Amen­dement Zonne­pa­nelen boven de A6


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Geluids­maat­re­gelen A6 Floriade (RV-19)

19 april 2018

Amendement nr: RG-114/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 19 april 2018


Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Beslispunt 1
1. In te stemmen met de geluidsmaatregelen A6 aan de bron ter hoogte van de Floriadewijk;

Te wijzigen in:
1. In te stemmen met de geluidsmaatregelen A6 aan de bron ter hoogte van de Floriadewijk, met dien verstande dat naast het onderzoek naar diffractoren ook andere duurzame maatregelen worden betrokken zoals (semi-transparante) zonnepanelen boven de A6;


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, VVD, PvdA, ChristenUnie, Leefbaar Almere

Tegen

Respect Almere, CDA, AP/OPA, SP, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Voortzetting basisdienstverlening voor alle vluchtelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer