Verkeersplan nood­za­kelijk bij besluit­vorming


Agen­dapunt Politieke Markt: Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Almere Poort West en Pampushout (RV-43)

4 oktober 2018

Motie nr: RG-208/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 oktober 2018


De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

  • de voorliggende herziening van het bestemmingsplan Poort zorgt voor een toename van 900 woningen;
  • de voorliggende herziening van het bestemmingsplan Poort een transformatie van een hoofdfietspad dwars door het Cascadepark tot een “shared space” voor ook auto’s omvat;
  • de gevolgen van deze aanpassingen nog niet in kaart zijn gebracht;
  • dit waarschijnlijk gaat leiden tot een veel grotere verkeersdruk in en om de wijk en zorgt voor autoverkeer in een park;

Van mening dat:

  • om een goed oordeel te kunnen hebben over een herziening van een bestemmingsplan ook de verkeersgevolgen in kaart moeten zijn gebracht;
  • het verkeersplan gelijktijdig met een voorstel over herziening bestemmingsplan dient te worden aangeboden,

Verzoekt het college:

  • zo spoedig mogelijk een nieuw verkeersplan voor Poort aan de raad aan te bieden, in ieder gelijktijdig met verdere planvorming, c.q. besluitvorming ontwikkelingplan;
  • bij toekomstige herzieningen van bestemmingplannen, met substantiële impact op de verkeerssituatie, de raad ook gelijktijdig een verkeersplan ter besluitvorming aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Participatie bij vervolgplannen in Almere Poort

Lees verder

Amendement Geen woningbouw in Pampushout 1-3 en Pampushout 2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer