Amen­dement Geen woningbouw in Pampushout 1-3 en Pampushout 2


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Almere Poort West en Pampushout (RV-43)

11 oktober 2018

Motie nr: RG-205/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 oktober 2018

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan beslispunt 2 de volgende tekst toe te voegen:

Met dien verstande dat artikel 4 Bos van de regels dusdanig wordt gewijzigd dat ‘Wijzigingsbevoegdheid-1’ en ‘Wijzigingsbevoegdheid – 2’ worden geschrapt;

Dat de verbeelding wordt aangepast door de vlakken met de gebiedsaanduiding ‘wetgevingszonewijzigingsgebied 1’ en gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone-wijzigingsgebied 2’ te verwijderen.

Tekstuele wijzigingen als gevolg van de gewijzigde vaststelling worden in de toelichting van het bestemmingsplan doorgevoerd.

Toelichting:

De Partij voor de Dieren wil met dit amendement de mogelijkheid tot realiseren van woningbouw in Pampushout uit het bestemmingsplan verwijderen, omdat zij van mening is dat:

  • Het draagvlak voor de huidige plannen voor Pampushout onder de inwoners van Poort ontbreekt.
  • Bewoners die een huis “aan het Bos” hebben gekocht ook er recht op hebben dat dit zo blijft.
  • Groen in en om de wijk noodzakelijk is voor mens, dier en natuur.
  • De teruggang van biodiversiteit gestopt dient te worden.
  • De luchtkwaliteit in Almere verbeterd dient te worden.
  • Om de verhitting van Almere tegen te gaan, de stad haar open en groene karakter behouden dient te worden en juist te versterken.
  • Voldoende groen ook van groot belang is als waterberging in tijden van grote neerslag.
  • Groen in en om de stad van grote bijdrage is op de gezondheid en welzijn van de inwoners.
  • Pampushout onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland en beschermd in plaats van volgebouwd dient te worden.
  • Ecologische verbindingen juist versterkt in plaats van afgebroken dienen te worden.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

CDA, SP, LeefbaarAlmere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, RespectAlmere, AP/OPA