Bomenkap Pianoweg


Waarom moeten deze kersen­bomen weg?

Indiendatum: 12 mrt. 2021

1. Kunt u aangeven waarom de aangekondigde bomenkap van de kersenbomen aan de Pianoweg niet in het bomenkapoverzicht op de website van de gemeente staat?

2. Kunt u aangeven op welke wijze de bewoners bij de voorgenomen kap betrokken zijn?

3. Kunt u aangeven hoe de voorgenomen bomenkap aan de Pianoweg past binnen het bomenkader?

4. Kunt u aangeven hoe het kan zijn dat er 22 maart nog bomen gekapt gaan worden, gezien het broedseizoen dan al begonnen is? Mocht er sprake zijn van acuut gevaar dan zouden wij dat graag uitgebreid onderbouwd willen zien.

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er in Almere wel erg snel naar het argument “slechte conditie” wordt gegrepen als reden voor het kappen van bomen? Zo nee, waarom niet?

6. Ben u het met de Partij voor de Dieren eens dat een boom in “slechte conditie” nog steeds van grote ecologische waarde is en van veel grotere waarde dan een terug geplant sprietje, wat er nog vele jaren over zal doen voordat de gekapte boom qua ecologische waarde vervangen is? Zo nee, waarom niet?

7. Ben u het met de Partij voor de Dieren eens dat een boom in “slechte conditie” nog steeds van grote waarde is voor de klimaat adaptieve functies zoals waterberging en tegen gaan van hittestress? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een boom in “slechte condititie” nog steeds van grote waarde is voor de omwonenden. Qua woongenot, mentale gezondheid, maar ook de luchtzuiverende werking en de hierboven genoemde functies? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat, als kap onvermijdelijk zou zijn, het beter is eerst slechts een deel te kappen en te vervangen en pas later, als de nieuwe bomen wat massa hebben, de andere bomen? Op deze manier verliest de omgeving niet direct haar volledige ecologische en andere hierboven genoemde waarden en verliezen de vele van de bomen afhankelijke dieren niet volledig hun leef- en verblijfplaatsen? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk en niet volgens het bomenkader is, als er, indien er toch gekapt wordt, minder bomen worden terug geplant dan er stonden, die bovendien de eerste 10 à 20 jaar ook nog eens veel kleiner in omvang zullen zijn dan de gekapte bomen? Zo nee, waarom niet?

11. Begrijpt u dat er bij de Partij voor de Dieren en de inwoners inmiddels wel twijfels bestaan over de noodzaak van kappen, ook gezien de eerdere ervaringen bij het Stamerbos en de Westerdreef?

12. Begrijpt u dat bij de Partij voor de Dieren en bij de inwoners van de stad veel onbegrip is voor het alsmaar weer een reden vinden om bomen te kappen en de enorme omvang van de bomenkap in Almere?

13. Bent u bereid de voorgenomen kap aan de Pianoweg en alle andere geplande kap uit te stellen tot de uitkomst van de trekproef aan de Westerdreef bekend is? Zo nee, waarom niet?

14. Bent u het met de eens dat deze doorgaande grootschalige kap niet past bij de grote uitdagingen waar wij als stad en wereld voor staan op het gebied van klimaatcrisis, stikstofcrisis en de grootste crisis ooit, de biodiversiteitcrisis? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

In Almere Deze Week staat een artikel over de voorgenomen kap aan de Pianoweg op 22 maart a.s.

Deze kap staat niet aangekondigd op de gemeentelijke site.

Bovendien is het broedseizoen (gebruikelijk is dat de periode van 15 maart tot 15 juli hiervoor gehanteerd wordt) dan al begonnen.

Indiendatum: 12 mrt. 2021
Antwoorddatum: 30 mrt. 2021

1. Kunt u aangeven waarom de aangekondigde bomenkap van de kersenbomen aan de Pianoweg niet in het bomenkapoverzicht op de website van de gemeente staat?

De vervanging van de bomen aan de Pianoweg komt voort uit een melding. Als er vanuit meldingen en/of inspecties bomen vervangen worden dan wordt er getoetst en gecommuniceerd conform het Bomenkader. Deze -meestal kleinschalige vervangingen- staan niet op de website. Op de website staan de projecten die voortkomen uit de meerjarenprogrammering en die zijn over het algemeen grootschalig.

2. Kunt u aangeven op welke wijze de bewoners bij de voorgenomen kap betrokken zijn?

In de afgelopen jaren zijn er meldingen binnen gekomen van bewoners en de eigenaar van het appartementencomplex. De inhoud van de melding van de eigenaar was dat de bomen schade aan het schilderwerk van het gebouw veroorzaken. Volgens onze vaste werkwijze bij dergelijke meldingen is er door de vakspecialisten van de afdeling beheer en onderhoud onderzoek gedaan. Hieruit kwam naar voren dat de bomen vervangen moeten worden. De bewoners mogen meebepalen in de keuze van de boomsoort.

3. Kunt u aangeven hoe de voorgenomen bomenkap aan de Pianoweg past binnen het bomenkader?

In het Bomenkader staat opgenomen dat wij werken aan een veilig en gezond bomenbestand met bomen die in een goede conditie verkeren. De betreffende bomen vallen in het Bomenkader onder de categorie ‘bomen in woonstraten’. Na controle ter plekke is gebleken dat de conditie van de 10 bomen langs de Pianoweg sterk achteruit gaat en dat de bomen een beperkte restlevensduur hebben. Dat komt doordat kersen over het algemeen niet erg oud worden en op een gegeven moment aan het aftakelen zijn. Dat zien wij ook gebeuren met de kersen aan de Pianoweg in de vorm van twijg- en taksterfte. De aftakeling wordt versneld doordat de groeiplaats niet optimaal is ingericht. De bomen staan dicht op het gebouw en ingrijpend snoeien wordt slecht verdragen door deze boomsoort. Hiermee past de voorgenomen vervanging binnen het Bomenkader.

4. Kunt u aangeven hoe het kan zijn dat er 22 maart nog bomen gekapt gaan worden, gezien het broedseizoen dan al begonnen is? Mocht er sprake zijn van acuut gevaar dan zouden wij dat graag uitgebreid onderbouwd willen zien.

In de Wet natuurbescherming staat geen harde datumgrens. Wij houden ons te allen tijde aan Wet Natuurbescherming en voeren bij het eventueel verwijderen van bomen een flora en faunacheck uit waarbij er onder andere gecontroleerd wordt of er geen broedende vogels verstoord worden. Vogels hebben geen zakagenda en daarom houden wij het hele jaar rond rekening met broedende vogels.

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er in Almere wel erg snel naar het argument “slechte conditie” wordt gegrepen als reden voor het kappen van bomen? Zo nee, waarom niet?

Nee, deze mening delen wij niet. Wij zijn van mening dat onze beoordeling voor de slechte conditie van een boom steeds in twijfel wordt getrokken, zonder onderbouwing. Het classificeren van de conditie gebeurt volgens een uniforme werkwijze en daar houden wij ons aan. Voor het beoordelen wordt er een intern advies aan de vakspecialisten gevraagd en in sommige gevallen ook aan externe specialisten. Uit het advies blijkt of er aanvullend onderzoek nodig is of dat wij op basis van het advies over kunnen gaan tot het wel of niet vervangen van de boom. Wij werken -conform het Bomenkader- aan een veilig en gezond bomenbestand met bomen die in een goede conditie verkeren.

6. Ben u het met de Partij voor de Dieren eens dat een boom in “slechte conditie” nog steeds van grote ecologische waarde is en van veel grotere waarde dan een terug geplant sprietje, wat er nog vele jaren over zal doen voordat de gekapte boom qua ecologische waarde vervangen is? Zo nee, waarom niet?

Ja, deze mening delen wij. Er is om die reden voor gekozen om eerst het deel bij de woningen te vervangen en de bomen bij de rotonde als deze bomen aan het einde van de levensduur zijn.

7. Ben u het met de Partij voor de Dieren eens dat een boom in “slechte conditie” nog steeds van grote waarde is voor de klimaat adaptieve functies zoals waterberging en tegen gaan van hittestress? Zo nee, waarom niet?

Elke boom is van grote waarde. Indien nodig vervangen wij bomen, omdat wij streven naar een gezond en vitaal bomenbestand, conform het Bomenkader. De ecosysteemdiensten (waaronder klimaatadaptieve eigenschappen) van bomen zijn 1 op 1 gekoppeld aan bladmassa. Bomen met een goede conditie (veel bladmassa) dragen veel meer bij dan bomen met een slechte conditie (weinig bladmassa).

8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een boom in “slechte condititie” nog steeds van grote waarde is voor de omwonenden. Qua woongenot, mentale gezondheid, maar ook de luchtzuiverende werking en de hierboven genoemde functies? Zo nee, waarom niet?

Zie de beantwoording van vraag 7. Conform het Bomenkader werken wij samen met onze bewoners aan de groene stad. Wij betrekken bewoners zoveel mogelijk bij keuzes rond bomen in hun omgeving. Daarbij gaan wij in gesprek en combineren wij de inbreng van de omgeving met ons vakmanschap.

9. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat, als kap onvermijdelijk zou zijn, het beter is eerst slechts een deel te kappen en te vervangen en pas later, als de nieuwe bomen wat massa hebben, de andere bomen? Op deze manier verliest de omgeving niet direct haar volledige ecologische en andere hierboven genoemde waarden en verliezen de vele van de bomen afhankelijke dieren niet volledig hun leef- en verblijfplaatsen? Zo nee, waarom niet?

Zie beantwoording van vraag 6.

10. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk en niet het bomenkader is, als er, indien er toch gekapt wordt, minder bomen worden terug geplant dan er stonden, die bovendien de eerste 10 à 20 jaar ook nog eens veel kleiner in omvang zullen zijn dan de gekapte bomen? Zo nee, waarom niet?

Ja, de mening over de onwenselijkheid delen wij, maar dit staat niet vermeld in het Bomenkader. In het Bomenkader staat dat wij werken aan een kwalitatief hoogwaardig bomenbestand en er wordt niet gesproken over het 1 op 1 terug planten. Wij gaan voor een gezond en vitaal bomenbestand om zo maximaal te profiteren van de ecosysteemdiensten die bomen leveren. In het verleden was het mogelijk om bomen te planten bovenop kabels en leidingen. Door aangescherpte regelgeving op het gebied van kabels en leidingen door externe partijen is dit niet meer mogelijk en kunnen op deze locatie niet evenveel bomen teruggeplaatst worden. Dit is conform het Bomenkader. Doordat er tegenwoordig meer aandacht is voor de groeiplaatsinrichting zullen de bomen die wij nu planten langer hun functie vervullen en meer ecosysteemdiensten leveren.

11. Begrijpt u dat er bij de Partij voor de Dieren en de inwoners inmiddels wel twijfels bestaan over de noodzaak van kappen, ook gezien de eerdere ervaringen bij het Stamerbos en de Westerdreef?

Nee, dit begrijpen wij absoluut niet. Het gaat hier om totaal verschillende casussen. Wij maken zeer zorgvuldige vaktechnische afwegingen en handelen conform het Bomenkader.

12. Begrijpt u dat bij de Partij voor de Dieren en bij de inwoners van de stad veel onbegrip is voor het alsmaar weer een reden vinden om bomen te kappen en de enorme omvang van de bomenkap in Almere?

Er is geen sprake van een enorme bomenkap in Almere. Het gaat om vervangingen met de intentie Almere nu en in de toekomst groen te houden. Wij herkennen ons niet in de suggestie dat wij argumenten zoeken om over te gaan tot de vervanging van bomen, integendeel.

13. Bent u bereid de voorgenomen kap aan de Pianoweg en alle andere geplande kap uit te stellen tot de uitkomst van de trekproef aan de Westerdreef bekend is? Zo nee, waarom niet?

Nee. Uit de weinige reacties die wij van de bewoners hebben ontvangen op de vraag naar welke vervangende boomsoort de voorkeur uitgaat, is geen eenduidig beeld ontstaan. De participatie heeft conform het Bomenkader plaatsgevonden. Omdat wij de participatie met bewoners netjes willen afronden en het plantseizoen ten einde loopt, hebben wij besloten om de werkzaamheden, die gepland stonden voor de week van 22 tot en met 26 maart, uit te stellen tot het najaar van 2021.

14. Bent u het met de eens dat deze doorgaande grootschalige kap niet past bij de grote uitdagingen waar wij als stad en wereld voor staan op het gebied van klimaatcrisis, stikstofcrisis en de grootste crisis ooit, de biodiversiteitcrisis? Zo nee, waarom niet?

Nee, deze mening delen wij niet. Het gaat om het vervangen van bomen. Zie de beantwoording op vraag 12.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Ernstige inperking WMO-vervoer in Almere

Lees verder

Wederom vertrek directielid Floriade BV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer