Motie Plan in de ijskast, eerst consul­tatie belang­heb­benden


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Almere Poort West en Pampushout (RV-43)

11 oktober 2018

Motie nr: RG-196/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 oktober 2018


De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

 • er aanzienlijke veranderingen zijn aangebracht in het bestemmingsplan;
 • de gemeente heeft gekozen voor een actualisatie aanpak, die slechts toepasselijk is als er weinig speelt;
 • daarom de bewoners en de raad niet vooraf zijn geconsulteerd;
 • op de bijeenkomst op 20 september j.l. op de Sterrenschool ook duidelijk zichtbaar en hoorbaar was dat bewoners en ondernemers niet zijn gehoord;
 • de bewoners pas achteraf geconsulteerd zullen worden als de kaders al vast liggen; van mening dat:
 • dit traject aangepakt had moeten worden als een ontwikkelgericht bestemmingsplan, waarbij de bewoners ondernemers en de raad vooraf gehoord worden,

Spreekt uit:

 • het raadsvoorstel met het bestemmingsplan terug in handen van het college te stellen; en roept het college op om:
 • alsnog een traject te starten waarbij bewoners en ondernemers gehoord worden;
 • bij het gewijzigd bestemmingsplan nadrukkelijk aandacht is voor een onderbouwd verkeersplan
 • de uitkomsten hiervan aan de raad voor te leggen;
 • vervolgens met een nieuw gewijzigd bestemmingsplan naar de raad te komen,

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, CDA, SP, LeefbaarAlmere, PVV, RespectAlmere, AP/OPA

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD