Bomenkap Sprietzeil


Weer wordt de bosstrook geraakt

Indiendatum: 30 jun. 2021

Deze vragen zijn samen met de SP ingediend.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het College ervan op de hoogte dat de brief d.d. 17 juni jl. die de bewoners van Sprietzeil 30 t/m 66 van de gemeente ontvingen over de bomenkap achter hun huizen, bij de bewoners tot verontwaardiging en verbazing heeft geleid? Zo ja, kunt u zich dat voorstellen?

2. Kunt u aangeven waarom deze bomen toch gekapt gaan worden als er geen wateroverlast meer is? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid af te zien van het kappen van deze bomen nu het probleem al enkele jaren geleden is opgelost? Zo nee, waarom niet?

4. Is de brief over de bomenkap ook aan de bewoners van Stormzeil gestuurd? Zo nee, waarom niet?

5. Is de procedure conform het Bomenkader gevolgd, zowel wat betreft de voorgenomen kap als de gevolgde participatie daarbij? Zo ja, op welke wijze. Zo nee, waarom niet?

6. Is het College ervan op de hoogte dat de nu voorgenomen bomenkap al de derde aanslag in 13 jaar is op de smalle bosstrook tussen de huizen aan Sprietzeil en die aan Stormzeil?

a. Zo ja, wat blijft er nog van het bos over, waar de woningen aan Sprietzeil 13 jaar geleden als boswoningen” werden verkocht?

b. Vindt u het aanvaardbaar dat woningen die als “boswoningen” zijn verkocht, door successievelijke bomenkap al na 13 jaar niet meer aan het bos liggen?

7. Is het College ervan op de hoogte dat het probleem van de wateroverlast dat de gemeente met de voorgenomen bomenkap -voor het graven van een afwateringsgreppel- beoogt optelossen, reeds 2 jaar geleden door het graven van de greppel langs de woningen aan het Stormzeil is opgelost? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom nu toch opnieuw bomenkap om nog een afwateringsgreppel te graven?

8. Is het College zich ervan bewust dat bomen veel water aan de bodem onttrekken en dat bij bomenkap de bodem door het gebruikte materieel dichtgereden wordt, met als gevolg juist een grotere kans op wateroverlast? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom toch bomenkap?

9. Is het College, zoals in de brief aan de bewoners staat, werkelijk van oordeel “dat de wateroverlast veroorzaakt wordt doordat de bovenlaag van de grond slecht waterdoorlatend is door de aanwezige humus/klei en andere organische materialen”? Zo ja kunt u ons de onderbouwing hiervan geven? Volgens ons is de aanwezigheid van humus en andere organische materialen in de kleibodem - vermoedelijk ontstaan als gevolg van de jarenlange ontwikkeling van de bosbodem- namelijk juist goed voor de water- en lucht-doorlatendheid en de sponswerking van de kleibodem. Zie ook:

10. Zijn er alternatieven onderzocht waarmee de eventuele wateroverlast opgelost kan worden zonder de bomen te kappen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke alternatieven?

11. Mocht het graven van een greppel noodzakelijk zijn om eventuele wateroverlast in de toekomst te voorkomen, ligt het dan niet meer voor de hand om de reeds bestaande greppel langs de huizen van stormzeil te verbreden/verdiepen, wat geheel zonder bomenkap mogelijk is? (In de ca 10m brede, eerder gekapte bosstrook ter plaatse is het zelfs mogelijk van de greppel een slingerende wadi te maken!) Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

De brief van 17 juni jl. die de bewoners van Sprietzeil van de gemeente ontvingen, heeft bij de bewoners tot verontwaardiging en verbazing geleid, zoals ook Omroep Flevoland berichtte. Volgens de brief gaat de gemeente, om wateroverlast op te lossen, in het najaar over de volle lengte in de bosstrook bomen kappen om een afwateringsgreppel te graven.
De indieners van deze vragen hebben de situatie ter plekke bekeken en de bewoners gesproken. Volgens de bewoners is de wateroverlast reeds 2 jaar geleden door het graven van een greppel langs de woningen aan Stormzeil afdoende opgelost. Ook steekt het de bewoners dat de nu voorgenomen bomenkap al de derde aanslag in 13 jaar op de bosstrook is. Eerst is er zonder inspraak over de volle lengte een strook van 10m bos gekapt voor de aanleg van Stormzeil, vervolgens werden alle grootste bomen gekapt vanwege de Essentaksterfte en nu wil de gemeente weer over de volle lengte een strook bos kappen, nu om de wateroverlast optelossen, die 2 jaar geleden al is opgelost. De bewoners hebben hun woning als “boswoning” gekocht, maar in slechts 13 jaar blijft er door bomenkap bitter weinig van het bos over.
https://www.omroepflevoland.nl...

Indiendatum: 30 jun. 2021
Antwoorddatum: 7 sep. 2021

Deze vragen zijn samen met de SP ingediend.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het College ervan op de hoogte dat de brief d.d. 17 juni jl. die de bewoners van Sprietzeil 30 t/m 66 van de gemeente ontvingen over de bomenkap achter hun huizen, bij de bewoners tot verontwaardiging en verbazing heeft geleid? Zo ja, kunt u zich dat voorstellen?

Naar aanleiding van diverse meldingen van bewoners over wateroverlast hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar de hydrologische (bodemvochtigheid) situatie van het bosvak. In de brief van 17 juni 2021 zijn de uitkomst van het onderzoek en de uit te voeren maatregelen opgenomen. Wij realiseren ons dat de oplossing voor de wateroverlast een gevoelige kwestie betreft. Daarom is er voor gekozen om naast het versturen van de informatiebrief ook een rondgang met bewoners te organiseren. Ter plekke konden wij meer uitleg geven over de maatregelen en de vragen van bewoners beantwoorden. Tijdens de rondgang hebben bewoners een aantal aandachtspunten en wensen meegegeven die wij meenemen in de uitwerking.

2. Kunt u aangeven waarom deze bomen toch gekapt gaan worden als er geen wateroverlast meer is? Zo nee, waarom niet?

De wateroverlast is nog niet opgelost. Bij de ontwikkeling van het Stormzeil is een greppel gegraven waardoor een deel van het water opgevangen wordt. Hierdoor heeft het water (tot op heden) de percelen van de bewoners niet meer bereikt. Het bosvak staat nog steeds iedere winterperiode blank. De aangegeven maatregelen zijn noodzakelijk om het bosvak voor de toekomst te kunnen behouden.

3. Bent u bereid af te zien van het kappen van deze bomen nu het probleem al enkele jaren geleden is opgelost? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij zijn daartoe niet bereid. De wateroverlast is nog niet opgelost. Zie de
beantwoording van vraag 2.

4. Is de brief over de bomenkap ook aan de bewoners van Stormzeil gestuurd? Zo nee, waarom niet?

Nee, alleen de direct betrokkenen zijn geïnformeerd.
De maatregelen hebben geen directe invloed op de bewoners van Stormzeil, wel op de bewoners van Sprietzeil 30 t/m 66. Zodra de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, worden de bewoners van Sprietzeil en Stormzeil geïnformeerd.

5. Is de procedure conform het Bomenkader gevolgd, zowel wat betreft de voorgenomen kap als de gevolgde participatie daarbij? Zo ja, op welke wijze. Zo nee, waarom niet?

De bosvakken van Almere worden geschaard onder de hoofdboomstructuur.
Conform het bomenkader zijn de direct betrokkenen geïnformeerd en de vragen van bewoners worden beantwoord

6. Is het College ervan op de hoogte dat de nu voorgenomen bomenkap al de derde aanslag in 13 jaar is op de smalle bosstrook tussen de huizen aan Sprietzeil en die aan Stormzeil?

a. Zo ja, wat blijft er nog van het bos over, waar de woningen aan Sprietzeil 13 jaar geleden als boswoningen” werden verkocht?

b. Vindt u het aanvaardbaar dat woningen die als “boswoningen” zijn verkocht, door successievelijke bomenkap al na 13 jaar niet meer aan het bos liggen?

Ons beheer is gericht op een duurzame instandhouding van het bosvak. Hiervoor zijn ingrepen nodig. Door de uitvoering van (her)inrichtingsmaatregelen aan de noordzijde van het bosvak, ter hoogte van Stormzeil, is een deel van de bomen en het bos verdwenen. De ruimte die na de bouw van de woningen nog over is gebleven, is weer ingeplant met singel en struiksoorten voor de opbouw van een mantel-zoom vegetatie. Daarnaast zijn er essen uit het bosvak verwijderd vanwege de essentaksterfte. Er zijn andere boomsoorten hiervoor terug geplaatst.

7. Is het College ervan op de hoogte dat het probleem van de wateroverlast dat de gemeente met de voorgenomen bomenkap -voor het graven van een afwateringsgreppel- beoogt optelossen, reeds 2 jaar geleden door het graven van de greppel langs de woningen aan het Stormzeil is opgelost? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom nu toch opnieuw bomenkap om nog een afwateringsgreppel te graven?

Zie de beantwoording van vraag 2.

8. Is het College zich ervan bewust dat bomen veel water aan de bodem onttrekken en dat bij bomenkap de bodem door het gebruikte materieel dichtgereden wordt, met als gevolg juist een grotere kans op wateroverlast? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom toch bomenkap?

Dit is niet van toepassing. De strook waar de werkzaamheden plaatsvinden en waar mogelijk verdichting kan plaatsvinden wordt ontgraven voor de aanleg van drainage en de greppel. De vrijgekomen grond wordt gebruikt om het speeltuintje aan Sprietzeil op te hogen. Tijdens het natte seizoen, de winterperiode, onttrekt een boom minimaal water uit de grond. Doordat er geen blad aan de bomen zit is er geen sprake van verdamping.

9. Is het College, zoals in de brief aan de bewoners staat, werkelijk van oordeel “dat de wateroverlast veroorzaakt wordt doordat de bovenlaag van de grond slecht waterdoorlatend is door de aanwezige humus/klei en andere organische materialen”? Zo ja kunt u ons de onderbouwing hiervan geven? Volgens ons is de aanwezigheid van humus en andere organische materialen in de kleibodem - vermoedelijk ontstaan als gevolg van de jarenlange ontwikkeling van de bosbodem- namelijk juist goed voor de water- en lucht-doorlatendheid en de sponswerking van de kleibodem. Zie ook:

De woningen rondom het bosvak zijn opgehoogd met zand en het bosvak bestaat uit klei. De doorlatendheid en het waterbergend vermogen van klei is veel geringer ten opzichte van de omringende percelen. Het water stroomt af richting het lager gelegen bosvak.

10. Zijn er alternatieven onderzocht waarmee de eventuele wateroverlast opgelost kan worden zonder de bomen te kappen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke alternatieven?

Er zijn meerdere oplossingsrichtingen uitgewerkt. Het is niet mogelijk om maatregelen uit te voeren waarbij alle bomen kunnen blijven staan. Wij hebben gekozen voor de meest robuuste oplossing waarbij op langere termijn het minst aantal bomen verwijderd worden.

11. Mocht het graven van een greppel noodzakelijk zijn om eventuele wateroverlast in de toekomst te voorkomen, ligt het dan niet meer voor de hand om de reeds bestaande greppel langs de huizen van stormzeil te verbreden/verdiepen, wat geheel zonder bomenkap mogelijk is? (In de ca 10m brede, eerder gekapte bosstrook ter plaatse is het zelfs mogelijk van de greppel een slingerende wadi te maken!) Zo nee, waarom niet?

In het door u geschetste alternatief moet er extra ruimte gecreëerd worden om een onderhoudspad aan te leggen. Hiervoor is het noodzakelijk om bomen te verwijderen. Zie ook de beantwoording van vraag 10.

Toelichting van de vragenstellers:

De brief van 17 juni jl. die de bewoners van Sprietzeil van de gemeente ontvingen, heeft bij de bewoners tot verontwaardiging en verbazing geleid, zoals ook Omroep Flevoland berichtte. Volgens de brief gaat de gemeente, om wateroverlast op te lossen, in het najaar over de volle lengte in de bosstrook bomen kappen om een afwateringsgreppel te graven.
De indieners van deze vragen hebben de situatie ter plekke bekeken en de bewoners gesproken. Volgens de bewoners is de wateroverlast reeds 2 jaar geleden door het graven van een greppel langs de woningen aan Stormzeil afdoende opgelost. Ook steekt het de bewoners dat de nu voorgenomen bomenkap al de derde aanslag in 13 jaar op de bosstrook is. Eerst is er zonder inspraak over de volle lengte een strook van 10m bos gekapt voor de aanleg van Stormzeil, vervolgens werden alle grootste bomen gekapt vanwege de Essentaksterfte en nu wil de gemeente weer over de volle lengte een strook bos kappen, nu om de wateroverlast optelossen, die 2 jaar geleden al is opgelost. De bewoners hebben hun woning als “boswoning” gekocht, maar in slechts 13 jaar blijft er door bomenkap bitter weinig van het bos over.
https://www.omroepflevoland.nl...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Is Almere wel goed toegankelijk voor blinden en slechtzienden?

Lees verder

Nationale feestdag Keti Koti en onderzoek slavernijverleden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer