Betaalbare woningen


Waarom doet de gemeente geen beroep op Rijks­sub­sidie?

Indiendatum: 4 nov. 2020

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat iedereen in Almere recht heeft op een passende woning in een kwalitatief goede leefomgeving? Zo, nee waarom niet?
  2. Ben u het met de Partij voor de Dieren eens, dat wij als gemeente een extra verantwoordelijkheid hebben voor de woningnood onder mensen in een kwetsbare positie (financieel of anderszins) en hier op korte termijn verbetering in moet komen? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u aangeven hoe u van plan bent aan de doelstellingen uit de woonvisie op het gebied van betaalbare woningen c.q. sociale woningbouw te gaan voldoen?
  4. Kunt u daarbij specifiek ook transformatie van lege winkels/kantoren naar betaalbare woningen betrekken en de raad daarover informeren?
  5. Kunt u aangeven waarom er tot op heden, op de plannen voor de campus na, geen aanvraag is ingediend voor de rijkssubsidie “Besluit Woningbouwimpuls 2020” tot het versnellen van de woningbouw van betaalbare woningen (sociale huur, midden huur en betaalbare koop) in een kwalitatief goede leefomgeving, terwijl de nood in Almere zo hoog is?
  6. Is het college het met ons eens dat juist lastig te realiseren projecten zoals transformatie hiervoor in aanmerking kunnen komen? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u aangeven of u voornemens bent, naast de lopende aanvraag voor de campus, alsnog voor de 2de trance meerdere aanvragen in te dienen? Zo nee, waarom niet?
  8. Kunt u aangeven op welke wijze u het aandeel sociale woningbouw, dat ongeveer een derde uitmaakt van het totaalprogramma uit de woonvisie, op een goede manier gespreid in de stad gaat realiseren? In overwegend nemend dat er bij de meest recente plannen in Haven, Poort en Buiten effectief 0% sociale woningen worden toegevoegd?

Toelichting:

De Partij voor de Dieren maakt zich al langer zorgen over de ontwikkelingen rond betaalbare woningen en was één van de initiatiefnemers van de conferentie woningnood in juli 2018. In juli 2020 is na enorme vertragingen de woonvisie vastgesteld. Desondanks ontbreekt het tot op heden aan concrete plannen om iets te doen aan die enorme woningnood, vooral onder de meest kwetsbaren, mensen die afhankelijk zijn van sociale woningbouw. Integendeel, in de meeste recente plannen voor het toevoegen van woningen, zoals in Haven, Poort en Buiten, wordt 0% sociale woningen toegevoegd. De Partij voor de Dieren is van mening dat iedereen recht heeft op een goede woning in een gezonde en groene leefomgeving.

Indiendatum: 4 nov. 2020
Antwoorddatum: 1 dec. 2020

Op 4 november 2020 heeft u ons college schriftelijke vragen gesteld over Betaalbare woningen. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat iedereen in Almere recht heeft op een passende woning in een kwalitatief goede leefomgeving? Zo, nee waarom niet?

Niet iedereen, uit bijvoorbeeld Nederland, kan in Almere wonen. In die zin kan dus niet iedereen het recht worden toegezegd in Almere een woning te vinden. Maar iedereen die in Almere woont moet naar onze mening wel de mogelijkheid hebben een passende woning te kunnen vinden, in een kwalitatief goede leefomgeving. Wij hebben dan ook hoge ambities voor het woningbouwprogramma. Die ambities zijn beschreven in de Woonvisie: het toevoegen van 24.500 woningen voor huishoudens met verschillende inkomens.

2. Ben u het met de Partij voor de Dieren eens, dat wij als gemeente een extra verantwoordelijkheid hebben voor de woningnood onder mensen in een kwetsbare positie (financieel of anderszins) en hier op korte termijn verbetering in moet komen? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het eens met de stelling dat de gemeente een extra verantwoordelijkheid heeft voor de huisvesting van mensen in een kwetsbare positie. Op zich vinden wij het van belang dat er voor iedereen een oplossing komt voor de gevolgen van de schaarste op de woningmarkt. Wij zien echter de noodzaak om extra inspanning te leveren voor mensen in een kwetsbare positie. Die kwetsbaarheid kan de financiële situatie betreffen, waardoor de kans te slagen in de huidige schaarste woningmarkt extra moeilijk is. Het kan ook een andere situatie betreffen, bijvoorbeeld van medische aard, waarbij goede huisvesting van belang is de positie minder kwetsbaar te maken. Daarom hanteren wij lagere grondprijzen voor corporaties die gereguleerde huurwoningen bouwen en stellen wij een actie plan betaalbaarheid op om ook in de koop ruimte te bieden voor huishoudens met een beperkende financiële positie (zoals wij in het verleden IBBA woningen mogelijk hebben gemaakt). En daarom hanteren wij voor de woonruimteverdeling van gereguleerde huurwoningen een urgentieregeling.

3. Kunt u aangeven hoe u van plan bent aan de doelstellingen uit de woonvisie op het gebied van betaalbare woningen c.q. sociale woningbouw te gaan voldoen?

Wij werken op dit moment aan een stedelijk woningbouwprogramma en aan het sluiten van een stadsakkoord. Beide zijn gericht op de woningbouw ambities uit de Woonvisie, waaronder de doelstellingen op het gebied van betaalbare woningen. In het stadsakkoord zijn de corporaties een belangrijke partner. Met hen, evenals met andere ontwikkelende partijen in Almere, wordt het komende halfjaar gesproken over het realiseren van de opgave en de versnelling van de bouw. Zoals vermeld in onze raadsbrief van 29 september jl. over de uitvoering van de Woonvisie zullen wij de raad medio 2021 over de voortgang informeren.

4. Kunt u daarbij specifiek ook transformatie van lege winkels/kantoren naar betaalbare woningen betrekken en de raad daarover informeren?

Met de hierboven aangehaalde raadsbrief hebben wij aangegeven in december de opzet van het stedelijk woningbouwprogramma met de raad te delen. Hierin is onder meer informatie te vinden over de te verwachten woningbouw als gevolg van transformatie: informatie over welk woningen, op welk moment, waar worden verwacht. In bijlage II van de Woonvisie is al een eerste indicatie van de genoemde informatie te vinden.

5. Kunt u aangeven waarom er tot op heden, op de plannen voor de campus na, geen aanvraag is ingediend voor de rijkssubsidie “Besluit Woningbouwimpuls 2020” tot het versnellen van de woningbouw van betaalbare woningen (sociale huur, midden huur en betaalbare koop) in een kwalitatief goede leefomgeving, terwijl de nood in Almere zo hoog is?

Bij de voorbereiding van de aanvraag voor de 1e tranche is een inschatting gemaakt van de meest kansrijke projecten. De Campus kwam daarbij als meest kansrijke uit de bus, daar is dan ook op gefocust bij de verdere uitwerking van de aanvraag. Hierbij speelde de constatering dat er meer tranches in het verschiet liggen, waardoor andere locatie later aan bod kunnen komen.

6. Is het college het met ons eens dat juist lastig te realiseren projecten zoals transformatie hiervoor in aanmerking kunnen komen? Zo nee, waarom niet?

Een aanvraag voor de rijkssubsidie is alleen kansrijk als er sprake is van een lastig te realiseren project. Dat zijn niet persé transformatieprojecten. Wij zijn het er wel mee eens dat juist transformatie vaak lastig kan zijn.

7. Kunt u aangeven of u voornemens bent, naast de lopende aanvraag voor de campus, alsnog voor de 2de trance meerdere aanvragen in te dienen? Zo nee, waarom niet?

Na overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hebben wij geconstateerd dat een hernieuwde aanvraag van de Campus het meest kansrijk is. Ondertussen zijn wij aan het onderzoeken welke locaties in en om het centrum zich lenen voor een aanvraag in fases van de subsidieregeling ie nog volgen.

8. Kunt u aangeven op welke wijze u het aandeel sociale woningbouw, dat ongeveer een derde uitmaakt van het totaalprogramma uit de woonvisie, op een goede manier gespreid in de stad gaat realiseren? In overwegend nemend dat er bij de meest recente plannen in Haven, Poort en Buiten effectief 0% sociale woningen worden toegevoegd?

Een eerste beeld over de spreiding van gereguleerde huurwoningen is met de raad gedeeld in de Woonvisie: de ‘vingeroefening woningbouwprogramma’ in bijlage II. In het stedelijk woningbouwprogramma, dat in december 2020 met de raad wordt
gedeeld, wordt dit verder uitgewerkt.

Toelichting bij de vraagstelling van de Partij voor de Dieren:

De Partij voor de Dieren maakt zich al langer zorgen over de ontwikkelingen rond betaalbare woningen en was één van de initiatiefnemers van de conferentie woningnood in juli 2018. In juli 2020 is na enorme vertragingen de woonvisie vastgesteld. Desondanks ontbreekt het tot op heden aan concrete plannen om iets te doen aan die enorme woningnood, vooral onder de meest kwetsbaren, mensen die afhankelijk zijn van sociale woningbouw. Integendeel, in de meeste recente plannen voor het toevoegen van woningen, zoals in Haven, Poort en Buiten, wordt 0% sociale woningen toegevoegd. De Partij voor de Dieren is van mening dat iedereen recht heeft op een goede woning in een gezonde en groene leefomgeving.

Interessant voor jou

Stagnatie ontwikkelingen spoor Almere – Amsterdam/Utrecht

Lees verder

Laat gemeente steken vallen bij onderzoek naar vogelgriep?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer