Kappen met kappen!


Wederom grote kaalslag in Almere

Indiendatum: mrt. 2020

Het college wordt verzocht de volgende vragen mondeling/schriftelijk te beantwoorden:

 1. Kunt u aangeven waarom de evaluatie van de aanpak Essentaksterfte en de evaluatie Bomenkader, ondanks eerdere toezeggingen, nog niet aan de raad zijn aangeboden?
 2. Kunt u aangeven wanneer de raad deze evaluaties wel kan verwachten?
 3. De Partij voor de Dieren, PVV en SP hebben deze onderwerpen nog voor het zomerreces van 2019 geagendeerd om nog invloed te kunnen uitoefenen op het nieuwe kapseizoen (2019/2020). Door de hierboven genoemde vertraging was dit helaas niet meer mogelijk. Wel heeft het college tijdens de bespreking aangegeven terughoudend te zijn met kappen tot de raad zich over de evaluaties heeft kunnen uitspreken.
  Vindt het college de huidige grootschalige bomenkap passen in die uitspraak? Kunt u dit motiveren?
 4. Kunt u per locatie aangeven waarom er dit seizoen gekapt wordt, en waarom dit niet anders had gekund (bijvoorbeeld meer gefaseerd) en/of uitgesteld kon worden tot na de evaluatie?
 5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het in één keer weghalen van grote hoeveelheden bomen grote impact heeft op de ecologie en het leefgebied van de in het wild levende dieren (zoals insecten, vogels, kleine zoogdieren en amfibieën), die van de één op de andere dag “dakloos” zijn geworden? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens, dat het in één keer weghalen van grote hoeveelheden bomen grote impact heeft op het leefgenot van mens en dier? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u het met de partij voor de dieren eens dat het in één keer vervangen van grote hoeveelheden bomen grote gevolgen heeft voor de waterberging, co2-, fijnstof- en stikstofafvang, tegengaan van hittestress etc.? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat, naast het terug planten van meer diverse soorten en meer volgroeide exemplaren, het faseren van kap en onderhoud de uitdrukkelijke voorkeur verdient boven het vervangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom gebeurt dit dan niet vaker?
 9. In het geval van terug planten worden in de praktijk (bijvoorbeeld nu bij het Johnsonpad) regelmatig kleinere exemplaren (net 4 meter, i.p.v. 5 tot 7 meter) teruggeplaatst dan vooraf is toegezegd in de bewonersbrief. Waarom is dit het geval? En is het college bereid de beloftes qua grootte terugplaatsing alsnog altijd en onverkort na te komen?
 10. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het verplaatsen van bomen, indien mogelijk, de nadrukkelijke voorkeur verdient boven kappen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom gebeurt dit dan niet vaker?
 11. Is het college bereid, eventueel gelijktijdig met de evaluaties, de raad een voorstel te doen met daarin meerdere keuzes in beheermogelijkheden en de daarbij benodigde financiële middelen? Zo nee, waarom niet?
 12. Mochten er ondanks alle bovenstaande bezwaren toch bomen gekapt worden, dan kunnen deze nog van grote ecologisch waarde zijn, door “dood” hout zoveel mogelijk te laten liggen. En waar dit vanwege veiligheid niet mogelijk is, zo duurzaam mogelijk te gebruiken voor bijvoorbeeld vervaardiging van meubels of andere attributen. Waar zelfs dit niet mogelijk is, kan het versnipperde hout teruggeplaatst worden in plantsoenen en bossen om zo weer als grondstof en schuilplaats voor dieren te kunnen dienen. Wordt deze werkwijze in Almere toegepast? Zo nee, waarom niet?
 13. Inmiddels is er ook een brede maatschappelijke discussie over de wenselijkheid, nut en noodzaak van biomassa. De Partij voor de Dieren ziet in biomassa geen goed alternatief voor kolen of gas, omdat bij biomassa zelfs meer co2, fijnstof en stikstof vrijkomt dan bij kolen of gas. Kan het college garanderen dat in Almere gekapt hout niet in de biomassacentrales verdwijnt, maar op de bij vraag 12 beschreven wijze gebruikt wordt? Zo nee, waarom niet?
 14. Kan het college garanderen dat de inkomsten uit toeleveren van grondstof voor biomassa nooit de reden van het kappen van bomen in Almere is?
 15. De Partij voor de Dieren vindt het de hoogste tijd dat nu eerst de raad zich kan uitspreken over het huidige “beheer” en dat er tot die tijd geen onomkeerbare activiteiten (m.u.v. maatregelen wegens ernstige veiligheidsrisico's) meer uitgevoerd moeten worden.
  Is het college bereid de kap van bomen op te schorten tot nadat de raad de genoemde evaluaties heeft kunnen bespreken? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

In het Bomenkader, welke begin 2017 is aangenomen door de raad, staat beschreven dat na twee jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Dit, in combinatie met de grootschalige kap i.v.m. de Essentaksterkfte, was aanleiding voor de Partij voor de Dieren om, samen met de PVV en de SP, op 20 juni 2019 een rondetafelgesprek over Essentaksterfte te organiseren en aansluitend op 11 juli 2019 de “Evaluatie bomenkader en Essentaksterfte” te agenderen.
Tijdens deze laatste bespreking en in een raadsbrief van 12 juni 2019, heeft de portefeuillehouder toegezegd zo spoedig mogelijk, in ieder geval in het najaar van 2019, met een evaluatie van de aanpak Essentaksterfte en een evaluatie van het bomenkader te komen. In september 2019 is de raad een technische sessie over de aanpak van de evaluatie aangeboden. Ook hierin was nog sprake van het aanbieden van de resultaten in het najaar van 2019.
Inmiddels is het maart 2020 en heeft de raad nog geen evaluatie aangeboden gekregen en is het bomenkader al ruim drie jaar in werking.
Momenteel vindt er weer grootschalige bomenkap plaats in Almere (bijvoorbeeld bij het Johnsonpad, waar naast eerder al grote hoeveelheden essen gekapt zijn, nu op grote schaal populieren gekapt worden).
De Partij voor de Dieren maakt zich hier ernstig zorgen over en wil de genoemde evaluaties zo spoedig mogelijk kunnen bespreken met de rest van de raad en het college.

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 31 mrt. 2020

1. Kunt u aangeven waarom de evaluatie van de aanpak Essentaksterfte en de evaluatie Bomenkader, ondanks eerdere toezeggingen, nog niet aan de raad zijn aangeboden?

In de raadsbrief van 1 oktober 2019 bent u geïnformeerd over de aanpak van de evaluatie van het bomenkader en de aanpak van de essentaksterfte. Hierin is aangegeven dat wij in het najaar van 2019 de evaluatie uitvoeren. Daarnaast is aangegeven dat de evaluatie leidt tot een voorstel aan uw raad zodat uw raad de uitkomsten van de evaluatie kan wegen. Op basis daarvan wordt aan uw raad bij de Perspectiefnota 2021 een financieel voorstel gedaan over het vervolg van de aanpak essentaksterfte. Op 3 maart 2020 hebben wij een besluit genomen over het raadsvoorstel en op 5 maart 2020 is het raadsvoorstel aan uw raad verzonden. Hiermee hebben wij invulling gegeven aan de toezegging om voor de Perspectiefnota 2021 de uitkomsten van de evaluatie met u te kunnen bespreken.

2. Kunt u aangeven wanneer de raad deze evaluaties wel kan verwachten?

Zie het antwoord op vraag 1.

3. De Partij voor de Dieren, PVV en SP hebben deze onderwerpen nog voor het zomerreces van 2019 geagendeerd om nog invloed te kunnen uitoefenen op het nieuwe kapseizoen (2019/2020). Door de hierboven genoemde vertraging was dit helaas niet meer mogelijk. Wel heeft het college tijdens de bespreking aangegeven terughoudend te zijn met kappen tot de raad zich over de evaluaties heeft kunnen uitspreken. Vindt het college de huidige grootschalige bomenkap passen in die uitspraak? Kunt u dit motiveren?

Ja, wij vinden dat de werkzaamheden die in het lopende seizoen voor het onderhoud van bomen uitgevoerd worden passen binnen deze uitspraak. Wij hebben naar aanleiding van de bespreking van het agendavoorstel van de Partij voor de Dieren, SP en PVV zorgvuldig gekeken welke werkzaamheden echt plaats moeten vinden en welke uitgesteld kunnen worden. Wij hebben alleen werkzaamheden doorgezet die noodzakelijk zijn in het kader van veiligheid, toezeggingen aan bewoners over werkzaamheden, regulier onderhoud van het bomenbestand en de doorgang van reeds ingezette gebiedsontwikkelingsprojecten. Voor een gezond bomenbestand in Almere is het verwijderen en vervangen van bomen soms noodzakelijk.

4. Kunt u per locatie aangeven waarom er dit seizoen gekapt wordt, en
waarom dit niet anders had gekund (bijvoorbeeld meer gefaseerd) en/of uitgesteld kon worden tot na de evaluatie?

Zie het antwoord op vraag 3. Wij hebben zorgvuldig gewogen en per project aan bewoners gecommuniceerd. Als het mogelijk was om uit te stellen of te faseren, dan hebben wij dat gedaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld de werkzaamheden aan de bomen bij de Sportlaan in Almere Buiten uitgesteld tot het najaar van 2020 en hebben wij de werkzaamheden bij het Johnsonpad in Almere Buiten meer gefaseerd, waardoor er op dit moment minder bomen verwijderd worden.

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het in één keer weghalen van grote hoeveelheden bomen grote impact heeft op de ecologie en het leefgebied van de in het wild levende dieren (zoals insecten, vogels, kleine zoogdieren en amfibieën), die van de één op de andere dag “dakloos” zijn geworden? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn het daarmee eens. Wij verwijderen daarom ook nooit zonder reden bomen en zorgen zo veel als mogelijk voor vervanging. Wij houden ons daarbij aan de spelregels die daarvoor zijn afgesproken in het door de raad vastgestelde bomenkader.

6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens, dat het in één keer weghalen van grote hoeveelheden bomen grote impact heeft op het leefgenot van mens en dier? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord vraag 5.

7. Bent u het met de partij voor de dieren eens dat het in één keer vervangen van grote hoeveelheden bomen grote gevolgen heeft voor de waterberging, co2-, fijnstof- en stikstofafvang, tegengaan van hittestress etc.? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 5.

8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat, naast het terug planten van meer diverse soorten en meer volgroeide exemplaren, het faseren van kap en onderhoud de uitdrukkelijke voorkeur verdient boven het vervangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom gebeurt dit dan niet vaker?

Wij bekijken per situatie wat er nodig is. Wij proberen, binnen de financiële middelen die wij daarvoor hebben, zo gevarieerd mogelijk en zoveel mogelijk met volgroeide exemplaren te vervangen. Om te voorkomen dat er tegelijkertijd te veel bomen verwijderd moeten worden, vervangen wij bomen zoveel als mogelijk gefaseerd. Faseren betekent echter niet dat bomen niet verwijderd worden. Het betekent soms juist wel het verwijderen van kleinere aantallen bomen, zodat er later niet in één keer heel veel bomen verwijderd of vervangen moeten worden.

9. In het geval van terug planten worden in de praktijk (bijvoorbeeld nu bij het Johnsonpad) regelmatig kleinere exemplaren (net 4 meter, i.p.v. 5 tot 7 meter) teruggeplaatst dan vooraf is toegezegd in de bewonersbrief. Waarom is dit het geval? En is het college bereid de beloftes qua grootte terugplaatsing alsnog altijd en onverkort na te komen?

Wij hebben in de bewonersbrief van 21 januari 2020 aangegeven dat wij bomen met een lengte van 4 tot 5 meter terug planten. In werkelijkheid planten wij populieren van 6 tot 7 meter en walnotenbomen en
tamme kastanjebomen van 4 tot 6 meter terug. Daarmee planten wij juist grotere bomen terug dan in de bewonersbrief is aangegeven.

10. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het verplaatsen van bomen, indien mogelijk, de nadrukkelijke voorkeur verdient boven kappen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom gebeurt dit dan niet vaker?

Ja, wij zijn het er mee eens dat het verplaatsen van een boom beter is dan het verwijderen van een boom. Dit is echter niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als een boom heel dicht boven kabels en leidingen staat of in een slechte conditie verkeert. Of het uiteindelijk mogelijk is om een boom te verplaatsen hangt ook af van de beschikbare financiële middelen daarvoor.

11. Is het college bereid, eventueel gelijktijdig met de evaluaties, de raad een voorstel te doen met daarin meerdere keuzes in beheermogelijkheden en de daarbij benodigde financiële middelen? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 1

12. Mochten er ondanks alle bovenstaande bezwaren toch bomen gekapt worden, dan kunnen deze nog van grote ecologisch waarde zijn, door “dood” hout zoveel mogelijk te laten liggen. En waar dit vanwege veiligheid niet mogelijk is, zo duurzaam mogelijk te gebruiken voor bijvoorbeeld vervaardiging van meubels of andere attributen. Waar zelfs dit niet mogelijk is, kan het versnipperde hout teruggeplaatst worden in plantsoenen en bossen om zo weer als grondstof en schuilplaats voor dieren te kunnen dienen. Wordt deze werkwijze in Almere toegepast? Zo nee, waarom niet?

Ja, deze werkwijze wordt zo veel als mogelijk toegepast in Almere. Zo wordt hout van verwijderde bomen bijvoorbeeld gebruikt voor speeltoestellen, nestkastjes, bankjes in de openbare ruimte en het versterken van de ecologische kwaliteit in een gebied.

13. Inmiddels is er ook een brede maatschappelijke discussie over de wenselijkheid, nut en noodzaak van biomassa. De Partij voor de Dieren ziet in biomassa geen goed alternatief voor kolen of gas, omdat bij biomassa zelfs meer co2, fijnstof en stikstof vrijkomt dan bij kolen of gas. Kan het college garanderen dat in Almere gekapt hout niet in de biomassacentrales verdwijnt, maar op de bij vraag 12 beschreven wijze gebruikt wordt? Zo nee, waarom niet?

Wij kunnen dit deels garanderen. Het deel van het hout waar wij direct een
toepassing voor hebben, houden wij zelf. Het hout dat wij zelf houden gaat nooit naar een biomassacentrale. Een deel van het hout waar wij niet direct een toepassing voor hebben, vervalt echter aan de aannemer. Zij hebben voor dat hout de ruimte om zelf te kiezen wat zij daarmee doen en kunnen het dus ook naar een biomassacentrale brengen.

14. Kan het college garanderen dat de inkomsten uit toeleveren van grondstof voor biomassa nooit de reden van het kappen van bomen in Almere is?

Ja, dat kunnen wij garanderen

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Uitbetaaldata bijstandsuitkering

Lees verder

Stand van zaken uitvoering moties, amendementen en toezeggingen Floriade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer