Motie Klimaat­pa­ra­graaf in ieder beleids­voorstel


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Program­ma­be­groting 2019 (RV-59)

10 november 2018

Motie nr: RG-252/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 november 2018


De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterend dat:

 • er een uitzonderlijk grote inspanning zal moeten worden geleverd om de in gang gezette klimaatverandering te beperken tot een niveau waarbij geen ernstige gevolgen voor de mensheid optreden;
 • 195 landen hiertoe in december 2015 een akkoord hebben gesloten dat zich richt
  op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius;
 • in het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’ de ambitie is opgenomen om een
  klimaatbestendige stad te worden,

Overwegende dat:

 • iedere overheid datgene dient te doen wat binnen haar invloedssfeer ligt om bij te dragen aan het leveren van bovengenoemde inspanning en het realiseren van genoemde doelstelling;
 • er naast het energieverbruik vele andere factoren/beleidsterreinen zijn die een grote invloed hebben op klimaatverandering;
 • verschillende overheden (waaronder de gemeente Nijmegen, Apeldoorn en de provincie Gelderland) een klimaatparagraaf hebben toegevoegd aan hun beleidsvoorstellen,

Van mening dat:

 • het toevoegen van een klimaatparagraaf aan beleidsvoorstellen de gemeenteraad
  inzicht kan geven in de impact van het voorstel op de klimaatproblematiek en in
  de mogelijkheden om negatieve invloeden te beperken en positieve invloeden te
  maximaliseren,

Verzoekt het college:

 • Om zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor een uitvoerbare en effectieve
  uitwerking van een klimaatparagraaf als onderdeel van beleidsvoorstellen en na het
  eerste jaar te evalueren met de raad of de klimaatparagraaf in de gekozen vorm bijdraagt
  aan de gewenste doelstelling (te weten meer inzicht in de impact van het voorstel op de
  klimaatproblematiek en bijsturingsmogelijkheden) en uitvoerbaar en effectief is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

SP, VVD, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Woningbouw in het Cascadepark

Lees verder

Motie Opvang gewonde wilden dieren in Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer