Motie Voort­zetting basis­dienst­ver­lening voor alle vluch­te­lingen


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Voort­zetting program­maplan Vluch­te­lingen en inzet AMIF subsidie (RV-21)

31 mei 2018

Motie nr: RG-125/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 31 mei 2018

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Beslispunt 1
a. ‘Voortzetten van de basisdienstverlening voor 40% van de doelgroep voor de
uitvoering van de integrale aanpak.’

Te wijzigen in:

a. ‘Voortzetten van de basisdienstverlening voor 100% van de doelgroep voor de
uitvoering van de integrale aanpak en hiervoor aanvullend € 250.000 ter beschikking
te stellen .’


Beslispunt 4
‘Het overgebleven financieel tekort ad € 102.700 ten behoeve van programmaactiviteiten 1a t/m 1d te betrekken bij de voorjaarsnota 2019-2022.’

Te wijzigen in:
‘Het overgebleven financieel tekort ad € 352.700 ten behoeve van programmaactiviteiten 1a t/m 1d te betrekken bij de voorjaarsnota 2019-2022 en dit ten laste te brengen van de post onvoorzien.’

Beslispunt 5
‘Eventueel beschikbaar komende geoormerkte rijksmiddelen (later in 2018) aan te
wenden voor de uitvoering van de programma-activiteiten voor de volledige 100% van de doelgroep.’

Te wijzigen in:

‘Eventueel beschikbaar komende geoormerkte rijksmiddelen (later in 2018) aan te wenden voor de uitvoering van de programma-activiteiten voor de volledige 100% van de doelgroep. Indien er geen extra rijksmiddelen beschikbaar komen, dient bij de
programmabegroting van 2019 o.b.v. een integrale afweging hierover besluitvorming plaats te vinden.’

Toelichting:
Indieners zijn van mening dat niet 40%, maar 100% van de doelgroep vluchtelingen ondersteuning en basisdienstverlening zou moeten kunnen ontvangen. Hierdoor wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten die zijn vastgesteld in het programmaplan ‘van vluchteling naar Almeerder’. En geeft de raad invulling aan een meer inclusief Almere, en wordt er tevens ingezet op de beperking van bijstandsafhankelijkheid.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD

Tegen

PVV, Respect Almere

Lees onze andere moties

Amendement Zonnepanelen boven de A6

Lees verder

Participatie bij vervolgplannen in Almere Poort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer