Behandel kring­loop­winkels niet als commer­cieel bedrijf


Pas coulan­ce­re­geling toe totdat het afval­beleid herzien wordt

Indiendatum: 30 nov. 2020

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat kringlopers kunnen bijdragen aan een mogelijkheid om afval op een duurzame wijze te verwerken? Zo ja, hoe ziet u dat voor zich? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat kringloopwinkels een grote maatschappelijke functie vervullen, omdat het plekken zijn waar mensen voor een laag bedrag aan de nodige spullen kunnen komen en omdat ze fungeren als belangrijke ontmoetingsplek, onder andere voor mensen die daar werken of vrijwilliger zijn omdat ze afstand tot de arbeidsmarkt hebben? Zo nee, waarom niet?

3. Gezien het feit dat kringlopers weinig winst maken en wel een grote maatschappelijke functie vervullen, is het wat de Partij voor de Dieren betreft niet juist om ze te beschouwen als louter commerciële bedrijven wat betreft het afvalbeleid. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat kringlopers niet gezien kunnen worden als een commercieel bedrijf die zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen bedrijfsafval, zeker in ogenschouw nemende dat er nu juist in deze periode veel afval bij kringlopers terecht komt? Zo nee, waarom niet?

4. Het college geeft aan voornemens te zijn om het afvalbeleid voor kringlopers te herzien, maar pas in de tweede helft van 2021. Dat is echter nog ver weg, en we zitten momenteel midden in de tweede golf van de coronapandemie. Dat betekent dat er veel spullen naar de kringloop worden gebracht en dus ook meer afval overblijft. Deelt u de zorgen van de Partij voor de Dieren dat de urgentie voor kringloopwinkels hoog is en dus snel herzien moeten worden? Zo ja, kunt u daar een versnelling in aan brengen, bijvoorbeeld door een (tijdelijke) dispensatie- of coulanceregeling? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Sinds het begin van de coronacrisis zijn mensen thuis grote schoonmaakacties aan het houden en worden er meer spullen gebracht naar de kringlopen in Almere. Dit levert ook meer afval op voor de kringloopwinkels, wat ze vervolgens zelf naar de recycleperrons moeten brengen. Op dit moment is er geen speciaal afvalbeleid gericht op kringlopen in Almere, waardoor het afval van kringlopers wordt beschouwd als bedrijfsafval afkomstig van commerciële bedrijven. Hierdoor hebben de kringlopers deze periode meer kosten gemaakt om het afval naar perrons voor bedrijfsafval te brengen of te laten ophalen, waaraan kosten zijn verbonden. Op dit moment is Stadsreiniging aan het kijken hoe het afvalbeleid voor kringlopers herzien kan worden, maar kan dat naar verwachting pas in de tweede helft van 2021 uitwerken vanwege de lopende afspraken voor beleidsformulering en de huidige ontwikkelingen rondom een nieuw afvalinzamelsysteem.

De Partij voor de Dieren wil graag van college weten wat ze aan deze situatie kan doen.

Indiendatum: 30 nov. 2020
Antwoorddatum: 19 jan. 2021

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat kringlopers kunnen bijdragen aan een mogelijkheid om afval op een duurzame wijze te verwerken? Zo ja, hoe ziet u dat voor zich? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het ermee eens dat kringloopbedrijven een bijdrage leveren aan het duurzaam verwerken van afval. Er zijn meer soortgelijke organisaties die samen met de gemeente Almere ervoor zorgen dat afval op een (nog) duurzamere wijze wordt verwerkt.

Kringloopbedrijven helpen bij het verminderen van de hoeveelheid afval die wordt aangeboden. Dat is positief voor onze businesscase. Het afval dat kringloopbedrijven aanbieden is afval dat - zonder die kringloopbedrijven - toch bij de afdeling Stadsreiniging terecht komt. Het is dus niet onredelijk om kringloopbedrijven de mogelijkheid te bieden hun restafval gratis aan te laten bieden.

Maar dat kan niet zomaar, want het risico bestaat dat ook andere ondernemers zichzelf kringloopbedrijf gaan noemen. Een mogelijke oplossing is een certificering van kringloopbedrijven, zodat gecertificeerde bedrijven gebruik kunnen maken van deze regeling. Certificering (keurmerk) wordt afgegeven door de branchevereniging kringloopbedrijven wanneer aan bepaalde criteria wordt voldaan. Op dit moment zijn in Almere alleen de twee filialen van Rataplan gecertificeerd.

2. Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat kringloopwinkels een grote maatschappelijke functie vervullen, omdat het plekken zijn waar mensen voor een laag bedrag aan de nodige spullen kunnen komen en omdat ze fungeren als belangrijke ontmoetingsplek, onder andere voor mensen die daar werken of vrijwilliger zijn omdat ze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben? Zo nee, waarom niet?

Ook wij zijn van mening dat kringloopwinkels een maatschappelijke functie vervullen.

3. Gezien het feit dat kringlopers weinig winst maken en wel een grote maatschappelijke functie vervullen, is het wat de Partij voor de Dieren betreft niet juist om ze te beschouwen als louter commerciële bedrijven wat betreft het afvalbeleid. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat kringlopers niet gezien kunnen worden als een commercieel bedrijf die zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen bedrijfsafval, zeker in ogenschouw nemende dat er nu juist in deze periode veel afval bij kringlopers terecht komt? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij zijn het op dit punt niet eens met de Partij voor de Dieren. Kringloopwinkels zijn op grond van de geldende wet- en regelgeving bedrijven die zelf verantwoordelijk zijn voor het laten afvoeren en verwerken van afval. Wel onderzoeken wij de juridische en praktische mogelijkheden om daarop voor gecertificeerde kringloopbedrijven een uitzondering te maken.

4. Het college geeft aan voornemens te zijn om het afvalbeleid voor kringlopers te herzien, maar pas in de tweede helft van 2021. Dat is echter nog ver weg, en we zitten momenteel midden in de tweede golf van de coronapandemie. Dat betekent dat er veel spullen naar de kringloop worden gebracht en dus ook meer afval overblijft. Deelt u de zorgen van de Partij voor de Dieren dat de urgentie voor kringloopwinkels hoog is en dus snel herzien moeten worden? Zo ja, kunt u daar een versnelling in aan brengen, bijvoorbeeld door een (tijdelijke) dispensatie- of coulance regeling? Zo nee, waarom niet?

Wij zien dat de urgentie hoog is bij de kringloopwinkels. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken is het echter noodzakelijk dat het hierboven geschetste vraagstuk van de certificering is opgelost en dat daarnaast een oplossing voor het financieel effect van deze maatregel gevonden is. Immers, wanneer deze wordt ingevoerd zal dat leiden tot extra verwerkingskosten zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Uit door ons uitgevoerde berekeningen komt naar voren dat de totale extra verwerkingskosten ca. 300.000 tot 400.000 euro op jaarbasis kunnen bedragen. Aangezien dekking daarvoor momenteel niet voorhanden is, zou dit kunnen leiden tot een opwaarts effect op de afvalstoffenheffing. Wij hebben kortom de genoemde tijd nodig voor het maken van een zorgvuldige afweging en streven er naar een voorstel te betrekken bij de voorbereiding van de begroting 2022.