Ernstige inperking WMO-vervoer in Almere


Vanaf 8 februari vervoer geweigerd

Indiendatum: 2 mrt. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Ben u op de hoogte dat Almeerse burgers die gebruik maken van het WMO-vervoer vanaf 8 februari geweigerd zijn door de vervoerder als er geen aantoonbare (medisch of niet medische) noodzaak is? Zo ja, wat vindt u hiervan?

2. Ben u het met de Partij voor de Dieren eens dat het WMO-vervoer in Almere op één lijn hoort te zijn met de landelijke Corona-vervoerlijn en dat de WMO-vervoerder geen eigen afwijkend protocol mag hanteren? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het criterium ‘aantoonbare medische of niet medische noodzaak’ niet geëigend is om te hanteren, mede vanwege de privacy scheiding maar ook omdat dit criterium op velerlei manieren uitgelegd kan worden waardoor willekeur mogelijk is?

4. Bent u eens dat dit strikte Corona-protocol oneigenlijk is en strijdig met de rechten voor de Gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz)? Zo nee, waarom niet?

5. Waarom zijn deze klachten niet eerder boven water gekomen? Er is aan de telefoon fors over geklaagd. Medewerkers van Salders hadden mensen kunnen attenderen op hun recht om een klacht bij een onafhankelijk klachtenbureau in te dienen (zie toezegging brief 26-05-2020).

6. Wat gaat u doen om herhaling te voorkomen?

Toelichting:

De afgelopen 2 weken zijn er meerdere klachten/ signalen binnen gekomen dat mensen die gebruik moeten maken van het WMO-vervoer door Taxibedrijf Salders geweigerd worden. Salders heeft een eigen Corona-protocol ingevoerd dat veel verder gaat dan het sectorprotocol voor zorgvervoer. Verschillende Almeerse burgers hadden het WMO-vervoer nodig om op bezoek bij hun partner te gaan die net een herseninfarct had gehad en in het ziekenhuis lag, of om naar het stadhuis te komen of om naar hun dochter of vriendin te gaan omdat ze al maanden alleen eenzaam thuis zitten. Zelfs vervoer naar een locatie om een COVID-test te doen, conform de test afspraken die in Nederland gelden, werd geweigerd.

De Partij voor de Dieren vindt dat door deze handelswijze van de WMO-vervoerder vele (vooral ouderen) nu niet meer rechtsgeldig worden vervoerd waardoor deze Almeerders ernstig in hun bewegingsvrijheid beperkt worden. Vanaf 2 maart heeft de gemeente aangegeven dat deze werkwijze gestaakt zal worden.

Indiendatum: 2 mrt. 2021
Antwoorddatum: 30 mrt. 2021

1. Bent u op de hoogte dat Almeerse burgers die gebruik maken van het WMO-vervoer vanaf 8 februari geweigerd zijn door de vervoerder als er geen aantoonbare (medisch of niet medische) noodzaak is? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Wij zijn ervan op de hoogte dat vanaf maart 2020 er in overleg met Taxi Salders maatregelen genomen zijn in de uitvoering van het collectief vervoer. Ook de belangenorganisaties zijn hierbij betrokken. Dit in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid, het RIVM en/of het landelijk Protocol Veilig Zorgvervoer/het sectorprotocol Zorgvervoer. Onze inzet is erop gericht om verspreiding van het virus in Flevoland te voorkomen en te reduceren. De basis is ‘blijf thuis, tenzij het strikt noodzakelijk is om te reizen’. Zo zijn ook bij de tweede lockdown op 15 december 2020 de vervoersmaatregelen tijdelijk verscherpt met een update per 8 februari 2021. In beide gevallen is de lijn, zoals deze ook voor het OV geldt: ‘reis alleen indien dit strikt noodzakelijk is’.

Wij hebben aandacht voor de mate van noodzakelijkheid van ritten met de deeltaxi. Zoals tijdens de feestdagen naar familie, naar professionele sportactiviteiten, naar het ziekenhuis voor behandeling, in het kader van eenzaamheid et cetera. Zo ook naar vaccinatiepunten. Tussen 14 december 2020 en 2 maart 2021 zijn er gemiddeld 250-300 ritten per week uitgevoerd. Na de aangekondigde versoepeling (bezoeken van winkels en contactberoepen) tijdens de persconferentie van 23 februari 2021 hebben wij direct deze versoepeling doorgevoerd in nieuwe maatregelen die gelden per 2 maart 2021. Er zijn geen beperkingen meer voor het WMO vervoer. Het advies aan de gebruikers blijft te overwegen of de rit noodzakelijk is.

2. Ben u het met de Partij voor de Dieren eens dat het WMO-vervoer in Almere op één lijn hoort te zijn met de landelijke Coronavervoerlijn en dat de WMO-vervoerder geen eigen afwijkend protocol mag hanteren? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn het hiermee eens.

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het criterium ‘aantoonbare medische of niet medische noodzaak’ niet geëigend is om te hanteren, mede vanwege de privacy scheiding maar ook omdat dit criterium op velerlei manieren uitgelegd kan worden waardoor willekeur mogelijk is?

Wij hebben juist gekozen voor de termen medisch en niet medisch, omdat in eerdere situaties gebleken is dat onder ‘noodzakelijke rit’ begrepen werd dat het medisch moest zijn. Ook niet medische ritten kunnen immers noodzakelijk zijn. Net zoals bij het boeken van een ‘gewone rit’ wordt de privacy gerespecteerd en is willekeur niet aan de orde. Mocht dit in de beleving van een inwoner niet naar wens verlopen, dan zien wij graag dat dit gemeld wordt bij het onafhankelijk klachtenbureau.

4. Bent u eens dat dit strikte Corona-protocol oneigenlijk is en strijdig met de rechten voor de Gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz)? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn van mening dat er geen sprake is van oneigenlijkheid, omdat de maatregelen niet gericht zijn op bepaalde personen. Deze maatregelen zijn in lijn met landelijke maatregelen en gelden voor alle burgers.

5. Waarom zijn deze klachten niet eerder boven water gekomen? Er is aan de telefoon fors over geklaagd. Medewerkers van Salders hadden mensen kunnen attenderen op hun recht om een klacht bij een onafhankelijk klachtenbureau in te dienen (zie toezegging brief 26-05-2020).

In totaal zijn er in de afgelopen drie maanden (december 2020 t/m februari 2021) zeven klachten ontvangen. Twee van de klachten hielden verband met de beperkende maatregelen. In november 2020 waren er geen klachten. Voor elke inwoner geldt dat zij bij elke vorm van onvrede over het gebruik van de deeltaxi een klacht kunnen indienen bij de gemeente en/of het onafhankelijk klachtenbureau ‘de Have’ . Dit klachtenbureau is, mede op verzoek van de raad, speciaal aangesteld voor het in behandeling nemen van klachten gerelateerd aan het Wmo-collectief vervoer.

6. Wat gaat u doen om herhaling te voorkomen?

Wij hopen dat er geen beperkende maatregelen meer nodig zullen zijn. Mochten er toch op enig moment beperkende maatregelen noodzakelijk geacht worden, dan zullen wij in de maatregel zelf nogmaals wijzen op hoe te handelen bij onvrede.

Interessant voor jou

Onwenselijke verharding van bospaden met plastic bouwafval door Staatsbosbeheer

Lees verder

Bomenkap Pianoweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer