Actieve commu­ni­catie eenmalige ener­gie­toeslag lage inkomens


Indiendatum: 24 jan. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. De Partij voor de Dieren verneemt van het college op welke manier de publiekscommunicatie in Almere vorm gaat krijgen om er zo voor te zorgen dat alle groepen die recht hebben op de tegemoetkoming actief worden bereikt en ook wanneer deze publiekscommunicatie in Almere van start zal gaan?

2. De Partij voor de Dieren verneemt daarbij graag van het college om hoeveel mensen het gaat die niet automatisch voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen?

3. Aangezien het Rijk een richtbedrag van 200 euro heeft genoemd wil de PvdD ook weten hoe hoog de eenmalige uitkering per huishouden in Almere is?

4. Tot slot wil de Partij voor de Dieren graag van het college weten wanneer Almere deze tegemoetkoming aan haar bijstandsgerechtigden gaat uitkeren?

Toelichting:

De stijgende energieprijzen vormen vooral voor mensen met een laag inkomen een groot probleem. Mensen die voorheen al moeite hadden om rond te komen, worden nu geconfronteerd met extra lasten. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gevolgen van de stijging van de energiekosten bij deze groep inwoners en ziet graag dat het college zo snel mogelijk actief haar inwoners informeert over deze eenmalige energietoeslag. De Partij voor de Dieren realiseert zich dat een deel van deze vragen technisch van aard zijn maar vind de antwoorden hierop van maatschappelijk belang om deze voor deze keer in de openbaarheid te stellen.

Om huishoudens met lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen komt er namelijk een eenmalige financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk. Het Rijk verstrekt dit via een algemene uitkering van het Gemeentefonds. Het kabinet maakte in december 2021 bekend dat huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum via hun gemeente circa 200 euro (richtbedrag) ontvangen om hen te helpen bij het betalen van de energierekening (zie Kamerbrief 10 december 2021).

Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen - onder wie werkenden met een laag inkomen, zelfstandigen met een laag inkomen, IOW-gerechtigden en AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen – worden niet automatisch bereikt. Zij kunnen zich bij de gemeente melden. Om deze groep te informeren, zet de rijksoverheid onder meer samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiekscommunicatie op. Het kabinet en de VNG hebben laten weten ernaar te streven om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van de tegemoetkoming. Aangezien voor veel mensen een stijging van de vaste lasten een grote zorg is wil de Partij voor de Dieren dat over deze tegemoetkoming vanuit het Rijk door de gemeente Almere zo snel mogelijk duidelijkheid wordt gegeven aan alle rechthebbenden.

Indiendatum: 24 jan. 2022
Antwoorddatum: 22 mrt. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. De Partij voor de Dieren verneemt van het college op welke manier de publiekscommunicatie in Almere vorm gaat krijgen om er zo voor te zorgen dat alle groepen die recht hebben op de tegemoetkoming actief worden bereikt en ook wanneer deze publiekscommunicatie in Almere van start zal gaan?

Er zijn twee regelingen die gemeenten uitvoeren voor energiearmoede voor het Rijk:
1. Een eenmalige energietoeslag (financiële compensatie) van circa 800 euro voor huishoudens met een laag inkomen, de zogenoemde minima.
2. Energiebesparende maatregelen om energiearmoede tegen te gaan, uit te geven voor 1 mei 2023.

Een belangrijk verschil is dat de eenmalige energietoeslag specifiek bedoeld is voor de minima huishoudens en dat de energiebesparende maatregelen ingezet kunnen worden om energiearmoede onder alle huishoudens tegen te gaan. Tot de minima huishoudens rekenen wij in Almere huishoudens met een inkomen tot 120% van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm).

Door middel van categoriale bijzondere bijstand zal de eenmalige energietoeslag (regeling 1) voor minima worden uitgevoerd. Met categoriale bijstand kan de toeslag voor groepen/categorieën met lage inkomens worden geregeld, in dit geval voor de huishoudens met een inkomen tot 120% van het Wettelijk sociaal minimum.

Minister Schouten heeft het wetsvoorstel voor spoedadvies naar de Raad van State (RvS) gestuurd. In afwachting van groen licht vanuit het Rijk wordt de uitvoering van de regeling voorbereid. In onze voorbereidingen koersen wij op begin april 2022. Als de wetswijziging niet rond is voor deze datum, dan starten wij – conform de landelijke uitgangspunten - toch in april 2022 met de uitvoering van de regeling en een brede communicatiecampagne.

Een deel van de minima zijn de bijstandsgerechtigden; deze zijn bekend bij de gemeente. Begin april ontvangen zij een brief en vervolgens wordt midden april het bedrag aan hen uitgekeerd.

Voor de communicatie over de eenmalige energietoeslag (regeling 1) richting niet bij ons bekende minima en voor de inzet van energiebesparende maatregelen (regeling 2) richting alle doelgroepen wordt een zo breed mogelijke publiekscommunicatie ingezet. Wij gaan de volgende kanalen hiervoor gebruiken:
- De gemeentelijke website.
- De Stadhuis-aan-huis pagina in de Almere Deze Week.
- Social media accounts van de gemeente Almere; Facebook, Instagram en Twitter
- Verspreiding via de partners zoals woningcorporaties, de Voedselbank en andere (noodhulp)organisaties. Wij zorgen dat er voor dat zij teksten aangeleverd krijgen die zij op kunnen nemen in een nieuwsbrief of op hun website en kunnen plaatsen op social media. Daarnaast zorgen wij ook dat er op fysieke locaties flyers komen te liggen. Wij zullen de partners ook verzoeken om deze flyers actief mee te geven aan hun klanten.
- Mondelinge communicatie door medewerkers van bijvoorbeeld de wijkteams, Werk & Inkomen, Plangroep, Maatwerk Ondersteuning Schuld Stabilisatie van de Schoor, kinderaanpak ‘Als ik later groot ben en jongerenaanpak ‘Dare tot dream’, et cetera.
- Verzoek aan de Zorggroep Almere om het te tonen op de informatieschermen in de diverse locaties zoals ziekenhuis en gezondheidscentra.
- Eerdere aanvragers van TONK en TOZO regeling ontvangen een mailing.
- Inwoners die een beroep hebben gedaan op de mogelijkheid om kwijtschelding van de gemeentebelastingen worden benaderd.
- Wij onderzoeken wij de mogelijkheid AOW’ers via de SVB van informatie te
(laten) voorzien.

Een meer actieve benadering dan bovenstaande blijkt lastig te zijn, omdat niet op adresniveau te bepalen is wie de niet bij ons bekende minima zijn en welke huishoudens er in energiearmoede zijn geraakt, dit laatste is alleen relevant voor regeling 2.

2. De Partij voor de Dieren verneemt daarbij graag van het college om hoeveel mensen het gaat die niet automatisch voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen?

Deze energietoeslag (€800 euro) is voor huishoudens met lage inkomens, de zogenoemde minima. Door middel van categoriale bijzondere bijstand wordt de eenmalige energietoeslag voor minima uitgevoerd. Aan bijstandsgerechtigden zal de energietoeslag automatisch worden overgemaakt, zij ontvangen hier een brief over. De overige minima; zoals werkenden, ZZP’ers en ouderen met een laag inkomen, kunnen de bijdrage digitaal aanvragen via de website van de gemeente of met een papieren formulier.

In totaal zijn er circa 10.000 huishoudens in Almere met een inkomen tot 120% van het Wettelijk sociaal minimum. Ongeveer de helft daarvan ontvangt een bijstandsuitkering en de andere helft niet. Het gaat dus om circa 5.000 huishoudens die wij deze energietoeslag niet automatisch kunnen uitkeren omdat de gegevens niet bij ons bekend zijn. Daarom wordt voor deze groep brede publiekscommunicatie opgezet en kunnen zij de financiële compensatie aanvragen.

3. Aangezien het Rijk een richtbedrag van 200 euro heeft genoemd wil de PvdD ook weten hoe hoog de eenmalige uitkering per huishouden in Almere is?

Wij gaan op dit moment uit van circa € 800,- per huishouden, het bedrag van 200 euro is op 11 maart verhoogd, maar zijn nog in afwachting van nadere berichten vanuit het Rijk. Het exacte bedrag hangt af van het bedrag wat de gemeente Almere aan financiële compensatie gaat ontvangen vanuit het Rijk.

4. Tot slot wil de Partij voor de Dieren graag van het college weten wanneer Almere deze tegemoetkoming aan haar bijstandsgerechtigden gaat uitkeren?

Dit gebeurt half april 2022.

Toelichting:

De stijgende energieprijzen vormen vooral voor mensen met een laag inkomen een groot probleem. Mensen die voorheen al moeite hadden om rond te komen, worden nu geconfronteerd met extra lasten. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gevolgen van de stijging van de energiekosten bij deze groep inwoners en ziet graag dat het college zo snel mogelijk actief haar inwoners informeert over deze eenmalige energietoeslag. De Partij voor de Dieren realiseert zich dat een deel van deze vragen technisch van aard zijn maar vind de antwoorden hierop van maatschappelijk belang om deze voor deze keer in de openbaarheid te stellen.

Om huishoudens met lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen komt er namelijk een eenmalige financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk. Het Rijk verstrekt dit via een algemene uitkering van het Gemeentefonds. Het kabinet maakte in december 2021 bekend dat huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum via hun gemeente circa 200 euro (richtbedrag) ontvangen om hen te helpen bij het betalen van de energierekening (zie Kamerbrief 10 december 2021).

Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen - onder wie werkenden met een laag inkomen, zelfstandigen met een laag inkomen, IOW-gerechtigden en AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen – worden niet automatisch bereikt. Zij kunnen zich bij de gemeente melden. Om deze groep te informeren, zet de rijksoverheid onder meer samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiekscommunicatie op. Het kabinet en de VNG hebben laten weten ernaar te streven om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van de tegemoetkoming. Aangezien voor veel mensen een stijging van de vaste lasten een grote zorg is wil de Partij voor de Dieren dat over deze tegemoetkoming vanuit het Rijk door de gemeente Almere zo snel mogelijk duidelijkheid wordt gegeven aan alle rechthebbenden.

Interessant voor jou

Mensenrechten in Qatar en China

Lees verder

Diervriendelijke windmolens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer