Dier­vrien­de­lijke kinder­boer­de­rijen


Indiendatum: 17 jul. 2023

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat de intrinsieke waarde van het dier, zijn/haar soorteigen natuurlijke behoeften en voorlichting daarover altijd de uitgangspunten van een kinderboerderijen dienen te zijn?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dieren die leven op een kinderboerderij niet geslacht zouden moeten worden? Zo ja, deelt het college dan ook onze mening dat deze praktijk zo snel mogelijk gestopt moet worden, maar zolang er wél dieren geslacht worden, er een voorlichtingsbord zou moeten hangen dat dit aangeeft? Zo nee, waarom niet?

3. Op de kinderboerderijen in Almere wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal van Boerderijeducatie Nederland. Hierin gaat het bijvoorbeeld niet over ‘Koeien', maar over ‘Melkvee'. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat educatie in de huidige vorm, waarbij dieren puur instrumenteel worden omschreven in plaats van als voelende, empathische individuen, niet past bij de diervriendelijke stad die wij willen zijn en de educatieve functie die een kinderboerderij kan vervullen? Zo ja, dan horen wij graag welke stappen er genomen worden om deze vorm van educatie zo snel mogelijk te veranderen. Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het zeer belangrijk is voor het welzijn van de dieren op een kinderboerderij om de juiste zorg te ontvangen bij ziekte en/of verwonding en dat er altijd een dierenarts geraadpleegd dient te worden voor de zorg en eventuele euthanasie van deze dieren? Zo ja, is het college ervan overtuigd dat het het geval is dat bij ziekte of verwonding op een kinderboerderij altijd een dierenarts geraadpleegd wordt?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het belangrijk is dat de gemeente voor het einde van 2023 voldoet aan de voorwaarden voor een keurmerk? Zo ja, is het college in staat ons te informeren de stand van zaken van de voortgang op dit onderwerp? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Almere stelt hoge eisen aan het welzijn van de dieren op onze kinderboerderijen en deze moeten voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen, zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

Dit Keurmerk stelt onder andere dat dieren oud mogen worden op de kinderboerderij, de dieren voldoende ruimte hebben om zich natuurlijk te kunnen gedragen, dieren zich kunnen terugtrekken van de bezoekers, er geen exotische diersoorten leven op de kinderboerderij en als een dier ziek is dat deze medisch behandeld wordt en bij ernstig lijden door een dierenarts wordt geëuthanaseerd. Ook gaat het keurmerk ervanuit dat kinderboerderijen het goede voorbeeld zouden moeten geven en goede informatie behoren te verstrekken over hoe mensen met een huisdier om horen te gaan en over hoe er in ons land wordt omgegaan met de dieren in de vee-industrie. Niet alleen de mooie kanten behoren aandacht te krijgen, ook de minder fraaie behoren aan bod te komen.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat kinderboerderijen snel een diervriendelijk keurmerk krijgen, omdat vele kinderboerderijen zich nog niet diervriendelijk opstellen en er een verdienmodel op nahouden waarbij iets oudere dieren moeten plaats maken voor jonge dieren. Deze oudere dieren gaan dan naar de slacht, zoals ook te lezen is in een RTL nieuwsbericht van dit jaar: Kinderboerderij-geitje geslacht: 'Plaats maken voor jonge dieren' | RTL Nieuws.

De Partij voor de Dieren maakt zich ook ernstige zorgen over signalen die rondgaan dat kleinere diersoorten eigenhandig op kinderboerderijen worden gedood, om zo dure dierenartskosten te besparen. Vandaar dat de Partij voor de Dieren liever gisteren dan vandaag nog ziet dat de kinderboerderijen in Almere het Diervriendelijke Keurmerk krijgen om zo het welzijn van alle dieren te waarborgen.

Indiendatum: 17 jul. 2023
Antwoorddatum: 5 sep. 2023

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat de intrinsieke waarde van het dier, zijn/haar soorteigen natuurlijke behoeften en voorlichting daarover altijd de uitgangspunten van een kinderboerderijen dienen te zijn?

Wij vinden het dierenwelzijn in Almere belangrijk. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan de nieuwe Nota Dieren die in 2024 aan de raad wordt voorgelegd. Wij zijn het ermee eens dat op kinderboerderijen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de intrinsieke waarde van het dier, de natuurlijke behoeften en de voorlichting daarover.

Almere kent diverse kinderboerderijen die in beheer zijn bij particulieren en diverse organisaties. Met twee kinderboerderijen, in beheer en exploitatie bij Stichting Stad & Natuur, heeft de gemeente een subsidierelatie. Stad & Natuur onderschrijft het belang van dierenwelzijn en is betrokken bij de nieuwe Nota Dieren. Voor alle vragen geldt dat wij geen zicht hebben op de overige kinderboerderijen. Als onderdeel van de nieuwe nota wordt onderzocht hoe wij ook de overige kinderboerderijen in Almere kunnen betrekken bij de dierenwelzijnsdoelen.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dieren die leven op een kinderboerderij niet geslacht zouden moeten worden? Zo ja, deelt het college dan ook onze mening dat deze praktijk zo snel mogelijk gestopt moet worden, maar zolang er wél dieren geslacht worden, er een voorlichtingsbord zou moeten hangen dat dit aangeeft? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het met de Partij voor de Dieren eens dat dieren die leven op een kinderboerderij niet geslacht zouden moeten worden. Bij de twee kinderboerderijen in beheer en exploitatie bij Stad & Natuur, als ook hun andere dierenlocaties, gaan er geen dieren naar de slacht. De dieren blijven zo lang mogelijk op de locatie. Dieren die ouder worden of ziek worden, blijven op de locatie tot zij overlijden op natuurlijke wijze of geëuthanaseerd moeten worden en krijgen daarbij alle nodige (veterinaire) zorg. Soms komt het voor dat dieren worden verkocht of geruild met andere dierlocaties of dierhouders waarmee een goede relatie is. Dit gebeurt altijd met een reden, bijvoorbeeld omdat deze dieren qua gedrag niet passen op een kinderboerderij.

3. Op de kinderboerderijen in Almere wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal van Boerderijeducatie Nederland. Hierin gaat het bijvoorbeeld niet over ‘Koeien', maar over ‘Melkvee'. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat educatie in de huidige vorm, waarbij dieren puur instrumenteel worden omschreven in plaats van als voelende, empathische individuen, niet past bij de diervriendelijke stad die wij willen zijn en de educatieve functie die een kinderboerderij kan vervullen? Zo ja, dan horen wij graag welke stappen er genomen worden om deze vorm van educatie zo snel mogelijk te veranderen. Zo nee, waarom niet?

Op de kinderboerderijen van Stad & Natuur wordt geen lesmateriaal van Boerderijeducatie Nederland (BEN) gebruikt. Stad & Natuur gebruikt haar eigen lesmateriaal op de kinderboerderijen. Daarin ligt de nadruk op de aard en eigenschappen van het dier en hoe je met dieren omgaat. Er wordt respectvol gesproken over – en respectvol omgegaan met - de dieren tijdens de lessen door de educatiemedewerker. Stad & Natuur is wel aangesloten bij BEN met de schaapskooi Vroege Vogelbos, zodat zij meegenomen worden in de communicatie van BEN richting scholen. Maar ook op deze locatie wordt het eigen lespakket van Stad & Natuur gebruikt.

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het zeer belangrijk is voor het welzijn van de dieren op een kinderboerderij om de juiste zorg te ontvangen bij ziekte en/of verwonding en dat er altijd een dierenarts geraadpleegd dient te worden voor de zorg en eventuele euthanasie van deze dieren? Zo ja, is het college ervan overtuigd dat het het geval is dat bij ziekte of verwonding op een kinderboerderij altijd een dierenarts geraadpleegd wordt?

Op de kinderboerderijen van Stad & Natuur wordt altijd de dierenarts geraadpleegd wanneer dit nodig is. Alle medewerkers zijn goed opgeleid en volgen de nodige bijscholingen om te kunnen herkennen wanneer een dierenarts nodig is. Ook heeft Stad & Natuur een eigen paraveterinair in dienst.

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het belangrijk is dat de gemeente voor het einde van 2023 voldoet aan de voorwaarden voor een keurmerk? Zo ja, is het college in staat ons te informeren de stand van zaken van de voortgang op dit onderwerp? Zo nee, waarom niet?

De kinderboerderijen van Stad & Natuur hebben het keurmerk van de Stichting Kinderboerderijen Nederland dat in 2022 geheel vernieuwd is. In het coalitieakkoord is opgenomen dat kinderboerderijen moeten voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen. Dit wordt verder uitgewerkt in de nieuwe Nota Dieren, waarover uw raad is geïnformeerd op 6 juni 2023. De bijbehorende uitvoeringsagenda zal duidelijkheid geven over de tijdlijn en welke veranderingen wanneer verwacht kunnen worden.

Tot slot delen we graag de uitnodiging van Stad & Natuur aan alle raadsfracties om een keer op een van hun locaties te komen kijken. U kunt daarvoor direct contact opnemen met Stad & Natuur.

Toelichting:

Almere stelt hoge eisen aan het welzijn van de dieren op onze kinderboerderijen en deze moeten voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen, zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

Dit Keurmerk stelt onder andere dat dieren oud mogen worden op de kinderboerderij, de dieren voldoende ruimte hebben om zich natuurlijk te kunnen gedragen, dieren zich kunnen terugtrekken van de bezoekers, er geen exotische diersoorten leven op de kinderboerderij en als een dier ziek is dat deze medisch behandeld wordt en bij ernstig lijden door een dierenarts wordt geëuthanaseerd. Ook gaat het keurmerk ervanuit dat kinderboerderijen het goede voorbeeld zouden moeten geven en goede informatie behoren te verstrekken over hoe mensen met een huisdier om horen te gaan en over hoe er in ons land wordt omgegaan met de dieren in de vee-industrie. Niet alleen de mooie kanten behoren aandacht te krijgen, ook de minder fraaie behoren aan bod te komen.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat kinderboerderijen snel een diervriendelijk keurmerk krijgen, omdat vele kinderboerderijen zich nog niet diervriendelijk opstellen en er een verdienmodel op nahouden waarbij iets oudere dieren moeten plaats maken voor jonge dieren. Deze oudere dieren gaan dan naar de slacht, zoals ook te lezen is in een RTL nieuwsbericht van dit jaar: Kinderboerderij-geitje geslacht: 'Plaats maken voor jonge dieren' | RTL Nieuws.

De Partij voor de Dieren maakt zich ook ernstige zorgen over signalen die rondgaan dat kleinere diersoorten eigenhandig op kinderboerderijen worden gedood, om zo dure dierenartskosten te besparen. Vandaar dat de Partij voor de Dieren liever gisteren dan vandaag nog ziet dat de kinderboerderijen in Almere het Diervriendelijke Keurmerk krijgen om zo het welzijn van alle dieren te waarborgen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Iepenlaan Paradijsvogelweg en Goudplevierweg

Lees verder

Diervriendelijk wespenbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer