Parti­ci­patie bij vervolg­plannen in Almere Poort


Agen­dapunt Politieke Markt: Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Almere Poort West en Pampushout (RV-43)

4 oktober 2018

Motie nr: RG-212/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 oktober 2018


De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • het voorliggende bestemmingsplan op essentiële punten afwijkt van de eerdere plannen;
 • het bestemmingsplan een woonwijk betreft die al meerdere jaren gereed en bewoond is;
 • de bewoners in de directe omgeving van het Cascadepark en Pampushout aangeven zich zorgen te maken over de invloed die de bouwplannen hebben op hun woongenot: de belangrijkste zorgpunten zijn het bosrijke karakter van Pampushout, de parkeergelegenheid behorende bij de woontoren in het Cascadepark, de locatie en omvang van de stadsvilla’s in het Cascadepark en de verkeersveiligheid;
 • de Omgevingswet over een aantal jaar wordt ingevoerd en hierin regels staan hoe we met de fysieke leefomgeving moeten omgaan hierdoor aantoonbare participatie met bewoners en belanghebbenden bij te nemen initiatieven verplicht wordt;
 • bewoners in Almere Poort tot nog toe weinig hebben kunnen participeren in de totstandkoming van het gewijzigde bestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout.

Van mening dat:

 • groen een van de belangrijkste kernwaarden is van Almere en bijdraagt aan een prettige leefomgeving voor mens en dier;
 • het Cascadepark en Pampushout belangrijke gebieden zijn binnen Almere Poort West en een grote invloed hebben op het woongenot van de bewoners;
 • met het voorliggende voorstel de verkeersveiligheid in het Cascadepark en heel Almere Poort zal intensiveren en de precieze gevolgen hiervan nog niet duidelijk zijn;
 • participatie van bewoners en belanghebbenden essentieel is om te komen tot plannen die zoveel als mogelijk aansluiten bij de wensen van de Almeerders en in het verlengde daarvan voldoende draagvlak genieten;
 • het goed is om nu al voor te sorteren op de naderende Omgevingswet en in de geest van deze wet met aantoonbare participatie te experimenteren.

Roept het college op:

 • om in de geest van de Omgevingswet te handelen en bewoners zoveel mogelijk te betrekken/participeren bij de invulling van bestemmingsplan Almere Poort en Pampushout;
 • en de raad over het bereikte participatieresultaat te informeren via een agendaverzoek, zodat de raad zich over het resultaat kan uitspreken.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Voortzetting basisdienstverlening voor alle vluchtelingen

Lees verder

Verkeersplan noodzakelijk bij besluitvorming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer