Is Almere wel goed toegan­kelijk voor blinden en slecht­zienden?


Oogver­e­niging Flevoland en werkgroep ViP trekken aan de bel

Indiendatum: 22 jun. 2021

1. Wist het College dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan bij het Bustransferium ’t Oor aangezien de reeds aangelegde geleidelijnen en/of noppenmarkeringen op een aantal plaatsen nu al zijn verdwenen? Dit geldt specifiek voor de stoep van de Kiss & Ride en de oversteekplaatsen op het Bustransferium.

2. Wat kan het College doen om ervoor te zorgen dat deze ernstig gevaarlijke situatie op zo kort mogelijke termijn wordt hersteld?

3. Wat kan het College doen om ervoor te zorgen dat de halteplaatsen voor het stads- en streekvervoer in Almere wel voldoen aan het Besluit Toegankelijk Openbaar Vervoer. Kunt u een tijdsindicatie geven?

4. Is het College van plan om station Oostvaarders t.z.t. te benutten als overstaplocatie voor de Floriade en zo ja, hoe wil het College, samen met de NS en Allgo, de hindernissen die nu geconstateerd zijn voor mensen met een (gezichts) beperking, oplossen en binnen welke termijn?

5. Is het mogelijk dat, ook in Almere, een systeem met auditieve toelichting van de vertrektijden wordt ingericht? Zo ja, wat is hiervoor nodig en wanneer? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u aangeven wanneer de geleidelijn wordt aangebracht van het busplein bij station Almere Centrum naar de Driehoek waar de Oogvereniging haar trainingslocatie heeft en is de verwachting reëel dat dit tot aan eind 2022 kan duren?

7. Wat gaat het College (i.s.m. NS en Allgo) met de overige aanbevelingen uit het schouwrapport doen en kan zij concreet aangeven hoe zij dit wil aanpakken? Zo ja, welke is dat? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

De Oogvereniging Flevoland/Werkgroep ViP Almere hebben in mei 2021 een schouw uitgevoerd bij station Almere Oostvaarders en omgeving. Hierover hebben zij een uitgebreid rapport naar de gemeenteraad en het College gestuurd. De Partij voor de Dieren is benieuwd wat het College met dit rapport en de talrijke aanbevelingen gaat doen.

De Oogvereniging Flevoland stelt dat, om zelfstandig te kunnen reizen, het voor blinden en slechtzienden belangrijk is dat er geleidelijnen bij de stationsuitgangen naar de bushaltes en bij bushaltes zijn. Helaas ontbreken bij de stations in Almere de aansluitende geleidelijnen naar de bushaltes toe. Zelfs op het Busplein bij station Almere Centrum, het belangrijkste station van Almere is het voor mensen met een visuele beperking niet goed, aldus de opstellers van dit schouwrapport. De Partij voor de Dieren wil weten wat het College hieraan gaat doen.

Onderzoek heeft verder aangetoond dat in Almere de halteplaatsen voor het stads- en streekvervoer bij lange na nog niet voldoen aan het Besluit Toegankelijk 7 Openbaar Vervoer en de ontwerprichtlijnen routegeleiding voor blinden en slechtzienden. Volgens de Oogvereniging/ Werkgroep ViP Almere ligt Almere, in vergelijking met andere gemeenten in het land, mijlen ver achter. Ook voldoen de halteplaatsen niet aan de CROW richtlijn Toegankelijkheid. De Partij voor de Dieren wil weten wat het College hieraan gaat doen.

Verder hangen bij bus- en tramhaltes digitale borden met daarop de vertrektijden van de eerstvolgende bussen en trams. Op steeds meer plekken kan deze informatie ook voorgelezen worden, bijv. door een knop in te drukken die op de paal van het digitale bord is bevestigd of waarbij displays met vertrekinformatie de spraakfunctie geactiveerd worden door het scherm aan te raken. Deze spraakfunctie is erg makkelijk voor wie moeite heeft de digitale borden te lezen. Deze functie is nog niet beschikbaar in het openbaar vervoer in Almere en de Partij voor de Dieren wil weten wat het College hieraan gaat doen.

In het rapport staan verder nog vele andere suggesties om de omgeving van het Station Oostvaarders toegankelijker te maken voor mensen met een beperking/ handicap en stellen de opstellers dat dit station een goede locatie voor de overstap naar de Floriade te zijn waarbij zij dan eveneens de toegankelijkheid van het station extra willen benadrukken.
Indiener van deze vragen is benieuwd naar de mening van het College over al deze aspecten en naar de wijze waarop de gemeente hier, in nauwe samenwerking met de NS en Allgo, bereid is te opereren zodat Almere inclusiever wordt en mensen met een beperking precies dezelfde dingen kunnen doen als mensen zonder beperking.

Indiendatum: 22 jun. 2021
Antwoorddatum: 24 aug. 2021

Geachte mevrouw Puhl,

Op 22 juni 2021 heeft u ons college schriftelijke vragen gesteld over Is Almere wel goed toegankelijk voor blinden en slechtzienden? Vanwege het zomerreces is het ons helaas niet gelukt om deze binnen de gebruikelijke termijn van één maand te beantwoorden.

Wij danken u voor het stellen van de vragen over de door de Oogvereniging geconstateerde punten. Almere was ooit één van de eerste Nederlandse gemeenten die de toegankelijkheid van het openbaar vervoer op hoog niveau voor elkaar kreeg en dus zijn wij er veel aan gelegen dit te handhaven.

Om knelpunten aan te pakken gaan wij graag het overleg aan met belangengroepen, zoals de Oogvereniging Flevoland. Zij weten als geen ander waar reizigers hinder ervaren in het openbaar vervoer. Daar waar de belangenvereniging knelpunten ervaart, horen wij dat graag zo snel mogelijk van ze, zodat wij kunnen kijken of deze op te lossen zijn. Uiteraard is de gemeente zelf ook alert op zaken die verbetering behoeven. Toch komt het voor dat er knelpunten zijn die wij (nog) niet in beeld hebben.

Om het contact met de Oogvereniging Flevoland in de toekomst beter en directer te laten verlopen wijzen wij in de gemeentelijke organisatie een contactpersoon voor deze belangenvereniging aan. Daarnaast willen wij graag op ambtelijk niveau komen tot een structureel en regulier overleg met diverse belangengroepen. In dit overleg kunnen de knel- en aandachtspunten worden doorgenomen en is onderlinge afstemming mogelijk. Dit zorgt naar verwachting ook voor meer wederzijds begrip. De komende periode gaan wij dat proces verder inrichten.

1. Wist het College dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan bij het Bustransferium ’t Oor aangezien de reeds aangelegde geleidelijnen en/of noppenmarkeringen op een aantal plaatsen nu al zijn verdwenen? Dit geldt specifiek voor de stoep van de Kiss & Ride en de oversteekplaatsen op het Bustransferium.

Deze situatie was ons niet bekend en wij waren ook verrast. Bij het aanbrengen van de geleidelijnen en noppenmarkeringen op het busstation is Thermoplast als bevestigingsmateriaal gebruikt. Volgens de productinfo zou dit circa zeven jaar mee moeten gaan. Waarom de geleidelijnen desondanks nu toch al losraken onderzoeken wij samen met de aannemer.

2. Wat kan het College doen om ervoor te zorgen dat deze ernstig gevaarlijke situatie op zo kort mogelijke termijn wordt hersteld?

Wij vinden ook dat de losliggende markering een gevaarlijke situatie oplevert en zorgen er daarom voor dat de geleidelijnen en noppenmarkeringen tussen de Kiss & Ride en het busstation op korte termijn worden hersteld.

3. Wat kan het College doen om ervoor te zorgen dat de halteplaatsen voor het stads- en streekvervoer in Almere wel voldoen aan het Besluit Toegankelijk Openbaar Vervoer. Kunt u een tijdsindicatie geven?

Wij nemen het Besluit Toegankelijk Openbaar Vervoer en (aanvullende) richtlijnen vanuit het CROW in acht bij het realiseren van nieuwe ov-infrastructuur in Almere. Omdat veel van de bestaande haltes zijn gerealiseerd voor ingang van de laatste wetgeving en richtlijnen komt het soms voor dat deze nog niet volledig aan de laatste eisen voldoen.

Wij willen belangengroepen verzoeken om ambtelijk contact op te nemen met de gemeente om belangrijke verbeterpunten te melden. Deze kunnen dan worden opgepakt. Uitgangspunt is dat zaken die niet voldoen aan de laatste eisen worden aangepakt bij groot onderhoud of bij vervanging. Een exacte tijdsindicatie daarvan is niet te geven, omdat elementen zoals DRIS1 en betegeling verschillende levensduren hebben.

Om een beter beeld te krijgen van de staat van de haltes voeren wij eind 2021 een technische schouw uit. Verder wordt vanaf 2022 elke ov-halte minimaal eens per drie jaar bezocht (en elk jaar gefotografeerd) voor het actueel houden van de haltekenmerken in het Centraal Halte Bestand. In dat bestand worden onder meer de perronhoogtes en de aanwezigheid van markering bijgehouden. Deze inventarisatie loopt via DOVA2.

4. Is het College van plan om station Oostvaarders t.z.t. te benutten als overstaplocatie voor de Floriade en zo ja, hoe wil het College, samen met de NS en Allgo, de hindernissen die nu geconstateerd zijn voor mensen met een (gezichts) beperking, oplossen en binnen welke termijn?

Station Oostvaarders wordt niet benut als overstaplocatie voor de Floriade. Desondanks moeten ook hier natuurlijk de aanwezige hindernissen worden aangepakt. Op basis van het Schouwrapport omgeving station Oostvaarders hebben wij een beeld van de knelpunten. Wij gaan onderzoeken of wij deze werkzaamheden kunnen combineren met het project De Groene Loper/station Almere Oostvaarders. Omdat dit project zich nog in de ontwerpfase bevindt, hebben wij nog geen exact beeld van de planning hiervoor.

5. Is het mogelijk dat, ook in Almere, een systeem met auditieve toelichting van de vertrektijden wordt ingericht? Zo ja, wat is hiervoor nodig en wanneer? Zo nee, waarom niet?

Op de busstations Poort en ’t Oor is auditieve ondersteuning aanwezig. Het systeem is ondergebracht in de overzichtsdisplays. Op station Almere Centrum werken wij aan de vervanging van de huidige displays en het achterliggende systeem. Hiervoor is inmiddels goedkeuring vanuit de provincie Flevoland. Bij deze vervanging wordt ook auditieve ondersteuning aangebracht. Naar verwachting is dit eind 2021 of in 2022 gereed.

Voor de haltes in de rest van de gemeente wachten wij op de vervanging van de huidige reisinformatie (DRIS)-displays. Deze zijn reeds aangeschaft voor ingang van de huidige wetgeving en richtlijnen rond toegankelijkheid. Wij onderzoeken nog of bij de vervanging van de displays op termijn auditieve ondersteuning kan worden geïnstalleerd.

Reizigers die behoefte hebben aan auditieve ondersteuning in het openbaar vervoer wijzen wij op de gratis OVinfo app. Deze is te downloaden voor Android (Play Store) en iOS (App Store). De app geeft realtime vertrekinformatie op alle ov-haltes en is ontwikkeld met speciale aandacht voor toegankelijkheid. Alle informatie is drempel-vrij toegankelijk.

Op de iPhone en iPad zijn alle knoppen door VoiceOver uit te spreken en is dynamische lettergrootte aanwezig. Op Android-toestellen wordt gebruik gemaakt van de beschikbare toegankelijkheid-functies, zoals Talkback. Keolis nodigt de Oogvereniging graag uit voor een uitleg hierover door een ervaringsdeskundig lid van het ROCOV Utrecht. Dit kan worden ingepland zodra de Corona-situatie het toelaat.

6. Kunt u aangeven wanneer de geleidelijn wordt aangebracht van het busplein bij station Almere Centrum naar de Driehoek waar de Oogvereniging haar trainingslocatie heeft en is de verwachting reëel dat dit tot aan eind 2022 kan duren?

Wij kennen de vraag over de gewenste geleidelijn tussen station Almere Centrum en het Gezondheidscentrum De Driehoek. In het project Stationsomgeving wordt een tweede geleidelijn aangebracht vanaf de oostkant van het busplein tot op het Mandelaplein. Wij onderzoeken nog in welke vorm de rest van het traject (van het Mandelaplein tot de Driehoek) kan worden gerealiseerd. Voor beide geldt dat wij ernaar streven het zo snel mogelijk te realiseren, maar de fasering is mede afhankelijk van de planningen binnen het project Stationsomgeving. Het zal in ieder geval uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 gereed zijn, als het gehele project Stationsomgeving moet zijn afgerond.

7. Wat gaat het College (i.s.m. NS en Allgo) met de overige aanbevelingen uit het schouwrapport doen en kan zij concreet aangeven hoe zij dit wil aanpakken? Zo ja, welke is dat? Zo nee, waarom niet?

Wij inventariseren de aanbevelingen uit de schouwrapporten. Inmiddels is een online kaart beschikbaar waarin alle punten zijn getoond, met bijbehorende informatie. Zie ook de afbeelding hierna. Dit is een concept, dat later verder uitgewerkt kan worden. De knelpunten worden in principe aangepakt bij groot onderhoud in een gebied. Maar los daarvan bekeken wij welke knelpunten prioriteit behoeven om eerder opgelost te worden. Wij gaan hierbij graag op ambtelijk niveau het overleg aan met belangengroepen. Het voornemen is om gezamenlijk een structureel regulier overleg te starten, bij voorkeur via het gemeentelijke team Inclusie. Ook Keolis heeft toegezegd hierbij (afhankelijk van het onderwerp) te willen aanhaken.

Toelichting:

De Oogvereniging Flevoland/Werkgroep ViP Almere hebben in mei 2021 een schouw uitgevoerd bij station Almere Oostvaarders en omgeving. Hierover hebben zij een uitgebreid rapport naar de gemeenteraad en het College gestuurd. De Partij voor de Dieren is benieuwd wat het College met dit rapport en de talrijke aanbevelingen gaat doen.

De Oogvereniging Flevoland stelt dat, om zelfstandig te kunnen reizen, het voor blinden en slechtzienden belangrijk is dat er geleidelijnen bij de stationsuitgangen naar de bushaltes en bij bushaltes zijn. Helaas ontbreken bij de stations in Almere de aansluitende geleidelijnen naar de bushaltes toe. Zelfs op het Busplein bij station Almere Centrum, het belangrijkste station van Almere is het voor mensen met een visuele beperking niet goed, aldus de opstellers van dit schouwrapport. De Partij voor de Dieren wil weten wat het College hieraan gaat doen.

Onderzoek heeft verder aangetoond dat in Almere de halteplaatsen voor het stads- en streekvervoer bij lange na nog niet voldoen aan het Besluit Toegankelijk 7 Openbaar Vervoer en de ontwerprichtlijnen routegeleiding voor blinden en slechtzienden. Volgens de Oogvereniging/ Werkgroep ViP Almere ligt Almere, in vergelijking met andere gemeenten in het land, mijlen ver achter. Ook voldoen de halteplaatsen niet aan de CROW richtlijn Toegankelijkheid. De Partij voor de Dieren wil weten wat het College hieraan gaat doen.

Verder hangen bij bus- en tramhaltes digitale borden met daarop de vertrektijden van de eerstvolgende bussen en trams. Op steeds meer plekken kan deze informatie ook voorgelezen worden, bijv. door een knop in te drukken die op de paal van het digitale bord is bevestigd of waarbij displays met vertrekinformatie de spraakfunctie geactiveerd worden door het scherm aan te raken. Deze spraakfunctie is erg makkelijk voor wie moeite heeft de digitale borden te lezen. Deze functie is nog niet beschikbaar in het openbaar vervoer in Almere en de Partij voor de Dieren wil weten wat het College hieraan gaat doen.

In het rapport staan verder nog vele andere suggesties om de omgeving van het Station Oostvaarders toegankelijker te maken voor mensen met een beperking/ handicap en stellen de opstellers dat dit station een goede locatie voor de overstap naar de Floriade te zijn waarbij zij dan eveneens de toegankelijkheid van het station extra willen benadrukken.
Indiener van deze vragen is benieuwd naar de mening van het College over al deze aspecten en naar de wijze waarop de gemeente hier, in nauwe samenwerking met de NS en Allgo, bereid is te opereren zodat Almere inclusiever wordt en mensen met een beperking precies dezelfde dingen kunnen doen als mensen zonder beperking.