Amen­dement Woningbouw in het Casca­depark


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Gewij­zigde vast­­stelling bestem­­mingsplan Almere Poort West en Pampushout (RV-43)

21 oktober 2018

Motie nr: RG-201/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 oktober 2018


Ondergetekende(n) stelt/ stellen het volgende amendement voor:

Aan beslispunt 2 de volgende tekst toe te voegen:

Met dien verstande dat artikel 11 Groen-Recreatie van de regels dusdanig wordt gewijzigd dat er geen woningen ten noorden van het Osirispad worden toegestaan;

Dat de verbeelding wordt aangepast door de vlakken met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen-1’ en de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen-2’, gelegen aan de noordzijde het Osirispad wordt verwijderd.

Tekstuele wijzigingen als gevolg van de gewijzigde vaststelling worden in de toelichting van het bestemmingsplan doorgevoerd.

Toelichting:

Bouwen in het groen is niet wenselijk naar mening van bewoners, Respect Almere en de Partij voor de Dieren. Wij constateren dat het draagvlak voor de huidige plannen voor het Cascadepark onder de inwoners van Poort ontbreekt.
Groen in en om de wijk is noodzakelijk voor mens, dier en natuur en van grote bijdrage op de gezondheid en het welzijn van de inwoners.
Ook is er bij koop van de woningen nooit duidelijk geworden dat er huizen zouden komen in de groenstrook.
Cascadepark is nu een mooie groenstrook en dat mag zo blijven


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Plan in de ijskast, eerst consultatie belanghebbenden

Lees verder

Motie Klimaatparagraaf in ieder beleidsvoorstel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer