Amen­dement Geen woningbouw in Pampushout 1-3 en Pampushout 2


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Almere Poort West en Pampushout (RV-43)

11 oktober 2018

Motie nr: RG-205/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 oktober 2018

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan beslispunt 2 de volgende tekst toe te voegen:

Met dien verstande dat artikel 4 Bos van de regels dusdanig wordt gewijzigd dat ‘Wijzigingsbevoegdheid-1’ en ‘Wijzigingsbevoegdheid – 2’ worden geschrapt;

Dat de verbeelding wordt aangepast door de vlakken met de gebiedsaanduiding ‘wetgevingszonewijzigingsgebied 1’ en gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone-wijzigingsgebied 2’ te verwijderen.

Tekstuele wijzigingen als gevolg van de gewijzigde vaststelling worden in de toelichting van het bestemmingsplan doorgevoerd.

Toelichting:

De Partij voor de Dieren wil met dit amendement de mogelijkheid tot realiseren van woningbouw in Pampushout uit het bestemmingsplan verwijderen, omdat zij van mening is dat:

  • Het draagvlak voor de huidige plannen voor Pampushout onder de inwoners van Poort ontbreekt.
  • Bewoners die een huis “aan het Bos” hebben gekocht ook er recht op hebben dat dit zo blijft.
  • Groen in en om de wijk noodzakelijk is voor mens, dier en natuur.
  • De teruggang van biodiversiteit gestopt dient te worden.
  • De luchtkwaliteit in Almere verbeterd dient te worden.
  • Om de verhitting van Almere tegen te gaan, de stad haar open en groene karakter behouden dient te worden en juist te versterken.
  • Voldoende groen ook van groot belang is als waterberging in tijden van grote neerslag.
  • Groen in en om de stad van grote bijdrage is op de gezondheid en welzijn van de inwoners.
  • Pampushout onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland en beschermd in plaats van volgebouwd dient te worden.
  • Ecologische verbindingen juist versterkt in plaats van afgebroken dienen te worden.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Verkeersplan noodzakelijk bij besluitvorming

Lees verder

Motie Plan in de ijskast, eerst consultatie belanghebbenden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer