Eiland Utopia opge­schrikt door 'Vunzige Deuntjes'


Luid­ruchtig muziek­fes­tival verstoort omgeving van dieren en omwo­nenden

Indiendatum: apr. 2019

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

1. Hoe is de vergunning voor dit festival tot stand gekomen?

2. Is dit natuurgebied aangewezen/beschikbaar voor reguliere (muziek)festivals?

3. Wat is de maximale geluidsnorm voor dit natuurgebied en wat is de geluidsnorm afgegeven in de vergunning?

4. Hebben omwonenden en andere belanghebbenden de mogelijkheid gehad bezwaar te maken tegen de vergunning?

5. Is het college zich ervan bewust dat dit muziekfestival plaatsvindt tijdens het broedseizoen en dat er ook andere kwetsbare dieren in het natuurgebied aanwezig zijn, zoals de bever en vleermuizen?

6. Hoe gaat het college zorgen dat deze (al dan niet broedende) dieren niet verstoord worden?

7. Niet alleen geluid kan natuur en dieren verstoren, ook overmatig fel en dynamisch gebruik van licht. Wordt hier ook rekening mee gehouden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

8. Bij eerdere festivals bleek er achteraf een enorme hoeveelheid zwerfvuil te zijn achtergelaten. Hoe gaat het college er nu voor zorgen dat dit dit keer niet zal gebeuren en de natuur niet nog zwaarder en langduriger zal lijden dan tijdens het evenement zelf?

9. Hoe vindt het college een (muziek)festival als dit passen bij het principe van een groene en duurzame stad in het algemeen en in dit natuurgebied in het bijzonder?

10. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de spaarzame natuur, zoals Utopia, en haar inwoners, de dieren en de omwonenden, beschermd dienen te worden tegen grove geluidsoverlast zoals dit festival zal veroorzaken? Zo nee, waarom niet?

11. Is het college bereid de vergunning in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:
De Partij voor de Dieren is geschrokken door de berichtgeving over het New Grounds Festival dat 8 juni zal plaatsvinden op Utopia eiland, het groene hart van Almere.

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 28 mei 2019

1. Hoe is de vergunning voor dit festival tot stand gekomen?

Op 12 februari 2019 is een vergunningaanvraag ontvangen. Deze is op 19 februari 2019 ter inzage gelegd voor belanghebbenden. De burgemeester heeft een vergunning verstrekt inclusief nadere bepalingen die mede het gevolg zijn van het gevoerde overleg, zienswijzen en vastgestelde kaders.

2. Is dit natuurgebied aangewezen/beschikbaar voor reguliere (muziek)festivals?

Ja, in het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade (vastgesteld 13 december 2018) wordt de mogelijkheid gegeven voor het houden van twee geluidsdragende evenementen (tot 23.00 uur) in 2019.

3. Wat is de maximale geluidsnorm voor dit natuurgebied en wat is de geluidsnorm afgegeven in de vergunning?

Volgens het bestemmingsplan geldt een geluidsnorm van 70dB(A), gemeten op de gevels van de meest nabijgelegen geluidgevoelige objecten. In de vergunning worden de volgende waarden opgenomen, gemeten op de meetpunten zoals weergegeven in de onderstaande figuur. Bij meetpunt 2 staat weliswaar een geluidsnorm van 75 dB(A), maar dit meetpunt is nog een stuk verwijderd van het meest nabijgelegen geluidsgevoelige object.

4. Hebben omwonenden en andere belanghebbenden de mogelijkheid gehad bezwaar te maken tegen de vergunning?


Op 19 februari is de aanvraag gepubliceerd en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Hiervan is door één bewoner uit Filmwijk gebruik gemaakt. Na vergunningverlening is er mogelijkheid tot bezwaar gedurende een periode van zes weken.

5. Is het college zich ervan bewust dat dit muziekfestival plaatsvindt tijdens het broedseizoen en dat er ook andere kwetsbare dieren in het natuurgebied aanwezig zijn, zoals de bever en vleermuizen?


Ja, wij weten op basis van inventarisaties welke (zwaar) beschermde diersoorten in het gebied voorkomen. Uit gesprekken in het verleden met de betreffende initiatiefnemer is ons gebleken dat deze oog en oor heeft voor de aanwezige
natuurwaarden. Evenementen moeten ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Wij realiseren ons echter ook dat bij alle evenementen het goed is dat een initiatiefnemer zich bewust is van de mogelijke effecten op natuur. Wij
zullen daarom in het vervolg, daar waar het speelt, bij een aanvraag voor een evenementenvergunning een natuur-effectanalyse vragen waarbij gevraagd wordt om maatregelen te onderzoeken om mogelijk negatieve effecten te voorkomen.

6. Hoe gaat het college zorgen dat deze (al dan niet broedende) dieren niet verstoord worden?


Er zijn met het oog op de Floriade maatregelen getroffen om de beverburcht te vrijwaren van verstoring. In de randvoorwaarden bij het evenement zijn aanvullend de volgende maatregelen opgenomen, die de verstoring zullen beperken:

  • Geen directe verlichting in de bomen en op het wateroppervlak laten schijnen.
  • Plaatsing van hekken om betreding van de bosvakken tijdens het evenement fysiek onmogelijk te maken.

7. Niet alleen geluid kan natuur en dieren verstoren, ook overmatig fel en dynamisch gebruik van licht. Wordt hier ook rekening mee gehouden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

Het Festival vindt voornamelijk tijdens daglicht plaats tussen 12-23 uur. Op 8 juni gaat de zon om 21.58u onder. Rekening houdend met een schemerperiode zal maar een zeer korte tijd sprake zijn van nachtelijke verlichting. Zoals onder vraag 6 is aangegeven, mag er geen verlichting in de bomen en op het wateroppervlak schijnen.

8. Bij eerdere festivals bleek er achteraf een enorme hoeveelheid zwerfvuil te zijn achtergelaten. Hoe gaat het college er nu voor zorgen dat dit dit keer niet zal gebeuren en de natuur niet nog zwaarder en langduriger zal lijden dan tijdens het evenement zelf?


Na het evenement vindt een naschouw plaats, waarbij gemeente en organisator gezamenlijk bekijken of het terrein en de omgeving schoon worden opgeleverd. Als dat niet het geval is, krijgt de organisator opdracht om dat alsnog te doen. Blijft hij in gebreke, dan verzorgt de afdeling Stadsreiniging de schoonmaak en ontvangt de organisator daarvan de rekening.

9. Hoe vindt het college een (muziek)festival als dit passen bij het principe van een groene en duurzame stad in het algemeen en in dit natuurgebied in het bijzonder?


Het is belangrijk om te komen tot een gevarieerd evenementenaanbod voor diverse doelgroepen en passend bij het karakter van de stad. (Muziek-) festivals zijn daar onderdeel van. Wij hechten belang aan een inzet voor duurzaamheid bij evenementen en vragen organisaties om een gedegen afvalplan, het waar mogelijk CO2 neutraal werken en mogelijk innovatieve ideeën op dit gebied. Ook is er oog voor de eventuele (ecologische) hersteltijd van evenemententerreinen.
De Urban Greeners zorgen vanwege hun opdracht met betrekking tot de Jeugd Floriade voor een programmering op Utopia eiland. Onderdeel van de visie voor de programmering is dat het bijdraagt aan de fysieke ontwikkeling van het eiland Utopia. Het New Grounds Festival (voorheen GROW) is het jaarlijkse hoogtepunt, waar de brug wordt geslagen tussen hiphop en duurzaamheid. Bezoekers krijgen hier de kans om kennis te maken met bijzondere innovatieve
stedelijke vergroeners om zelf geïnspireerd te raken om groen te gaan ondernemen.

10. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de spaarzame natuur, zoals Utopia, en haar inwoners, de dieren en de omwonenden, beschermd dienen te worden tegen grove geluidsoverlast zoals dit festival zal veroorzaken? Zo nee, waarom niet?


Ja, daar zijn wij het mee eens. Die belangen wegen wij zorgvuldig af tegen het belang om ook evenementen mogelijk te maken. Daarom nemen wij beperkende voorschriften op in de vergunning. Daarnaast verlenen wij vanzelfsprekend niet meer vergunningen voor geluidsdragende evenementen dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan.

11. Is het college bereid de vergunning in te trekken? Zo nee, waarom niet?


De evenementenvergunning is verleend door de burgemeester. Intrekking is niet aan de orde, omdat er voldaan wordt aan de uitgangspunten waaraan wij toetsen.

Interessant voor jou

120 km/u-zone hangt in de lucht

Lees verder

Gemeentelijke maatregelen tegen extreme hitte, droogte en wateroverlast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer