin ook een voorbeeldrol door de temperatuur van het stadhuis op 19 graden in te stellen en voor de verlichting bewegingsdetectie (het licht gaat uit als er een bepaalde periode geen beweging wordt waargenomen) toe te passen. Richting inwoners en ondernemers zijn wij al jaren bezig met stimulerende maatregelen. Een verplichting op energiebesparende maatregelen geldt al voor grootverbruikers. In het Coalitieakkoord onderstrepen wij ook het belang van stimulerend toezicht op bedrijven.

3. Is het college bereid om in Almere, net als in Frankrijk, winkels te verplichten hun deuren dicht te houden als er binnen airco of verwarming aan staat, om zo de warmteregulering minder energieslurpend te maken?

Het gemeentelijk beleid is in de eerste plaats gericht op informeren, overtuigen en verleiden om energieverspilling tegen te gaan. Het opleggen van een verplichting, die van winkeliers eisen de deuren dicht te houden wanneer de airco of verwarming aanstaat, is zover wij na kunnen gaan in Nederland nog niet toegepast. Het doel is uiteindelijk dat winkeliers vrijwillig de verantwoordelijkheid nemen om hun eigen energieverbruik te reduceren. In dit kader zijn wij bezig met een pilot ‘winkeldeuren dicht voor energiebesparing’ in Almere. Hierbij worden de detailhandel gestimuleerd de winkeldeuren dicht te houden voor energiebesparing

4. Is het college bereid om in Almere, net als in Frankrijk, terrasverwarmers in de horeca te verbieden, of, als dat niet mogelijk zou zijn, actief te ontmoedigen?

Wij willen in de eerste instantie geen verplichting opleggen maar vooral inzetten op informeren en verleiden om energieverspilling tegen te gaan.

5. Is het college bereid om in Almere, net als in Duitsland, de verlichte reclame-uitingen tussen 22.00 uur ’s avonds en 16.00 uur ’s middags uit te laten zetten? Zo nee, waarom niet?

Het gemeentelijke beleid is in eerste instantie niet verplichten, maar stimuleren. Het heeft de voorkeur om met de exploitanten van verlichte buitenreclame in gesprek te gaan over de maatschappelijke verantwoordelijkheid en bijdrage in de energiecrisis. Daarom gaan wij in gesprek met de exploitanten over mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Op dit moment wordt de buitenreclame die in beheer is van de gemeente al van 23.00 tot 16.00 uur gedimd. En als het om bijvoorbeeld 17.00 uur nog licht is, gaat de verlichting nog niet aan. Het helemaal uitzetten van de verlichting in plaats van dimmen is nog zuiniger, maar dan moeten de lopende contracten met exploitanten aangepast worden. Dat heeft twee nadelige gevolgen. Ten eerste zal het aanpassen van lopende contracten gepaard gaan met inkomstenverlies voor de gemeente. Ten tweede moet een investering worden gedaan om de installaties technisch aan te passen, om de verlichting te wijzigingen van dimmen in helemaal uitzetten. Als de raad de kaders wil aanpassen, dan kan dat in volgende aanbestedingen en contracten worden meegenomen. Let wel: sommige aanbestedingen zijn pas weer over negen jaar (voor de abri’s). In de huidige aanbestedingen is duurzaamheid (waaronder het gebruik van ledverlichting) ook opgenomen. Daarnaast hebben wij in een recent aanbesteed contract van reclamevitrines het uitschakelen van de verlichting van 23:30 uur tot 05:30 uur opgenomen.

6. Eerder dit jaar zegde het vorige college toe om de temperatuur in gemeentelijke gebouwen overdag niet hoger dan 19 graden te verwarmen, en ’s nachts 15 graden. Nu het weer kouder zal worden, wordt dit weer relevant. Kan het college garanderen dat de verwarming in gemeentegebouwen nog steeds nergens hoger dan 19 graden staat, en dat hierover gecommuniceerd wordt zodat men zich hierop kan kleden? Zo nee, waarom niet?

Er is toegezegd in het Actualiteitenhalfuur van 7 april 2022 om de temperatuur van het stadhuis overdag op 19 graden in te stellen. Daarbij is de nuance gemaakt dat medewerkers in delen van het gebouw de mogelijkheid hebben om de temperatuur nog zelf in te stellen. Wij zullen een oproep doen aan de collega’s om de temperatuur laag te houden. Een andere nuance is dat in andere gemeentelijke gebouwen waar huurders in zitten, het aan de huurder is om de temperatuur te bepalen. Zij betalen hier immers voor. Ook hier zullen wij aan huurders/gebruikers een oproep doen om de temperatuur te beperken, waarbij wij ook kunnen aanbieden, mits het pand en de installaties het toelaten, om de temperatuur op 19 graden in te stellen.

7. Is het college bereid om hieraan de maatregel toe te voegen om in ruimtes in gemeentelijke gebouwen die niet altijd worden gebruikt, in principe de verwarming uit te laten, en dat gebruikers daar de verwarming zelf op 19 graden kunnen zetten waar nodig?

Om onnodig energieverbruik te voorkomen is al in veel gebouwen ingesteld dat zodra het alarm wordt ingesteld ook de verwarming uitgaat. Bij gymzalen bijvoorbeeld is de verwarming daarnaast ook gekoppeld aan verhuurtijden. In gemeentelijke gebouwen die door anderen gehuurd worden, bepaalt de gebruiker de temperatuur.

8. Welke maatregelen ziet het college nog meer als haalbaar om op relatief korte termijn meer energie te besparen?

De hoge energierekeningen zijn al een belangrijke prikkel om energiebesparende maatregelen te treffen, zowel voor huishoudens als ondernemingen. In veel gemeentelijke gebouwen wordt al bewegingsdetectie toegepast. Op korte termijn treffen wij stimulerende maatregelen. Voor bewoners leggen wij de focus op energiearmoede. Op Europees- en Rijksniveau wordt gewerkt aan een noodplan. De maatregelen en handreikingen vanuit het Rijk volgen wij scherp.